logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs księgowości on-line

Internetowe szkolenie od podstaw do samodzielnego księgowego. Certyfikat zawodowy.

Kurs księgowości – zajęcia on-line. Rachunkowość od podstaw. Internetowy kurs przygotowujący do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (bilansisty). Kompleksowe szkolenie dla księgowych. Zdalne zajęcia od pojęcia konta po bilans i rachunek zysków i strat. Kompletna wiedza z zakresu rachunkowości, podatków i płac. Praktyka ewidencji dokumentów księgowych. Certyfikat zawodowy „Księgowy – Kod zawodu: 331301”.

 

💻 Kurs księgowości on-line.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 120 godziny wykładów i ćwiczeń.


📄 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

🏆 Certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie).


⚠️ Cena promocyjna: 1700 zł netto / 1700 zł brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje pod warunkiem dokonania płatności w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Kurs księgowości. Szkolenie on-line.


 

Internetowy kurs od podstaw do samodzielnego księgowego.

Nowoczesne, internetowe zdalne zajęcia na żywo.

Wykłady, prezentacje i „tradycyjne zajęcia przy tablicy”.

Wspólne ćwiczenia i rozwiązywanie przykładów.

Bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie.

Bieżąca możliwość zadawania pytań.

 

Księgowość od podstaw – Cel kursu


Kompleksowy kurs księgowości on-line przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowisku księgowego i samodzielnego księgowego oraz daje możliwość znalezienia zatrudnienia w biurze rachunkowym. Zajęcia kursu księgowości on-line przeznaczone są również dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Kurs księgowości on-line – Adresaci szkolenia


Kurs księgowości on-linie jest kursem od podstaw. Webinarium z zakresu księgowości kierowane jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z księgowością, ale również do pracowników działów księgowości, finansów, rachuby, kadr i płac, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Przygotowanie zawodowe do pracy w księgowości


Kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowiskach:

👥👤 księgowego,

👤👥 samodzielnego księgowego,

👥👤 pracownika biura rachunkowego,

👤👥 pracownika rachuby i pokrewnych,

👥👤 kontysty, pomocy lub pracownika w dziale księgowości.

 

Internetowe szkolenie dla księgowych od podstaw. Kurs on-line.

 

Kurs księgowości on-line od podstaw


W trakcie internetowego kursu księgowości podczas 120 godzin wykładów, ćwiczeń i praktycznych warsztatów uczestnicy webinarium poznają praktykę pracy księgowego i przepisy podatkowe (PIT, CIT i VAT). Zostań księgowym spółki!

 

Praktyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych


Na kursie on-line dla księgowych podczas zajęciach przećwiczymy wspólnie dekretację prawdziwych dokumentów księgowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej. W programie m.in.: ewidencja rozrachunków, tworzenie bilansów, listy płac, sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

Przygotowanie do pracy w księgowości


Podczas internetowych zajęć z rachunkowości wraz z wykładowcą poprowadzisz księgi rachunkowe. Podczas zajęć: księgowanie zakupów, sprzedaży, obrotu magazynowego, operacji handlu zagranicznego, ewidencji majątku trwałego, operacji kasowo-bankowych, ewidencji wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami, ewidencji rozrachunków z kontrahentami, księgowanie listy płac.

 

Elementy sprawozdań finansowych na kursie księgowości


Kurs księgowości on-line obejmuje także praktyczne aspekty ewidencji dokumentów wewnętrznych, ewidencji rozliczeń międzyokresowych i rezerw, procesy zamykania miesiąca, wypełnianie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdania finansowego.

 

 

PROGRAM KURSU KSIĘGOWOŚCI ON-LINE (120 GODZIN)


🌐 🖥️ | Praktyka księgowości | Kurs od podstaw | Zajęcia na żywo

 

Kurs księgowości on-line. Moduł prawa podatkowego.

 

A. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO – 36 GODZIN WYKŁADOWYCH

 

I. Ordynacja podatkowa. (4 godziny)

 1. Podstawowe definicje prawa podatkowego.
 2. Interpretacje i objaśnienia podatkowe.
 3. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 4. Przedawnienie i umorzenie zobowiązań podatkowych.
 5. Postępowanie podatkowe.
 6. Odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa podatnika i płatnika.

 

II. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym. (4 godziny)

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym.
 2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 3. Rezydencja podatkowa.
 4. Podatkowe grupy kapitałowe.
 5. Przychody z zysków kapitałowych.
 6. Rok podatkowy osoby prawnej.
 7. Ustalenie dochodu i straty podatkowej, zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej.
 8. Źródła przychodów.

 

III. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. (4 godziny)

 1. Zasady ustalania przychodów z działalności gospodarczej i pozostałych źródeł.
 2. Różnice kursowe dodatnie i ujemne.
 3. Koszty uzyskania przychodów .
 4. Koszty księgowe a koszty podatkowe.
 5. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów (KUP) w czasie.
 6. Amortyzacja środków trwałych.

 

IV. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. (4 godziny)

 1. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: katalog kosztów działalności gospodarczej nie zaliczanych do kosztów podatkowych.
 2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów.
 3. Samochód osobowy w działalności gospodarczej.

