Polbi

Młodość to atut – nie przeszkoda – Projekt UE

Projekt UE: Młodość to atut – nie przeszkoda

 

Projekt UE – POWER.01.02.01-24-0067/16

Katowice: 1 marca 2017 roku – 30 listopada 2018 roku.

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

 

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych min. 80% Uczestników Projektu, w tym uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem oraz aktywizacja zawodowa min. 43% Uczestników Projektu do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Czas trwania projektu

Projekt jest realizowany od 1 marca 2017 roku do 30 listopada 2018 roku.

Uczestnicy projektu, grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 65 osób (45 kobiet, 20 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, zamieszkujących województwo śląskie, należących do tzw. grupy NEET (nie przejawiających aktywności zawodowej, nie kształcących się, nie szkolących się), w tym:

 • 53 os. bierne zawodowo (37K, 16M);
 • 12 os. bezrobotnych wg BAEL, tj. niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (8K, 4M);
 • min. 4 os. niepełnosprawne (3K, 1M);
 • min. 5 os. długotrwale bezrobotnych (3K, 2M);
 • min. 6 os. o niskich kwalifikacjach zawodowych (4K, 2M).

 


Program

 

I. Rekrutacja uczestników projektu

Proces rekrutacji obejmie następujące etapy:

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa – wypełnienie i podpisanie karty rekrutacyjnej, oświadczeń dot. spełnienia kryteriów dostępu, złożenie kopii stosownych dokumentów.
 2. Rozmowa wstępna mająca na celu określenie predyspozycji oraz motywacji do uczestnictwa w projekcie.
 3. Stworzenie listy rankingowej Uczestników Projektu.

II. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (65 osób)

 1. Spotkanie z doradcą zawodowym (4h/os.), podczas którego stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania określający luki kompetencyjne, mocne i słabe strony, działania, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia szans uzyskania zatrudnienia oraz rozwoju kariery zawodowej.
 2. Indywidualne sesje coachingowe (ok. 5h/os) – job coaching/coaching kariery.

III. Warsztaty kompetencji interpersonalnych (65 osób)

 1. Warsztaty kompetencji miękkich (3 dni/grupę) mające na celu nabycie kompetencji tj. efektywna komunikacja, praca w zespole, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Warsztaty z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (2 dni/grupę), w trakcie których Uczestnicy poznają sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy.

IV. Pośrednictwo pracy (65 osób)

Usługa kompleksowego pośrednictwa pracy dostępna będzie dla każdego Uczestnika Projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie. Beneficjentom Ostatecznym przedstawiane będą oferty pracy zgodne z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem oraz przekazywane informacje na temat targów pracy organizowanych w regionie i innych ciekawych wydarzeń. W ramach spotkań z pośrednikiem pracy (ok. 3h/os.) udzielana będzie pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych itp. Dodatkowo każdy z Uczestników Projektu skorzysta z jednej z poniższych form wsparcia.

V. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (46 osób)

Szkolenia (ok. 80h/os.) oferowane będą Uczestnikom Projektu we współpracy z doradcą zawodowym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika, uwzględniając aktualne trendy i specyfikę regionalnego rynku pracy.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych i nowych kompetencji, potwierdzone zostanie certyfikatem/zaświadczeniem o ukończeniu kursu. Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe.

VI. 3-miesięczne staże (26 osób)

3-miesięczne, płatne staże oferowane będą osobom, które posiadają kompetencje zawodowe, uprawnienia i wiedzę, a którym brakuje doświadczenia zawodowego. W ich trakcie Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach zawodowych oraz pogłębią swoją wiedzę.

VII. Jednorazowe dotacje na utworzenie działalności gospodarczej (6 osób)

Wsparcie kierowane będzie do osób o odpowiednich predyspozycjach, które spełniają warunki określone w Regulaminie projektu, zakwalifikowanych do projektu na podstawie odrębnego procesu rekrutacji. Planowany termin rekrutacji: sierpień/wrzesień 2017 roku.

Dotacje (23 000 zł) przydzielane będą na podstawie oceny przygotowanych przez Uczestników biznesplanów. Przyznane zostanie także podstawowe i przedłużone pomostowe wsparcie finansowe (2000 zł brutto/miesiąc) oraz szkoleniowe wsparcie pomostowe (1000 zł).

Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne i szkolenia oraz opieki nad osobą zależną, jeśli jest taka potrzeba.

W trakcie 8-godzinnych zajęć zapewnione zostaną przerwy kawowe i lunch.

 


Projekt – POWER.01.02.01-24-0067/16

Projekt „Młodość to atut – nie przeszkoda” jest realizowany w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Wkład funduszy europejskich i budżetu państwa

Wartość projektu to 787 256,25 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 747 893,43 zł.

