Polbi

Powrót do pracy – Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Projekt „Powrót do pracy” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Projekt UE – Powrót do pracy


Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9709/17

Termin: 2018-06-01 do 2020-05-31, Warszawa

Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Cel projektu


Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 140 mieszkańców Warszawy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, są zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to 1.378.465,44 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.309.542,16 zł.

 

Program projektu


Etap I – Rekrutacja i Diagnoza potrzeb

Etap II – Blok aktywizacji społecznej

Etap III – Warsztaty umiejętności wychowawczych

Etap IV – Kursy zawodowe

Etap V – Staże zawodowe

Etap VI – Pośrednictwo pracy

 

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty do pobrania.

 

 

Dokumenty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

 

Zobacz: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

 

Kontakt z biurem projektu


Kontak z biurem projektu - Powrót do pracy. Polbi - Warszawa.Polbi Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 48/54, lok. 34, 01-824 Warszawa

telefon: 530 917 012

mail: powrotdopracy@polbi.com.pl

 


Projekt UE – Powrót do pracy, numer projektu: RPMA.09.01.00-14-9709/17, Warszawa, okres realizacji: 2018-06-01 do 2020-05-31, działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2021.07.18