Polbi

Kalkulator amortyzacji środków trwałych

Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja bilansowa i podatkowa za lata 2000-2017

Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (podatkowy i bilansowy) – wraz z pełną Kwalifikacją Środków Trwałych 2010 powiązaną z rocznymi stawkami podatkowymi amortyzacji jest zaawansowanym narzędziem księgowym, którego celem jest wyliczenie kosztów amortyzacji (z uwzględnieniem amortyzacji podatkowej i bilansowej) różnymi metodami oraz ustalenie w okresie miesięcznym kosztów uzyskania przychodów (KUP) i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów (NKUP) amortyzacji tych składników majątku trwałego.

 

Kalkulator amortyzacji środków trwałych


Kalkulator amortyzacji środków trwałych - ekran główny programu.

 

 • Kalkulator amortyzacji metodą m.in. liniową, degresywną, progresywną, jednorazową.
 • Automatyczne wyliczenie odpisów amortyzacji podatkowej i bilansowej.
 • Kalkulator amortyzacji środków trwałych uwzględnienia koszty uzyskania przychodów.
 • Aktualne roczne stawki amortyzacji zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
 • Wyliczanie oraz wydruk lub eksport kalendarza amortyzacji (planu amortyzacji) do programu Excel.

 

Plik instalacyjny kalkulatora do pobrania


Kalkulator amortyzacji środków trwałych wersja 1.1. dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Uwaga: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

Kalkulator jest bezpłatny – można go pobrać i zainstalować na sprzęcie komputerowym będącym w posiadaniu użytkownika.

Spakowany pakiet instalacyjny – pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.

 

Instalacja kalkulatora krok po kroku


W celu instalacji kalkulatora amortyzacji środków trwałych należy:

 1. pobrać „spakowany” plik kalkulatora ze strony Polbi i zapisać go na dysku,
 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „WinZip” (jeżeli nie stanie się to automatycznie),
 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu „Start” systemu Windows).

Uwaga! Bardzo ważne:

Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. w systemie operacyjnym „Windows 7” można tego dokonać w sposób następujący:

 1. klikamy przycisk „Start”,
 2. wybieramy „Panel sterowania”,
 3. klikamy „Programy i funkcje”,
 4. następnie poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki na nazwie kalkulatora wybieramy z menu podręcznego „Usuń”).

 

Funkcje programu – Kalkulator amortyzacji środków trwałych


Kalkulator amortyzacji środków trwałych umożliwia (uwaga – niektóre opisane niżej funkcje będą dostępne wraz z kolejnymi wersjami kalkulatora wkrótce):

 • wyliczenie kalendarza amortyzacji podatkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, wartości nieamortyzowanej i udziału kosztów uzyskania przychodów w wartości początkowej środka i ewentualnie w wartości jego dotychczasowego umorzenia,
 • odrębne wyliczenie kalendarza amortyzacji bilansowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, wartości nieamortyzowanej, wartości rezydualnej oraz ewentualnych zmian w wartości początkowej środka oraz jego stawki amortyzacji (odpisy amortyzacyjne, odpisy umorzeniowe od środków trwałych, raty amortyzacji),
 • sprawdzenia orzecznictwa na temat wybranych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z zakresu ich amortyzacji czy przyporządkowania rodzajowego,
 • automatycznego przyporządkowania rocznej stawki amortyzacji podatkowej w zależności od wybranego rodzaju KŚT (istnieje możliwość jej ręcznego skorygowania) – program posiada wbudowaną, rozbudowaną wyszukiwarkę Klasyfikacji Środków Trwałych wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup rodzajowych,
 • niezależnego sposobu ustalenia rodzaju amortyzacji, stawek amortyzacji i innych wartości wyliczeniowych odrębnie dla amortyzacji podatkowej i dla amortyzacji bilansowej,
 • wprowadzenia wartości dotychczasowego umorzenia wpływającego na wartość wyliczeń kalendarza amortyzacji,
 • wprowadzenia wartości nieamortyzowanej kwoty w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, nie branej pod uwagę przy kalkulacji kalendarza amortyzacji,
 • wprowadzenia kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, zarówno w kwocie wartości początkowej środka trwałego, jak i w wartości jego dotychczasowego umorzenia,
 • wybrania, niezależnie dla amortyzacji podatkowej i bilansowej, rodzaju amortyzacji środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,
 • wprowadzenia współczynnika przeliczeniowego (mnożnika) stawki amortyzacyjnej dla amortyzacji podwyższonej, degresywnej i progresywnej,
 • skorzystania z odrębnego kalkulatora ustalenia wysokości stawki amortyzacyjnej dla amortyzacji indywidualnej, w oparciu o wartość początkową i grupę rodzajową środka trwałego,
 • skorzystania z odrębnego kalkulatora wyliczenia stawki amortyzacji bilansowej w oparciu o rachunek ekonomiczny,
 • automatycznego pobrania kursu średniego EURO ze strony NBP przy wyliczeniu limitu 20.000 EURO dla amortyzacji podatkowej samochodów osobowych,
 • automatycznego wyliczenia limitu 20.000 EURO dla samochodów osobowych i wyliczenia na tej podstawie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów dla kalendarza amortyzacji samochodu osobowego,
 • automatycznego rozpisania kosztów uzyskania przychodu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów dla amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydruku kalendarza amortyzacji,
 • eksportu kalendarza amortyzacji do programu Excel.

