Okno na świat – Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt UE: Okno na świat

 

Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.

Termin: 2017-10-31 do 2018-02-28, Wielka Brytania – Birmingham.

  

Aktualności – Trwa rekrutacja do grupy V.


Rekrutacja uczestników projektu do V grupy odbędzie się we wrześniu 2017. Przygotowanie do wyjazdu rozpoczyna się 18 września. Wyjazd do Anglii – 21 października 2017. Powrót do Polski – 19 grudnia 2017 r. Grupa V powróciła z Anglii 19 grudnia 2017 roku.

 

Zgłoszenie uczestnictwa


Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres: andrzej@polbi.pl

 

Do pobrania


 

Projekt „Okno na świat” – Działanie 4.2 POWER


Projekt „Okno na świat” jest realizowany w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Programy mobilności ponadnarodowej. Liderem projektu jest firma POLBI. Partnerem zagranicznym jest uznana na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Partnerami krajowymi są Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim i warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy „WAKAT”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu mińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez program mobilności ponadnarodowej, ukierunkowany na aktywizację zawodową. Przewiduje się objęcie projektem 60 osób bezrobotnych, w tym 30 długotrwale bezrobotnych i 2 niepełnosprawnych.

 

Informacje organizacyjne


Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2018 roku. Będzie nim objętych 60 osób, podzielonych na 5 grup.

Rekrutacja grupy I odbyła się w marcu 2016. Wyjazd nastąpił w kwietniu 2016.

Rekrutacja grupy II odbyła się w sierpniu 2016. Wyjazd nastąpił w październiku 2016.

Rekrutacja grupy III odbyła się w listopadzie 2016. Wyjazd nastąpił w styczniu 2017.

Rekrutacja grupy IV odbyła się w styczniu 2017. Wyjazd nastąpił w maju 2017.

Rekrutacja grupy V odbyła się we wrześniu 2017. Przygotowanie do wyjazdu nastąpiło 18 września 2017 roku.  Wyjazd do Anglii – 21 października 2017. Powrót – 19 grudnia 2017 r.

Grupa V powróciła z Anglii – 19 grudnia 2017 roku.

 

Uczestnicy projektu


Do projektu zapraszamy osoby:

  • w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu);
  • zamieszkujące na terenie powiatu mińskiego oraz warszawskiego;
  • zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
  • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie dziennym);
  • nieszkolące się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);
  • znające w stopniu co najmniej podstawowym język angielski.

Program

1. Rekrutacja uczestników projektu

Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą:

  • kryteria kwalifikujące;
  • motywy uczestnictwa w projekcie, świadomość celu wyjazdu zagranicznego, zakres zadań do zrealizowania u zagranicznego pracodawcy;
  • ryzyka wykluczające pełne zrealizowanie programu mobilności ponadnarodowej.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne.

2. Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej

W programie przewidziano zajęcia integracyjne oraz zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego. Uczestnicy odbędą też 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering i stypendium szkoleniowe.

3. Pobyt w Wielkiej Brytanii

Podczas co najmniej 60-dniowego pobytu w miejscowości Birmingham (środkowa Anglia) uczestnicy odbędą  40-dniową praktyki u pracodawców brytyjskich w celu zdobycia  lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano też 60-godzinne zajęcia językowe. W programie pobytu przewidziane są co najmniej 3 imprezy kulturalno-oświatowe, w tym jedna wycieczka. Uczestnicy będą mieli  pokryte koszty dojazdu do i z Anglii, zakwaterowanie oraz koszty podróży miejscowych. Będą też otrzymywać środki na własne wydatki oraz na wyżywienie.

4. Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju

Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia. Przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia uczestnika w zależności od potrzeb. Partnerzy projektu Powiatowy Urząd Pracy oraz warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy WAKAT będą pomagały uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.

 


Wkład funduszy europejskich i budżetu państwa

Wartość projektu to 1.994.418,36 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.934.585,82 zł.

Wielka Brytania – Birmingham, TBG Learning – Partner zagraniczny

Opiekę nad uczestnikami projektu sprawuje uznana na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Szkolenie i praktyki odbywają się w Anglii w miejscowości Birmingham.

Harmonogram wsparcia do pobrania

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie „OKNO NA ŚWIAT” – HARMONOGRAM WSPARCIA (PDF).


Zapytania ofertowe / Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016

Dotyczy: Kurs języka angielskiego (120 godzinny kurs języka angielskiego dla 4 grup 12-osobowych).

Rozstrzygniecie konkursowe Nr 1/2016

Dotyczy: Kurs języka angielskiego (120 godzinny kurs języka angielskiego dla 4 grup 12-osobowych).

Konkurs ofert – Wybrana oferta (PDF).