Polbi

Impuls do kariery

Projekt UE - Impuls do kariery. Polbi


Projekt UE – Impuls do kariery. Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej.

 

 

Projekt UE – Impuls do kariery.


Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0095/20

Termin: 2020-09-01 do 2022-06-30, województwo małopolskie

Wartość projektu: 2 077 390,08 PLN (wkład z Funduszy Europejskich – 1 765 781,50 PLN)


Działanie: : 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

Projekt UE - Impuls do kariery.

 

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu „Impuls do kariery” jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 140 Uczestników projektu, tj. mieszkańców województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym za zidentyfikowanie trudności i barier, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.

 

UCZESTNICY PROJEKTU


Przewiduje się objęcie projektem 140 osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia,  zamieszkujących województwo małopolskie (w tym powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski,  oświęcimski, proszowicki, suski oraz miasto Tarnów.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU


Wartość projekt wynosi 2.077.390,08 PLN (w tym wkład z Funduszy Europejskich – 1.765.781,50 PLN).

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z RÓŻNYMI STOPNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


 • Dostępność architektoniczna biura projektu mieszczącego się budynku przy Krakowskiej 25 lok 6 (trzecie piętro po lewej stronie po wyjście z windy)  w Tarnowie.
 • Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Malczewskiego.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku i wewnątrz biura.
 • W budynku znajdują się 1 winda – dostępna dla osób na wózkach.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze, naprzeciwko biura projektu.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do biura projektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

PROGRAM PROJEKTU


Etap I – Rekrutacja i Diagnoza potrzeb

Etap II – Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

Etap III – Wsparcie motywacyjne psychologa

Etap IV – Pośrednictwo pracy

Etap V – Szkolenia zawodowe (kwalifikacyjne 120h i kompetencyjne 80h)

Etap VI – Staże zawodowe

 

Dokumenty do pobrania


 1. Regulamin udziału w projekcie | Word | PDF
 2. Formularz rekrutacyjny | Word | PDF
 3. Umowa udziału w projekcie | Word | PDF
 4. Arkusz diagnostyczny badający potrzeby osób niepełnosprawnych | Word | PDF
 5. Formularz spełnienia kryteriów kwalifikowalności | Word | PDF
 6. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności | Word | PDF
 7. Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP | Word | PDF
 8. Oświadczenie Uczestnika Projektu  po zakończeniu szkolenia | Word | PDF
 9. Oświadczenie Uczestnika Projektu – Zasoby techniczne do szkolenia zdalnego | Word | PDF
 10. Ankieta dotycząca rodzaju szkolenia i pracy poszukiwanej Uczestnik Projektu | Word | PDF
 11. Oświadczenie Uczestnika, że  nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej | Word | PDF
 12. Zgoda Uczestnika dotycząca przetwarzania danych osobowych | Word | PDF
 13. Formularz danych o Uczestniku Projektu | Word | PDF
 14. Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie i zgodności  danych | Word | PDF
 15. Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu | Word | PDF
 16. Zgoda na nagrywanie szkolenia i udostępnienie wizerunku | Word | PDF
 17. Ankieta – Preferowana forma wsparcia (doradztwo, pośrednictwo, szkolenia) | Word | PDF

 

 

Kontakt z biurem projektu – Impuls do kariery


Kontakt w sprawie projektu: Impuls do kariery.

ul. Krakowska 25/6

33-100 Tarnów

telefon: 577 522 520

 

 


Projekt UE – Impuls do kariery, numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0095/20, województwo małopolskie, okres realizacji: od 01-09-2020 do 30-06-2022, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2021-07-13