 

V. Nieściągalne wierzytelności. (4 godziny)

 1. Powstanie, dokumentowanie i rozliczanie nieściągalnych wierzytelności.
 2. Wierzytelności przedawnione.
 3. Terminy płatności w transakcjach handlowych.
 4. Zatory płatnicze.
 5. Korekta podstawy opodatkowania w związku z nieuregulowaniem świadczenia pieniężnego.
 6. Ulga za złe długi.

 

VI. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. (4 godziny)

 1. Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR).
 2. Rzetelność i niewadliwość PKPiR.
 3. Dowody księgowe.
 4. Ustalenie podstawy opodatkowania.
 5. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 6. Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

 

VII. Przedmiot opodatkowania i podatnik podatku od towarów i usług (VAT). (4 godziny)

 1. Podstawy prawne – regulacje krajowe i unijne VAT.
 2. Przedmiot opodatkowania.
 3. Definicja podatnika, mały podatnik, podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony.
 4. Rejestracja podatnika VAT, biała lista podatników VAT.
 5. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT.

 

VIII. Powstanie obowiązku podatkowego VAT, podatek VAT naliczony i należny. (4 godziny)

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasada ogólna i regulacje szczególne.
 2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
 3. Podatek VAT naliczony i należny.
 4. Zasady odliczania podatku naliczonego i zwrot podatku VAT.
 5. Szczególne regulacje dotyczące pojazdów samochodowych.
 6. Rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 7. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT naliczonego.

 

IX. Dokumentacja VAT – Faktury, ewidencje, JPK. (4 godziny)

 1. Faktura VAT, rodzaje faktur: faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, faktura uproszczona, faktura VAT marża, VAT-MP, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat.
 2. Podatek VAT – ewidencja sprzedaży.
 3. Mechanizm podzielonej płatności – MPP.
 4. Grupy towarowo-usługowe (GTU).
 5. JPK VAT – Jednolity Plik Kontrolny.

 

Kurs księgowości on-line. Podatki, rachunkowość.

 

B. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) – 84 GODZINY WYKŁADOWE

 

I. Rachunkowość – akty prawne. Omówienie sprawozdania finansowego. Bilans – pojęcia i definicje. (4 godziny)

 1. Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych.
 2. Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR).
 3. Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów).
 4. Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości.
 5. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne).
 6. Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego.
 7. Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe).
 8. Struktura bilansu.
 9. Omówienie pozycji aktywów i pasywów, w tym m. in.: składniki aktywów trwałych i obrotowych, należności i zobowiązania krótko i długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, kapitały własne.
 10. Zasada równości sum bilansowych.

 

II. Rachunek zysków i strat – pojęcia związane z kosztami i przychodami oraz ustalaniem wyniku finansowego. (4 godziny)

 1. Pojęcie kosztów i przychodów.
 2. Podział przychodów i kosztów: koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe.
 3. Wynik finansowy jednostki brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych.
 4. Koszty operacyjne w ujęciu rodzajowym i kalkulacyjnym.
 5. Rachunek zysków i strat – omówienie struktury.
 6. Warianty rachunku zysków i strat.

 

III. Pojęcie konta księgowego i podstawowe zasady rachunkowości. (4 godziny)

 1. Pojęcie konta księgowego.
 2. Podstawy ewidencji dwustronnej na kontach księgowych.
 3. Zasada podwójnego zapisu.
 4. Rodzaje kont (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe, konta przychodowe, konta pozabilansowe).

 

IV. Podział kont. Ustalenie wyniku finansowego a wyliczenie podstawy opodatkowania. (4 godziny)

 1. Podział kont (konta syntetyczne i konta analityczne – przykłady strukturalne).
 2. Storno księgowe czyli korekta błędu ewidencyjnego.
 3. Konta jednosaldowe i konta dwusaldowe – zasady ewidencji.
 4. Przeksięgowania końca okresu w celu ustalenia wyniku finansowego.
 5. Wynik finansowy a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.
 6. Księgowanie podatku dochodowego od osób prawnych narastająco w trakcie trwania roku obrotowego.

 

V. Środki pieniężne oraz kredyty i pożyczki. (4 godziny)

 1. Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu.
 2. Zapisy na kontach środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy, dokumenty KW i KP, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki pobranej).
 3. Księgowanie zaliczek pieniężnych i operacji dokonywanych kartą płatniczą.
 4. Ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, prowizje i opłaty bankowe, środki pieniężne w drodze).
 5. Księgowanie operacji związanych z wyceną kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań (kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe, odsetki od kredytów i pożyczek oraz ich ewidencja, wycena bilansowa na koniec roku obrotowego).

 

VI. Księgowanie typowych operacji kosztowych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych. (4 godziny)

 1. Ewidencja faktur kosztowych stanowiących koszt w momencie zakupu.
 2. Zapisy na kontach operacji kosztowych rozliczanych w czasie.
 3. Koszty zużycia materiałów i energii – przykłady zapisów w księgach rachunkowych.
 4. Koszty usług obcych – przykłady ujmowania zdarzeń.
 5. Koszty podatków i opłat – przykłady ewidencji.
 6. Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników – przykłady ewidencji.
 7. Pozostałe koszty rodzajowe – omówienie zasad księgowania.
 8. Pozostałe koszty operacyjne – przykłady ewidencji.
 9. Koszty finansowe – przykłady księgowania operacji.
 10. Zakup towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe).