 

Opcje programu – Kalkulator amortyzacji środków trwałych


„Kalkulator amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych i rocznymi stawkami amortyzacji podatkowej” jest programem, który jet gotowy do użycia po zainstalowaniu go w systemie.

Kalkulator amortyzacji środków trwałych umożliwia płynną zmianę parametrów i opcji:

 • możliwość automatycznego lub ręcznego wprowadzenia stawki amortyzacji rocznej, odrębnie dla amortyzacji podatkowej i bilansowej (jednak w wypadku amortyzacji podatkowej program monitoruje czy nie nastąpiło przekroczenia wartości ustawowych),
 • odrębnego wprowadzenia kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów dla wartości początkowej i wartości dotychczasowego umorzenia, które są brane pod uwagę przy kalkulacji kalendarza amortyzacji podatkowej,
 • płynnej zmiany wartości współczynnika amortyzacji w zakresie od 0,1 do 3,0 z minimalnym skokiem 0,1 dla zwiększenia wartości  stawki amortyzacyjnej (program jednak stale monitoruje czy nie ma miejsce przekroczenie wartości określonych ustawą podatkową),
 • wyboru grupy Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT, z uwzględnieniem szczegółowego jej opisu (program na bieżąco podpowiada stawkę amortyzacji dla wybieranych pozycji),
 • określenia stawki amortyzacji indywidualnej, przy płynnej zmianie parametrów długości użytkowania środka trwałego i jego wartości początkowej,
 • możliwa jest płynna, dowolna zmiana miesiąca rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej,
 • odrębnego wprowadzenia wartości nieamortyzowanej dla amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • określenia automatycznego lub ręcznego kursu EURO dla amortyzacji samochodów osobowych,
 • możliwości wydruku lub eksportu do programu Excel wygenerowanego kalendarza amortyzacji podatkowej i bilansowej.

Amortyzacja podatkowa

(amortyzacja metodą liniową, amortyzacja metodą degresywną, amortyzacja metodą indywidualną, amortyzacja metodą podwyższoną, amortyzacja metodą jednorazową, amortyzacja metodą „de minimis”)

W programie „Kalkulator amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” można dokonać wyboru niezależnego rodzaju amortyzacji podatkowej i bilansowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Metody amortyzacji dla amortyzacji podatkowej

W kalkulatorze przewidziano następujące metody amortyzacji:

 • amortyzację liniową – zgodnie z art. 16h ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym*),
 • amortyzację degresywną – zgodnie z art. 16k ustawy o podatku dochodowym*),
 • amortyzację indywidualną – zgodnie z art. 16j ustawy o podatku dochodowym*),
 • amortyzację podwyższoną – zgodnie z art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym*),
 • amortyzację jednorazową – zgodnie z art. 16f 3 ustawy o podatku dochodowym*),
 • amortyzację jednorazową „de minimis” – zgodnie z art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym*).

*) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888). W wypadku osób fizycznych powyższe metody stosuje się odpowiednio.


Amortyzacja bilansowa

(amortyzacja metodą liniową, amortyzacja metodą degresywną, amortyzacja metodą progresywną, amortyzacja metodą naturalną, amortyzacja metodą jednorazową)

W programie „Kalkulator amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” można dokonać wyboru niezależnego rodzaju amortyzacji podatkowej lub  bilansowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Metody amortyzacji dla amortyzacji bilansowej

W kalkulatorze przewidziano następujące metody amortyzacji:

 • amortyzację liniową (opartą na równomiesięcznym obciążeniu kosztów w całym okresie amortyzacji),
 • amortyzację degresywną (zgodnie z zasadą, iż środki w początkowym okresie są zużywane w większym stopniu niż w okresie dalszego użytkowania – amortyzacja na początku jest zwiększana by maleć wraz z okresem wykorzystywania),
 • amortyzację progresywną (zgodnie z zasadą, iż środki w początkowym okresie są zużywane w mniejszym stopniu niż w okresie dalszego użytkowania – amortyzacja na początku jest zmniejszana by rosnąć wraz z okresem wykorzystywania),
 • amortyzację naturalną (ze stawkami amortyzacji dostosowanymi do poszczególnych lat użytkowania wyliczonymi zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, np. opartym na okresie użytkowania, stopniu wykorzystania środka, ilości wytwarzanych produktów, osiąganych przychodów, odtworzenia składników majątku, itp. – dostępny jest osobny kalkulator wyliczeniowy składek dla poszczególnych lat),
 • amortyzację jednorazową (przy założeniu, iż wartość jednorazowego odpisu kosztowego w wypadku 100% amortyzacji środka jest nieistotna dla jednostki z punktu widzenia osiąganego wyniku finansowego).

 

Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

Prawa autorskie


Kalkulator amortyzacji środków trwałych wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa. Autor programu:
Maciej Derwisz, biuro@polbi.pl

 

Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - kalendarz amortyzacji.

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEST BEZPŁATNYM PROGRAMEM Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA I INSTALACJI NA WŁASNYM SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM.