SLIM VAT 3 – Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od lipca 2023 (SLIM VAT 3). Od 1 lipca 2023 r. mają obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach pakietu Slim VAT 3. Poniżej wybrane najważniejsze zagadnienia w tym zakresie:

Likwidacja wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT dla podatku naliczonego

Po zmianie przepisów zgodnie z SLIM VAT 3 faktura w ramach WNT nie będzie już formalnym warunkiem odliczenia podatku. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do WNT, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia towaru, oczywiście pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego od tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której będzie rozliczać ten podatek. 

Jakie zmiany w sposobie deklarowania transakcji WDT?

Zgodnie ze zmienionym art. 42 ust. 12a ustawy o VAT podatnik będzie miał prawo do wykazania/skorygowania WDT, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. 

Mały podatnik – podwyższenie dla celów VAT limitu sprzedaży

Wprowadzono podwyższenie limitu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro (zgodnie z nowobrzmiącym art. 2 pkt 25 lit. a). Dotyczy to głównie uproszczeń w zakresie VAT przewidzianych dla małych podatników, tj.: kwartalnego składania JPK_VAT oraz stosowania kasowej metody rozliczania VAT.

Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wystawianych w walucie obcej po zmianach

Jak wynika z ustawy nowelizującej, kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej zarówno in minus, jak i in plus będzie taki sam, jak w przypadku pierwotnego rozliczenia.

Zasady proporcjonalnego odliczania VAT-u

Zgodnie z przepisami SLIM VAT 3 podatnik będzie zawiadamiał naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych procentowego rozliczenia VAT wyliczonych szacunkowo (tj. o szacunkowej proporcji lub wstępnym współczynniku) w terminie do 25 dnia następnego miesiąca, w którym ten sposób określenia proporcji/wstępnego współczynnika zostanie zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji (JPK_VAT) za dany okres.

Poza tym limit 500 zł (w sytuacji gdy proporcja przekroczyła 98%) ma być zwiększony do 10.000 zł.

Gdy różnica pomiędzy proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego (czyli ostateczną) nie będzie przekraczała 2 punktów procentowych będzie można nie wprowadzać rocznej korekty w ustalonej proporcji. Jedna, jeżeli proporcja ostateczna będzie mniejsza niż proporcja wstępna, wówczas podatnik będzie mógł nie dokonywać korekty rocznej tylko pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie będzie przekraczała 10.000 zł.

Kiedy nie stosujemy sankcji VAT w mechanizmie podzielonej płatności

Gdy kwota odpowiadająca kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zostanie zapłacona z zastosowaniem MPP przez podatnika innego niż wskazany na fakturze to pakiet Slim VAT 3 zakłada odstąpienie od stosowania sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości. 

Odpowiedzialność osób trzecich

Rozszerzony został również katalog wyłączeń z odpowiedzialności solidarnej osób trzecich (zmieniony art. 108a ust. 6 ustawy o VAT). W takim przypadku odpowiedzialność solidarna podatnika ma być wyłączona również w przypadku dokonania przez niego płatności na rachunek VAT podatnika wskazanego w umowie o nabyciu wierzytelności zawartej z dostawcą lub nabywcą – w kwocie otrzymanej na rachunek VAT.

 

Stan prawny: Czerwiec 2023

Autor: Maciej Derwisz