 

VII. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych. (4 godziny)

 1. Księgowanie rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych – FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło, LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, AVCO metoda cen przeciętnych i inne).
 2. Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym (przychody ze sprzedaży).
 3. Księgowe ujęcie braków i strat trwałych materiałowo-towarowych.
 4. Ujęcie księgowe zdarzeń dotyczących kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.).

 

VIII. Podatek VAT. Ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym. (4 godziny)

 1. Zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego.
 2. Omówienie rejestrów VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe).
 3. Rozliczanie podatku VAT naliczonego i VAT należnego w trakcie miesiąca.
 4. Rozliczanie podatku VAT na koniec okresu – przeksięgowania końca okresu.
 5. Omówienie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) według aktualnych standardów.
 6. Omówienie nowych zasadach związanych z deklaracją VAT (wbudowaną w pliki JPK).
 7. Metoda Podzielonej Płatności (Split payment) w ewidencji księgowej.
 8. Obrót towarowy w jednostkach handlu hurtowego – różne metody ewidencji.
 9. Obrót towarowy w jednostkach handlu detalicznego.
 10. Ewidencja w oparciu o metody cen ewidencyjnych.
 11. Uproszczony obrót towarowy w małych jednostkach.
 12. Księgowane operacji sprzedaży usług.
 13. Rozliczanie kosztów sprzedanych usług.
 14. Ewidencja sprzedaży usług związanych z rozliczeniem przychodów w czasie.

 

IX. Ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym. (4 godziny)

 1. Uproszczony obrót towarowy w małych jednostkach.
 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych sprzedaży usług.
 3. Księgowe rozliczanie kosztów sprzedanych usług.
 4. Ewidencja sprzedaży usług związanych z rozliczeniem przychodów w czasie.

 

X. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń. Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych. (4 godziny)

 1. Składniki wynagrodzeń.
 2. Prosty przykład wyliczenia wynagrodzenia netto przy podanej kwocie wynagrodzenia brutto wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy.
 3. Schematy dotyczące księgowania wynagrodzeń.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń – koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodów.
 5. Składki z tytułu rozrachunków z ZUS (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy).
 6. Księgowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 7. Ujmowanie w księgach rachunkowych pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń.
 8. Zasady księgowania potrąceń z tytułu wynagrodzeń.
 9. Umowy cywilno-prawne i ich rozliczanie.
 10. Koszty dodatkowe pracodawcy z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 11. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.
 12. Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy miejscowe, noclegi i inne koszty).
 13. Koszty uzyskania przychodów przy podróżach służbowych.
 14. Rozliczanie podróży służbowych z wykorzystaniem arkusza Excel.
 15. Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych.
 16. Księgowanie kosztów podróży służbowych pracowników.

 

Rachunkowość on-line. Zdalne zajęcia internetowe na żywo.

 

XI. Ewidencja aktywów trwałych jednostki. (4 godziny)

 1. Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości).
 2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego (ustawa o rachunkowości).
 3. Omówienie struktury Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Ustalenie stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna).
 7. Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”).

 

XII. Ewidencja aktywów trwałych. (4 godziny)

 1. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny).
 2. Ewidencja podatkowa i księgowa likwidacji lub sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Ulepszenia środków trwałych i zasady ich ewidencji na gruncie przepisów o rachunkowości oraz w aspekcie podatkowym.
 4. Zakup środków trwałych w obrocie zagranicznym.

 

XIII. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie. (4 godziny)

 1. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC).
 2. Różne metody rozliczania międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC).
 3. Omówienie zasad księgowania rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych (RMKB).
 4. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP).
 5. Zasady księgowania rezerw na zobowiązania.

 

XIV. Transakcje rozliczane w czasie. Zakup i koszty eksploatacji samochodów osobowych w księgach rachunkowych. (4 godziny)

 1. Transakcje rozliczane w czasie a Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
 2. Omówienie typowych rezerw związanych z końcem okresu sprawozdawczego.
 3. Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi).
 4. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów przy amortyzacji samochodów osobowych.
 5. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów przy ubezpieczeniach samochodów osobowych.
 6. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodów osobowych.

 

XV. Rozrachunki i roszczenia (należności i zobowiązań). Kapitały własne. (4 godziny)

 1. Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu.
 2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi (należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług).
 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi (rozrachunki z kontrahentami wewnątrzwspólnotowymi).
 4. Prowadzenie rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
 5. Dokonywanie rozrachunków z tytułu podróży służbowych.
 6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami (w tym rozliczenie zaliczek pobranych).
 7. Postępowanie i dokonywanie rozrachunków w przypadku niedoborów, szkód i nadwyżek.
 8. Rozrachunki publiczno-prawne (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy). Wycena rozrachunków (wycena bieżąca i na koniec roku).
 9. Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu.
 10. Tworzenie i zmiany w zakresie kapitału podstawowego, kapitału zapasowego i rezerwowego.
 11. Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego.
 12. Pojęcie wyniku finansowego netto i wyniku finansowego brutto.
 13. Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania.
 14. Tworzenie kapitałów zapasowych i rezerwowych.
 15. Ewidencja pożyczek od udziałowców.
 16. Zasady rozliczania wyniku finansowego związanego z zamknięciem roku obrotowego.

