Polbi

Kurs Główny Księgowy Polbi

GŁÓWNY KSIĘGOWY – KURS KSIĘGOWOŚCI POLBI (80 godz.)


Kurs przygotowuje do objęcia stanowiska Głównego Księgowego. Uczestnictwo w zajęciach pozwala opanować zakres obowiązków stawianych przed Głównymi Księgowymi.

 

Kurs dla Głównych Księgowych - Polbi

 

Kurs „na Głównych Księgowych” – Czego uczymy?


Nasze warsztaty dla księgowych to zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej prowadzone z naciskiem na przygotowanie do sporządzania sprawozdania finansowego zarówno w małych, jak i w dużych jednostkach. Chcemy aby Państwo znacząco poszerzyli posiadaną już wiedzę, która pozwoli na samodzielne prowadzenie księgowości i sporządzanie raportów oraz deklaracji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym rozliczeń podatkowych i rocznej sprawozdawczości finansowej.

 

Na czym się szczególnie koncentrujemy?


Kurs dla głównych księgowych obejmuje m.in. zagadnienia związane z ewidencją „trudniejszych operacji gospodarczych”, z wyceną składników aktywów i pasywów na potrzeby bilansu, wyceną kosztu wytworzenia produktu a także z samą techniką sporządzania raportów wchodzących w skład sprawozdania finansowego.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY – RAMOWY PROGRAM KURSU


Na zakresu kursu na głównych księgowych składają się zajęcia z rachunkowości finansowej z naciskiem na przygotowanie do sporządzania sprawozdania finansowego zarówno w małych, jak i w dużych jednostkach. W szczególności omawiamy poniższe zagadnienia:

 1. Rola, zadania i odpowiedzialność głównego księgowego w jednostce
 2. Ewidencja wybranych zagadnień z zakresu składników aktywów i ich wycena bilansowa
 3. Ewidencja wybranych zagadnień z zakresu składników pasywów i ich wycena bilansowa
 4. Wycena bilansowa składników wyrażonych w walucie obcej
 5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w aspekcie podatkowym i bilansowym
 6. Tworzenie i ewidencja rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych
 7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 8. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
 9. Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
 10. Zdarzenia po dniu bilansowym oraz korekta błędów wpływających na wynik finansowy lat ubiegłych
 11. Wybrane problemy z zakresu ewidencji bilansowej i podatkowej
 12. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 13. Inwentaryzacja jako proces przygotowawczy dla sporządzania sprawozdania finansowego
 14. Zasady tworzenia polityki rachunkowości – kluczowe zagadnienia
 15. Kalkulacja i ewidencja kosztów wytworzenia produktów z elementami rachunku kosztów
 16. Zasady ustalania wyniku finansowego w zależności od wariantu rachunku zysków i strat
 17. Zasady sporządzania informacji dodatkowej w przykładach
 18. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w przykładach
 19. Wybrane zagadnienia przy sporządzaniu bilansu

 

Kolejny krok w karierze zawodowej księgowego


Po kursie dla Głównych księgowych możesz aplikować do pracy i znaleźć zatrudnienie jako:

 • Samodzielny (Starszy) Księgowy,
 • Główny Księgowy,
 • Osoba nadzorująca pracę młodszych księgowych.

 

Atrakcyjna praca w działach finansowych


Po kursie dla głównych księgowych możesz też wykonywać obowiązki związane z pracą w działach finansowych jako kierunkowy księgowy w zakresie wąskiej specjalizacji, np. jako specjalista ds. majątku trwałego, czy zarządzania zapasami jednostki a także jesteś przygotowany do bycia dyrektorem biura rachunkowego.

 

Maciej Derwisz – Wykładowca na kursie dla głównych księgowych


Maciej Derwisz - Wykładowca PobiPolbi – Warszawa. Kurs dla głównych księgowych

 

Maciej Derwisz

Wykładowca, praktyk i ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości i ewidencji płac. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych. Zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc od lat zajęcia szkoląc przyszłych pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowości.

 

Jak wyglądają zajęcia na kursie dla Głównych Księgowych?


Kurs dla Głównych Księgowych jest prowadzony na żywo w formie zdalnej jako praktyczne warsztaty, podczas których:

 • wysłuchasz wielu wartościowych wykładów dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • weźmiesz udział w niezliczonej ilości praktycznych zadań z księgowości,
 • wspólnie przeanalizujesz i rozwiążesz liczne przykłady dotyczące księgowania dokumentów.

 

Co będziesz umiał po skończeniu kursu?


Kurs przygotowuje do objęcia stanowiska Głównego Księgowego. Uczestnictwo w zajęciach pozwala opanować zakres obowiązków stawianych przed głównym księgowym, do których oprócz podstawowych zadań stawianych przed księgowym należą m.in.:

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami,
 • odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie planu kont,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • kontrola merytoryczna nad działem księgowości,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi (organy podatkowe, ZUS, GUS, …).

 

Harmonogram zajęć na kursie


Rozpoczęcie 02.09.2023. Zakończenie 15.10.2023. Edycja sobotnio-niedzielna w godz. 9:00-15:45.

 

Główny Księgowy – Kurs Księgowości Polbi


Opiekun kursu dla głównych księgowych – Jacek Jakisz, jacek@polbi.com.pl

Kontakt: Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750.

2480 zł2980 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 7/31/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
2 września 2023 - 15 października 2023
Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45
Lokalizacja
Główny Księgowy - Kurs online
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Szkolenia dla księgowych
Uczymy tego, na czym się znamy.