Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dyplom uczestnictwa, certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument jaki otrzymuje uczestnik szkoleń organizowanych przez Polbi w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej. Osobom biorącym udział w naszych szkoleniach wydajemy imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin, termin kursu oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu”

to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia


Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Polbi - Warszawa.

 

Certyfikat ze szkolenia, Dyplom, Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu kursu stanowić pisemne potwierdzenie udziału określonej osoby w szkoleniu przeprowadzonym przez Polbi – Warszawa. Wydawany dokument spełnia wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Umieszczamy w nim tylko informacje wymagane przepisami MEN.

Co zawiera potwierdzenie udziału w Kursie lub Szkoleniu?

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera wszystkie niezbędne i wymagane przepisami elementy do poświadczenia udziału w szkoleniu. Informacja, które zawiera dokument to: dane uczestnika szkolenia (imię i nazwisko), temat szkolenia, czas trwania zajęć, dane organizatora kursu i data wystawienia dokumentu.

Elektroniczna postać dokumentu (dyplom/certyfikat/zaświadczenie)

Zasadniczo dokument generujemy i udostępniamy w formie elektronicznej. Zaświadczenie/Certyfikat formie elektronicznej możesz wydrukować lub zapisać na swoim komputerze. Cyfrowa postać Zaświadczenia/Certyfikatu jest szczególnie przydatna, gdy istnieje potrzeba przesłania lub udostępnienia go drogą elektroniczną.

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175)

Do pobrania


Certyfikat, dyplom wydawany na szkoleniach w Polbi – Wzór zaświadczenia (PDF)

Akty prawne


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2023 r. poz. 2175)
  • Wyciąg z przepisów rozporządzenia z dnia 6 października 2023 roku …
  • Informacje o rozporządzeniu MEN z 6 października 2023 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przepisy archiwalne


  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
  • Wyciąg z przepisów rozporządzenia z z dnia 19 marca 2019 roku …
  • Informacje o rozporządzeniu MEN z 19 marca 2019 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).
  • Wzór zaświadczenia (certyfikatu, dyplomu) określony w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Informacje o rozporządzeniu MEN z 11 stycznia 2012 roku w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkolenia czy warsztatów lub zajęć komputerowych organizowanych przez Polbi – Warszawa.


Wydajemy naszym słuchaczom „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” | Nasza działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty | Prowadzimy kursy i szkolenia zgodnie z przepisami MEN | Posiadamy wpisy do ewidencji placówek i instytucji szkoleniowych | Nadzór pedagogiczny i kuratelę sprawuje Kuratorium Oświaty