 

XVI. Ewidencja i rozliczenie kosztów i przychodów kalkulacyjnych. (4 godziny)

 1. Ujęcie kosztów w różnych wariantach stosowanych w jednostkach handlowych, usługowych i produkcyjnych.
 2. Koszty w układzie rodzajowym kosztów – tzw. konta zespołu czwartego 4XX (401 amortyzacja, 402 zużycie materiałów i energii, 403, usługi obce, 404 podatki i opłaty, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, fundusze i inne świadczenia na rzecz pracowników, 407 inne koszty rodzajowe).
 3. Koszty w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego 5XX, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe).
 4. Pojęcie kosztów ujmowanych według  miejsc powstania (MPK).
 5. Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych.
 6. Księgowanie kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – zamknięty krąg kosztów.
 7. Zapobieganie przerwania kręgu kosztów.
 8. Ustalenie wyniku finansowego w oparciu o układ kosztów.
 9. Zmiana stanu produktów jako saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”.

 

XVII. Elementy rachunku kosztów w jednostkach produkcyjnych i usługowych. (4 godziny)

 1. Znaczenie i rodzaje rachunku kosztów oraz zasady kalkulacji kosztów.
 2. Rachunek kosztów w oparciu o wycenę produkcji w toku.
 3. Koszty bezpośrednie wytworzenia produktów – zasady ewidencji i kalkulacji.
 4. Koszty pośrednie – wyliczenie ich uzasadnionej części bieżącego okresu.
 5. Znaczenie kosztów działalności pomocniczej w rachunku kosztów.
 6. Rozliczenie kosztów wydziałowych na koszty wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych.
 7. Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.
 8. Rachunek kosztów w jednostkach usługowych – metody rozliczenia kosztów i ich księgowanie.

 

XVIII. Pozostałe koszty i przychody operacyjne. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych. (4 godziny)

 1. Omówienie zakresu stosowania pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 3. Aspekt podatku VAT i podatku dochodowego związanego z księgowaniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 4. Pojęcie strat i zysków związanych z zdarzeniami losowymi.
 5. Prezentacja postępowania w przypadku zawiązania i rozwiązania rezerw na zobowiązania.
 6. Omówienie zakresu stosowania kosztów i przychodów finansowych.
 7. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych.
 8. Omówienie operacji związanych papierami wartościowymi.
 9. Ujęcie księgowe odsetek otrzymanych i zapłaconych.

 

XIX. Szczególne przypadki ewidencyjne. (4 godziny)

 1. Operacje zakupu przy braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.
 2. Ewidencja darowizn przekazanych.
 3. Dotacje, dopłaty i darowizny – jak prawidłowo ująć w je w księgach rachunkowych?
 4. Ewidencja kosztów uznanych za koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) – dwa sposoby praktyczne i ich wykorzystanie przy rozliczeniu podatku dochodowego na koniec miesiąca.
 5. Zasady księgowanie podatku VAT naliczonego i należnego przy „złych długach”.
 6. Księgowanie podatku VAT należnego samonaliczanego.
 7. Rozliczenie i ewidencja podatku CIT na koniec okresów.
 8. Wykorzystanie kont pozabilansowych przy ewidencji kosztów NKUP i przychodów nie zwiększających dochodu w trakcie roku obrotowego.
 9. Ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (usługi gastronomiczne i noclegowe, ograniczenia przy rozliczaniu samochodów osobowych).
 10. Rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, sporządzenie deklaracji CIT-2).
 11. Zasady związane z ustaleniem bilansu otwarcia i przeksięgowań na początek roku obrotowego.

 

XX. Ewidencja operacji handlu zagranicznego. (4 godziny)

 1. Różnice kursowe w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa różnic kursowych.
 2. Rzeczywiste różnice kursowe a hipotetyczne różnice kursowe (wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy).
 3. Różnice kursowe podatkowe i bilansowe.
 4. Koszty uzyskania przychodów a różnice kursowe.
 5. Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT, export i import).
 6. Księgowanie zakupu i sprzedaży usług w obrocie zagranicznym.
 7. Znaczenie, wyliczanie i notacja księgowa „podatku u źródła” – w tym omówienie problemów dokumentacji i umów o podwójnym opodatkowaniu.
 8. VAT naliczony i należny w obrocie zagranicznym.

 

XXI. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa. (4 godziny)

 1. Szczególne przypadki wyceny rozrachunków.
 2. Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji).
 3. Wycena składników aktywów obrotowych.
 4. Wyceny walutowe.
 5. Trwałe zmiany wartości składników aktywów („in plus” i „in minus”).
 6. Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji.
 7. Ustalanie wyniku finansowego.
 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
 9. Przykłady sprawozdań finansowych do przeanalizowania.
 10. Przykład ewidencji i sporządzania sprawozdania finansowego.

 

Kurs księgowości - Webinarium a zajęcia przy tablicy. Szkolenie on-line.

 

Kurs on-line (webinarium)


Internetowe szkolenie z rachunkowości prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Webinaria, szkolenia i kursy on-line.

 

Jak wygląda szkolenie on-line?


Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć na kursie księgowości.