 


OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W ŚCIEŻCE DOTACYJNEJ PROJEKTU

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu, którzy otrzymali dotację na utworzenie działalności gospodarczej rozpocznie się w dniu 11.04.2018 (o godz. 10:00), a zakończy w dniu 18.04.2018 (o godz. 16:00). 

Wnioski (Zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w biurze projektu – Strefa Dobry Start, ul. Dyrekcyjna 4/2, 40-013 Katowice (czynne pn.-pt., godz. 10:00-16:00), zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 wspomnianego Regulaminu.

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu. Dokumenty, które wpłyną do biura projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: mlodosctoatut@gmail.com lub telefonicznie +48 506 098 493.

OGŁOSZENIE

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE SZKOLENIOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W ŚCIEŻCE DOTACYJNEJ PROJEKTU

Informujemy, że uzupełniający nabór wniosków o przyznanie szkoleniowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu, którzy otrzymali dotację na utworzenie działalności gospodarczej rozpocznie się w dniu 12.02.2018 (o godz. 10.00), a zakończy w dniu 19.02.2018 (o godz. 12.00).

Wnioski (Zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w biurze projektu – Strefa Dobry Start, ul. Dyrekcyjna 4/2, 40-013 Katowice (czynne pn.-pt., godz. 10:00-16:00), zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 wspomnianego Regulaminu.

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu. Dokumenty, które wpłyną do biura projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: mlodosctoatut@gmail.com lub telefonicznie (+48) 513 969 884.

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W ŚCIEŻCE DOTACYJNEJ PROJEKTU

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu, którzy otrzymali dotację na utworzenie działalności gospodarczej rozpocznie się w dniu 06.11.2017 (o godz. 12.00), a zakończy w dniu 13.11.2017 (o godz. 15.00). 

Wnioski (Zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w biurze projektu – Strefa Dobry Start, ul. Dyrekcyjna 4/2, 40-013 Katowice (czynne pn.-pt., godz. 10:00-16:00), zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 wspomnianego Regulaminu.

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu. Dokumenty, które wpłyną do biura projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: mlodosctoatut@gmail.com lub telefonicznie (+48) 513 969 884. 

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA DOTACYJNA

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej, obejmujący nabór formularzy rekrutacyjnych (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu – ścieżka dotacyjna) rozpocznie się w dniu 31.08.2017 (o godz. 10.00), a zakończy w dniu 13.09.2017 (o godz. 16.00).

Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską w biurze projektu – Strefa Dobry Start, ul. Dyrekcyjna 4/2, 40-013 Katowice. Czynne pn.-pt., godz. 10:00-16:00.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: mlodosctoatut@gmail.com lub telefonicznie (+48) 513 969 884.

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 


 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA

Regulamin – Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (PDF)

 • Załącznik Nr 1 – Biznesplan (PDF)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (PDF)
 • Załącznik Nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Excel)
 • Załącznik Nr 5 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia / Harmonogram rzeczowo-finansowy (PDF)
 • Załącznik Nr 6 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (PDF)
 • Załącznik Nr 7 – Karta oceny biznesplanu (PDF)
 • Załącznik Nr 8 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (PDF)
 • Załącznik Nr 9 – Oświadczenie małżonka na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (PDF)
 • Załącznik Nr 10 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości (PDF)
 • Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia / Harmonogramem rzeczowo-finansowym (PDF)
 • Załącznik Nr 12 – Wniosek o przyznanie podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego i / lub wsparcia szkoleniowego (PDF)
 • Załącznik Nr 13 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (PDF)
 • Załącznik Nr 14 – Karta oceny formalnej – Wniosku o przyznanie podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego i / lub szkoleniowego wsparcia szkoleniowego (PDF)
 • Załącznik Nr 15 – Karta oceny merytorycznej – Wniosku o przyznanie podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego i / lub szkoleniowego wsparcia szkoleniowego (PDF)
 • Załącznik Nr 16 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (PDF)
 • Załącznik Nr 17 – Wzór aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (PDF)
 • Załącznik Nr 18 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowych (PDF)
 • Załącznik Nr 19 – Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (PDF)
 • Załącznik Nr 20 – Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis (PDF)

 


KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Strefa Dobry StartStrefa Dobry Start - Kontakt z biurem projektu Młodość to atut – nie przeszkoda.Ul. Dyrekcyjna 4/2, 40-013 Katowice,

tel. (+48) 513 969 884, mail: mlodosc.to.atut@polbi.pl

mail: mlodosc@polbi.pl, https://strefadobrystart.pl/

Czynne: PN – PT, godz. 10:00-16:00.


Do pobrania

Harmonogram form wsparcia

Karta rekrutacyjna do projektu

Oświadczenie rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wyniki oceny merytorycznej projektu „Młodość to atut – nie przeszkoda” (ścieżka dotacyjna)

Wyniki rekrutacji projektu (ścieżka dotacyjna)

Lista rankingowa rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości