Z dotacją na start – Projekt UE

Projekt UE: Z dotacją na start

 

Wrocław, 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Numer projektu: RPDS.08.03.00-02-0089/16.

Działanie – 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Opis


 Projekt „Z dotacją na strat” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8, Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Lista rankingowa – przyznane dotacje


Lista wniosków ubiegających się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Z dotacją na strat” – liczba uzyskanych punktów i decyzja o wsparciu.

LISTA RANKINGOWA (PDF) z dnia 31 marca 2017 roku.

 

Cel projektu


Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej kobiet poprzez poprawę zdolności do samozatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 45 kobiet w wieku powyżej 30 lat (10 bezrobotnych i 35 biernych zawodowo zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa dolnośląskiego. Szczególnie mile widziane będą kobiety zamieszkujące na obszarach wiejskich, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 lat lub o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Miejsce realizacji projektu


Osoby objęte projektem powinny zamieszkiwać w następujących powiatach województwa dolnośląskiego:

 • Subregion legnicko-głogowski: jaworski, górowski, złotoryjski, legnicki ziemski, polkowicki;
 • Subregion jeleniogórski: jeleniogórski ziemski, lwówecki, kamieniogórski, lubański;
 • Subregion wrocławski: wołowski, strzeliński;
 • Subregion wałbrzyski: dzierżoniowski, wałbrzyski ziemski, kłodzki, ząbkowicki.

 

Wkład funduszy europejskich i budżetu państwa


Wartość projektu to 1.895.613,62 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.848.710,59 zł.

 

PROGRAM PROJEKTU – Z DOTACJĄ NA START


ETAP I – REKRUTACJA (XI 2016 – II 2017).

Nabór trwa przez pierwsze 2 miesiące rekrutacji (XI-XII 2016)

Odbędą się 3 etapy oceny:

 1. Formalna
 • kompletność dokumentacji rekrutacyjnej;
 • przynależność do grupy docelowej.
 1. Merytoryczna

Kryteria premiujące za:

 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich,
 • wiek powyżej 50 lat,
 • wskazanie zapotrzebowania na dobra i usługi wytwarzane przez firmę,
 • wykształcenie spójne z profilem działalności.
 1. Diagnoza kompetencji zawodowych

Kryteria kwalifikujące za:

 • predyspozycje osobowościowe,
 • motywacja do uczestnictwa w projekcie.

ETAP II – PROCES SZKOLENIOWO-DORADCZY (III-VI 2017)

Etap rozpocznie identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników i dopasowanie zaplanowanych w projekcie szkoleń.

Pełny zakres szkoleń:

 • Warsztat kompetencji miękkich – 16 godzin.
 • ABC przedsiębiorczości – 16 godzin.
 • Planowanie/zarządzanie strategiczne – 16 godzin.
 • Marketing i reklama – 16 godzin.
 • Tworzenie biznesplanu – 16 godzin.

 

ETAP III – UDZIELANIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (VII-IX 2017)

Dotacje w wysokości 23 126,30 zł otrzyma 36 najlepszych wniosków według kryteriów określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

ETAP IV – UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO (X 2017 – IX 2018)

Na tym etapie będzie możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia:

 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 900 zł/miesiąc w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-finansowych w wysokości 1.250 zł/osobę.

 


Do pobrania – dokumenty rekrutacyjne

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY (PDF)
 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (PDF)
 3. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (PDF)

Po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny i oświadczenie uczestnika projektu) prosimy je przesłać pocztą, dostarczyć pocztą elektroniczną (skany dokumentów na e-mail: dotacja@polbi.pl) lub osobiście do biura projektu:

POLBI Sp. z o.o., Villa Lessing,

ul. Parkowa 23, 57-320 Polanica Zdrój,

Tel: 796 378 078, Tel: 74 869 19 45, E-mail: dotacja@polbi.pl