Webinaria - Polbi. Zdalne szkolenia on-line na odległość. Kurs księgowości.🎥 🎞 📽 | Część 1 – Fragment wykładu (plik video)

📽 🎞 🎥 | Część 2 – Fragment wykładu (plik video)

🎥 🎞 📽 | Część 3 – Fragment wykładu (plik video)

📽 🎞 🎥 | Część 4 – Fragment wykładu (plik video)

 

Metoda prowadzenia zajęć


Kursy księgowości on-line prowadzone są „od podstaw” z naciskiem na praktykę prowadzenia księgowości. Kurs księgowości ma formę warsztatów – w sposób praktyczny przygotuje do wykonywania obowiązków zawodowych księgowego. Zajęcia on-line na kursie księgowości  prowadzone są metodą krótkich wykładów przeplatanych dużą ilością praktycznych zadań opartych na dekretacji dokumentów księgowych.

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ


Kurs księgowości on-line jest organizowany jako szkolenia poranne, popołudniowe i weekendowe. Zapraszamy na najbliższe edycje:

 

| ➡️ HARMONOGRAM | 🗓 09.01.2021 – 08.05.2021 | 🕘 9:00-15:45 | Co druga sobota i niedziela

| ➡️ HARMONOGRAM | 🗓 12.01.2021 – 27.04.2021 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorek i czwartek

 

 

Kontakt w sprawie kursu księgowości on-line


Kurs księgowości on-line. Kontakt w sprawie webinarium z zakresu rachunkowości.

Koordynator – Beata Baran

telefon: 22 629 13 88

beata@polbi.com.pl

Program

🌐 🖥️ | Szkolenie on-line | Rachunkowość od podstaw | Kurs on-line

Zajęcia prowadzone w ramach modułu prawa podatkowego obejmują 36 godzin wykładowych.

 

 

 1. Podstawowe definicje prawa podatkowego.
 2. Interpretacje i objaśnienia podatkowe.
 3. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 4. Przedawnienie i umorzenie zobowiązań podatkowych.
 5. Postępowanie podatkowe.
 6. Odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa podatnika i płatnika.

 

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym.
 2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 3. Rezydencja podatkowa.
 4. Podatkowe grupy kapitałowe.
 5. Przychody z zysków kapitałowych.
 6. Rok podatkowy osoby prawnej.
 7. Ustalenie dochodu i straty podatkowej, zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej.
 8. Źródła przychodów.

 

 1. Zasady ustalania przychodów z działalności gospodarczej i pozostałych źródeł.
 2. Różnice kursowe dodatnie i ujemne.
 3. Koszty uzyskania przychodów.
 4. Koszty księgowe a koszty podatkowe.
 5. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów (KUP) w czasie.
 6. Amortyzacja środków trwałych.

 

 1. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: katalog kosztów działalności gospodarczej nie zaliczanych do kosztów podatkowych.
 2. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów.
 3. Samochód osobowy w działalności gospodarczej.

 

 1. Powstanie, dokumentowanie i rozliczanie nieściągalnych wierzytelności.
 2. Wierzytelności przedawnione.
 3. Terminy płatności w transakcjach handlowych.
 4. Zatory płatnicze.
 5. Korekta podstawy opodatkowania w związku z nieuregulowaniem świadczenia pieniężnego.
 6. Ulga za złe długi.

 

 1. Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR).
 2. Rzetelność i niewadliwość PKPiR.
 3. Dowody księgowe.
 4. Ustalenie podstawy opodatkowania.
 5. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 6. Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

 

 1. Podstawy prawne – regulacje krajowe i unijne VAT.
 2. Przedmiot opodatkowania.
 3. Definicja podatnika, mały podatnik, podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony.
 4. Rejestracja podatnika VAT, biała lista podatników VAT.
 5. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT.

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasada ogólna i regulacje szczególne.
 2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
 3. Podatek VAT naliczony i należny.
 4. Zasady odliczania podatku naliczonego i zwrot podatku VAT.
 5. Szczególne regulacje dotyczące pojazdów samochodowych.
 6. Rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 7. Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT naliczonego.

 

 1. Faktura VAT, rodzaje faktur: faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, faktura uproszczona, faktura VAT marża, VAT-MP, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat.
 2. Podatek VAT – ewidencja sprzedaży.
 3. Mechanizm podzielonej płatności – MPP.
 4. Grupy towarowo-usługowe (GTU).
 5. JPK VAT – Jednolity Plik Kontrolny.

 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu rachunkowości obejmują 84 godziny wykładowe. 

 

 

 1. Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych.
 2. Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR).
 3. Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów).
 4. Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości.
 5. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne).
 6. Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego.
 7. Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe).
 8. Struktura bilansu.
 9. Omówienie pozycji aktywów i pasywów, w tym m. in.: składniki aktywów trwałych i obrotowych, należności i zobowiązania krótko i długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, kapitały własne.
 10. Zasada równości sum bilansowych.

 

 1. Pojęcie kosztów i przychodów.
 2. Podział przychodów i kosztów: koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe.
 3. Wynik finansowy jednostki brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych.
 4. Koszty operacyjne w ujęciu rodzajowym i kalkulacyjnym.
 5. Rachunek zysków i strat – omówienie struktury.
 6. Warianty rachunku zysków i strat.

 

 1. Pojęcie konta księgowego.
 2. Podstawy ewidencji dwustronnej na kontach księgowych.
 3. Zasada podwójnego zapisu.
 4. Rodzaje kont (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe, konta przychodowe, konta pozabilansowe).

