Umowa zlecenia z własnym pracodawcą

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wymiar świadczeń chorobowych

Zmiany w Świadczeniach Chorobowych?

W dniu 24 sierpnia 2023 roku uległy zmianie zasady zaliczania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych przez pracodawcę z własnym pracownikiem do podstawy świadczeń chorobowych obliczanych na rzecz tego pracownika.

Wpływ Przepisów na Umowy Zlecenia

Dotychczas w zgodzie z art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o pracę lub innego aktu, w tym umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, wliczało się do podstawy wymiaru zasiłków, ale nie dłużej niż do dnia, do którego je zawarto.

Dodatkowo, w wypadku zawarcia przez pracodawcę z własnym pracownikiem kolejnych takich umów, to wynagrodzenie z tytułu ich wykonywania wliczało się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, jednak pod warunkiem, że między nimi nie było ani dnia przerwy lub ewentualna przerwa przypadała na dni ustawowo wolne od pracy.

Nowa Wersja „Komentarza ZUS”

W dniu 24 sierpnia 2023 r. służby prasowe ZUS opublikowały nową wersję „Komentarza ZUS odnośnie świadczeń chorobowych”, w której zmieniono powyższą zasadę wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą.

W zgodzie z obecnym brzmieniem interpretacyjnym przytoczonego powyżej „Komentarza ZUS” do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych wlicza się wynagrodzenie ze wszystkich umów zlecenia wykonywanych w tych miesiącach, których wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi. Oznacza to, że nie ma już znaczenia, czy umowa zlecenia została już zakończona przed miesiącem, za który wypłacane jest świadczenie chorobowe.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony od stycznia 2010 roku w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości. Od 1 do 10 września 2023 roku był niezdolny do pracy z powodu choroby, nabywając przy tym prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2022 r. do sierpnia 2023 r. W tym okresie pracownik zawarł ze swoim pracodawcą dodatkowo dwie niezależne umowy zlecenia na następujące okresy:

  • od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. za wynagrodzeniem wypłacanym na koniec każdego z tych miesięcy,
  • od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. za wynagrodzeniem wypłacanym na koniec każdego z tych miesięcy.

Dotychczasowo

Do podstawy świadczenia chorobowego było przyjmowane jedynie wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej za okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 roku, z uwagi na to, że tylko ona obowiązywała w miesiącu, za który nalicza się świadczenie chorobowe.

Obecnie

Do podstawy świadczenia chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z obu tych umów zlecenia, pomimo że umowa za okres od 1 stycznia do 31 marca nie obowiązuje już w okresie miesiąca, za które jest wypłacane świadczenie chorobowe.

 

Stan prawny: Październik 2023

Autor: Maciej Derwisz

 

Polecamy szkolenie

Umowy zlecenia i o dzieło 2024 – wyliczanie od brutto do netto wraz z rozliczeniem PIT i ZUS

1 lipca 2024
Poniedziałek, w godz. 10:00-14:00
Szkolenie online na żywo
448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 6/30/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.