Polbi

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Osobom biorącym udział w naszych szkoleniach wydajemy imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

 

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Polbi - Warszawa.

 

Certyfikat, dyplom, zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu kursu stanowić pisemne potwierdzenie udziału określonej osoby w szkoleniu przeprowadzonym przez Polbi – Warszawa. Wydawany dokument spełnia wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Umieszczamy w nim tylko informacje wymagane przepisami MEN.

 

Co zawiera potwierdzenie udziału w zajęciach? Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera wszystkie niezbędne i wymagane przepisami elementy do poświadczenia udziału w szkoleniu. Informacja, które zawiera dokument to: dane uczestnika szkolenia (imię i nazwisko), temat szkolenia, czas trwania zajęć, dane organizatora kursu i data wystawienia dokumentu.

 

Elektroniczna postać dokumentu. Zasadniczo dokument generujemy i udostępniamy w formie elektronicznej. Zaświadczenie/Certyfikat formie elektronicznej możesz wydrukować lub zapisać na swoim komputerze. Cyfrowa postać Zaświadczenia/Certyfikatu jest szczególnie przydatna, gdy istnieje potrzeba przesłania lub udostępnienia go drogą elektroniczną.

 

Zdobywaj z nami nowe umiejętności. Poszerzaj i  aktualizuj swoją wiedzę zawodową. Potwierdzaj swoje kompetencje zaświadczeniem o ukończeniu kursu wydawanym w zgodzie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych |  (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

 

Do pobrania


Certyfikat, dyplom wydawany na szkoleniach w Polbi – Wzór zaświadczenia (PDF)

 

Akty prawne


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). Wyciąg z przepisów …
  • Informacje o rozporządzeniu MEN z 19 marca 2019 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Przepisy archiwalne


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).
  • Wzór zaświadczenia (certyfikatu, dyplomu) określony w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Informacje o rozporządzeniu MEN z 11 stycznia 2012 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkolenia czy warsztatów lub zajęć komputerowych organizowanych przez Polbi – Warszawa.


Wydajemy naszym słuchaczom „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” | Nasza działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty | Prowadzimy kursy i szkolenia zgodnie z przepisami MEN | Posiadamy wpisy do ewidencji placówek i instytucji szkoleniowych | Nadzór pedagogiczny i kuratelę sprawuje Kuratorium Oświaty