 

 1. Podział kont (konta syntetyczne i konta analityczne – przykłady strukturalne).
 2. Storno księgowe czyli korekta błędu ewidencyjnego.
 3. Konta jednosaldowe i konta dwusaldowe – zasady ewidencji.
 4. Przeksięgowania końca okresu w celu ustalenia wyniku finansowego.
 5. Wynik finansowy a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.
 6. Księgowanie podatku dochodowego od osób prawnych narastająco w trakcie trwania roku obrotowego.

 

 1. Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu.
 2. Zapisy na kontach środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy, dokumenty KW i KP, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki pobranej).
 3. Księgowanie zaliczek pieniężnych i operacji dokonywanych kartą płatniczą.
 4. Ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, prowizje i opłaty bankowe, środki pieniężne w drodze).
 5. Księgowanie operacji związanych z wyceną kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań (kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe, odsetki od kredytów i pożyczek oraz ich ewidencja, wycena bilansowa na koniec roku obrotowego).

 

 1. Ewidencja faktur kosztowych stanowiących koszt w momencie zakupu.
 2. Zapisy na kontach operacji kosztowych rozliczanych w czasie.
 3. Koszty zużycia materiałów i energii – przykłady zapisów w księgach rachunkowych.
 4. Koszty usług obcych – przykłady ujmowania zdarzeń.
 5. Koszty podatków i opłat – przykłady ewidencji.
 6. Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników – przykłady ewidencji.
 7. Pozostałe koszty rodzajowe – omówienie zasad księgowania.
 8. Pozostałe koszty operacyjne – przykłady ewidencji.
 9. Koszty finansowe – przykłady księgowania operacji.
 10. Zakup towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe).

 

 1. Księgowanie rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych – FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło, LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, AVCO metoda cen przeciętnych i inne).
 2. Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym (przychody ze sprzedaży).
 3. Księgowe ujęcie braków i strat trwałych materiałowo-towarowych.
 4. Ujęcie księgowe zdarzeń dotyczących kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.).

 

 1. Zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego.
 2. Omówienie rejestrów VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe).
 3. Rozliczanie podatku VAT naliczonego i VAT należnego w trakcie miesiąca.
 4. Rozliczanie podatku VAT na koniec okresu – przeksięgowania końca okresu.
 5. Omówienie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) według aktualnych standardów.
 6. Omówienie nowych zasadach związanych z deklaracją VAT (wbudowaną w pliki JPK).
 7. Metoda Podzielonej Płatności (Split payment) w ewidencji księgowej.
 8. Obrót towarowy w jednostkach handlu hurtowego – różne metody ewidencji.
 9. Obrót towarowy w jednostkach handlu detalicznego.
 10. Ewidencja w oparciu o metody cen ewidencyjnych.
 11. Uproszczony obrót towarowy w małych jednostkach.
 12. Księgowane operacji sprzedaży usług.
 13. Rozliczanie kosztów sprzedanych usług.
 14. Ewidencja sprzedaży usług związanych z rozliczeniem przychodów w czasie.

 

 1. Uproszczony obrót towarowy w małych jednostkach.
 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych sprzedaży usług.
 3. Księgowe rozliczanie kosztów sprzedanych usług.
 4. Ewidencja sprzedaży usług związanych z rozliczeniem przychodów w czasie.

 

 1. Składniki wynagrodzeń.
 2. Prosty przykład wyliczenia wynagrodzenia netto przy podanej kwocie wynagrodzenia brutto wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy.
 3. Schematy dotyczące księgowania wynagrodzeń.
 4. Rozliczanie wynagrodzeń – koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodów.
 5. Składki z tytułu rozrachunków z ZUS (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy).
 6. Księgowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 7. Ujmowanie w księgach rachunkowych pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń.
 8. Zasady księgowania potrąceń z tytułu wynagrodzeń.
 9. Umowy cywilno-prawne i ich rozliczanie.
 10. Koszty dodatkowe pracodawcy z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 11. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.
 12. Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy miejscowe, noclegi i inne koszty).
 13. Koszty uzyskania przychodów przy podróżach służbowych.
 14. Rozliczanie podróży służbowych z wykorzystaniem arkusza Excel.
 15. Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych.
 16. Księgowanie kosztów podróży służbowych pracowników.

 

 

 1. Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości).
 2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego (ustawa o rachunkowości).
 3. Omówienie struktury Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Ustalenie stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna).
 7. Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”).

 

 1. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny).
 2. Ewidencja podatkowa i księgowa likwidacji lub sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Ulepszenia środków trwałych i zasady ich ewidencji na gruncie przepisów o rachunkowości oraz w aspekcie podatkowym.
 4. Zakup środków trwałych w obrocie zagranicznym.

 

 1. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC).
 2. Różne metody rozliczania międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC).
 3. Omówienie zasad księgowania rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych (RMKB).
 4. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP).
 5. Zasady księgowania rezerw na zobowiązania.

 

 1. Transakcje rozliczane w czasie a Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
 2. Omówienie typowych rezerw związanych z końcem okresu sprawozdawczego.
 3. Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi).
 4. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów przy amortyzacji samochodów osobowych.
 5. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów przy ubezpieczeniach samochodów osobowych.
 6. Ograniczenia podatkowe kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodów osobowych.

 

 1. Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu.
 2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi (należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług).
 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi (rozrachunki z kontrahentami wewnątrzwspólnotowymi).
 4. Prowadzenie rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
 5. Dokonywanie rozrachunków z tytułu podróży służbowych.
 6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami (w tym rozliczenie zaliczek pobranych).
 7. Postępowanie i dokonywanie rozrachunków w przypadku niedoborów, szkód i nadwyżek.
 8. Rozrachunki publiczno-prawne (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy). Wycena rozrachunków (wycena bieżąca i na koniec roku).
 9. Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu.
 10. Tworzenie i zmiany w zakresie kapitału podstawowego, kapitału zapasowego i rezerwowego.
 11. Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego.
 12. Pojęcie wyniku finansowego netto i wyniku finansowego brutto.
 13. Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania.
 14. Tworzenie kapitałów zapasowych i rezerwowych.
 15. Ewidencja pożyczek od udziałowców.
 16. Zasady rozliczania wyniku finansowego związanego z zamknięciem roku obrotowego.

 

 1. Ujęcie kosztów w różnych wariantach stosowanych w jednostkach handlowych, usługowych i produkcyjnych.
 2. Koszty w układzie rodzajowym kosztów – tzw. konta zespołu czwartego 4XX (401 amortyzacja, 402 zużycie materiałów i energii, 403, usługi obce, 404 podatki i opłaty, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, fundusze i inne świadczenia na rzecz pracowników, 407 inne koszty rodzajowe).
 3. Koszty w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego 5XX, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe).
 4. Pojęcie kosztów ujmowanych według  miejsc powstania (MPK).
 5. Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych.
 6. Księgowanie kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – zamknięty krąg kosztów.
 7. Zapobieganie przerwania kręgu kosztów.
 8. Ustalenie wyniku finansowego w oparciu o układ kosztów.
 9. Zmiana stanu produktów jako saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”.

 

 1. Znaczenie i rodzaje rachunku kosztów oraz zasady kalkulacji kosztów.
 2. Rachunek kosztów w oparciu o wycenę produkcji w toku.
 3. Koszty bezpośrednie wytworzenia produktów – zasady ewidencji i kalkulacji.
 4. Koszty pośrednie – wyliczenie ich uzasadnionej części bieżącego okresu.
 5. Znaczenie kosztów działalności pomocniczej w rachunku kosztów.
 6. Rozliczenie kosztów wydziałowych na koszty wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych.
 7. Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.
 8. Rachunek kosztów w jednostkach usługowych – metody rozliczenia kosztów i ich księgowanie.

 

 1. Omówienie zakresu stosowania pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 3. Aspekt podatku VAT i podatku dochodowego związanego z księgowaniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 4. Pojęcie strat i zysków związanych z zdarzeniami losowymi.
 5. Prezentacja postępowania w przypadku zawiązania i rozwiązania rezerw na zobowiązania.
 6. Omówienie zakresu stosowania kosztów i przychodów finansowych.
 7. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych.
 8. Omówienie operacji związanych papierami wartościowymi.
 9. Ujęcie księgowe odsetek otrzymanych i zapłaconych.

 

 1. Operacje zakupu przy braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.
 2. Ewidencja darowizn przekazanych.
 3. Dotacje, dopłaty i darowizny – jak prawidłowo ująć w je w księgach rachunkowych?
 4. Ewidencja kosztów uznanych za koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) – dwa sposoby praktyczne i ich wykorzystanie przy rozliczeniu podatku dochodowego na koniec miesiąca.
 5. Zasady księgowanie podatku VAT naliczonego i należnego przy „złych długach”.
 6. Księgowanie podatku VAT należnego samonaliczanego.
 7. Rozliczenie i ewidencja podatku CIT na koniec okresów.
 8. Wykorzystanie kont pozabilansowych przy ewidencji kosztów NKUP i przychodów nie zwiększających dochodu w trakcie roku obrotowego.
 9. Ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (usługi gastronomiczne i noclegowe, ograniczenia przy rozliczaniu samochodów osobowych).
 10. Rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, sporządzenie deklaracji CIT-2).
 11. Zasady związane z ustaleniem bilansu otwarcia i przeksięgowań na początek roku obrotowego.

 

 1. Różnice kursowe w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa różnic kursowych.
 2. Rzeczywiste różnice kursowe a hipotetyczne różnice kursowe (wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy).
 3. Różnice kursowe podatkowe i bilansowe.
 4. Koszty uzyskania przychodów a różnice kursowe.
 5. Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT, export i import).
 6. Księgowanie zakupu i sprzedaży usług w obrocie zagranicznym.
 7. Znaczenie, wyliczanie i notacja księgowa „podatku u źródła” – w tym omówienie problemów dokumentacji i umów o podwójnym opodatkowaniu.
 8. VAT naliczony i należny w obrocie zagranicznym.

 

 1. Szczególne przypadki wyceny rozrachunków.
 2. Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji).
 3. Wycena składników aktywów obrotowych.
 4. Wyceny walutowe.
 5. Trwałe zmiany wartości składników aktywów („in plus” i „in minus”).
 6. Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji.
 7. Ustalanie wyniku finansowego.
 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
 9. Przykłady sprawozdań finansowych do przeanalizowania.
 10. Przykład ewidencji i sporządzania sprawozdania finansowego.

 

Księgowość - Certyfikowany kurs od podstaw. Szkolenie on-line.

 

Zostań samodzielnym księgowym.

Zapraszamy na kurs on-line!

Kurs księgowości. Szkolenie on-line.

 

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Kurs prowadzimy w formie on-line (webinarium na żywo).


Szkolenie internetowe na odległość w czasie rzeczywistym czyli realizowane metodami zdalnego dostępu polecamy wszystkim, którzy preferują uczestnictwo w zajęciach teoretycznych bez opuszczania biura lub domu.

 

Jak wygląda szkolenie on-line?


Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć na kursie księgowości.

Webinaria - Polbi. Zdalne szkolenia on-line na odległość. Kurs księgowości.🎥 🎞 📽 | Część 1 – Fragment wykładu (plik video)

📽 🎞 🎥 | Część 2 – Fragment wykładu (plik video)

🎥 🎞 📽 | Część 3 – Fragment wykładu (plik video)

📽 🎞 🎥 | Część 4 – Fragment wykładu (plik video)

 

Kadra dydaktyczna kursu księgowości

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie księgowości są praktykami i posiadają ogromną wiedzę zawodową, przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając w tym czasie olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

Kurs księgowości prowadzą:

 • Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – prawo podatkowe,

 • Maciej Derwisz – księgowość.

 

Kurs księgowości - Nasi wykładowcy to doświadczona kadra dydaktyczna.

Kurs księgowości – doświadczona kadra dydaktyczna.

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie księgowości współpracują z nami już od ponad 25 lat.  Opinie uczestników kursów księgowości o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre – innych nie ma.

Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas „z polecenia”, co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

Płatności za kurs księgowości on-line należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności


Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Formy płatności za kurs on-line


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena szkolenia internetowego zawiera:

 1. udział w zajęciach on-line,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 4. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury za kurs księgowości


Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Ceny promocyjne kursów księgowości on-line


Promocyjna cena szkolenia internetowego obowiązuje przy:

 1. dokonaniu zgłoszenia na kurs księgowości,
 2. wniesieniu opłaty za kurs księgowości on-line,

w czasie trwania promocji.

Termin obowiązywania ceny promocyjnej dla  jednostek sektora finansów publicznych ustalany jest indywidualnie.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT. Kurs księgowości online - usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

| ➡️ Więcej informacji …

Harmonogramy zajęć na internetowym kursie księgowości


Harmonogram kursu księgowości on-line. Webinarium.


Zapraszamy na następujące edycje kursu księgowości on-line:

  🗓 09.01.2021 – 08.05.2021 | 🕘 9:00-15:45 | Co druga sobota i niedziela

  🗓 12.01.2021 – 27.04.2021 | 🕘 17:30-20:45 | Wtorek i czwartek

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik kursu księgowości on-line otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

☑️ skrypt „Akty prawne” zawierający najważniejsze akty prawno-podatkowe  (m. in. ustawa PIT-PDOF, ustawa CIT-PDOP, ordynacja podatkowa, ustawa VAT, ustawa o rachunkowości i pozostałe regulacje prawne odnoszące się do zasad prowadzenia księgowości),

☑️ obszerne skrypty autorskie na zajęcia praktyczne zawierający zestaw dokumentów księgowych do dekretacji na ćwiczeniach.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia on-line, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Certyfikat zawodowy dla księgowych – bezpłatny egzamin


Internetowe szkolenie „Kurs księgowości on-line” kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301. Koszt egzaminu certyfikującego jest zawarty w cenie kursu księgowości.

Certyfikacja zawodu księgowego. Księgowy – kod zawodu 331301.

 

Kursy księgowości prowadzimy od 1994 roku!


Organizowane przez nas kursy księgowości to pierwsze tego typu szkolenia dla księgowych na rynku. Zajęcia na naszych kursach księgowości ukończyło już tysiące osób. Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom. Jest to niezwykle ważne dla osób starających się o pracę. Nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

 

Opinie uczestników szkoleń dla księgowych


Oceny kursu - Księgowość od podstaw.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Prezentujemy raporty z oceny kursów księgowości dokonanych na podstawie udostępnionych uczestnikom zajęć anonimowych ankiet.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Kurs księgowości od podstaw.” | ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

 

Bogaty program szkolenia on-line (120 godzin)


Program księgowości od podstaw powstał na bazie wieloletnich doświadczeń. Zajęcia obejmują 120 godzin wykładowych, na które składają się wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe.

 

Jeden kurs – Komplet umiejętności


Bardzo obszerny program księgowości daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku samodzielnego księgowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Kontak w sprawie kursu księgowości on-line.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Kurs księgowości. Szkolenie on-line.

Termin: 2021-01-09 do 2021-05-08

Co druga sobota i niedziela (9:00-15:45)

Cena dla osoby: 2100 zł 1700 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1700 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-12-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu

Kurs księgowości. Szkolenie on-line.

Termin: 2021-01-12 do 2021-04-27

Wtorek i czwartek (17:30-20:45)

Cena dla osoby: 2100 zł 1700 zł *

Cena dla wielu osób: 2000 zł 1700 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-12-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu

Skip to content