Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

VAT UE - Obrót międzynarodowy

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

VAT UE – Obrót międzynarodowy

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. Import i eksport towarów lub usług.

VAT UE –  Szkolenie on-line. Podatek w transakcjach wewnątrzunijnych. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. Obrót międzynarodowy, stawki podatku VAT w obrocie transgranicznym, VAT 0%. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – WDT, WNT. Kurs: Międzynarodowy podatek od towarów i usług: sprzedaż za granicę, zakup z Unii Europejskiej.

 

Szkolenie online: VAT UE - Obrót międzynarodowy, import i eksport, wewnątrzwspólnotowy podatek od towarów i usług.

Poznaj obowiązki podatnika podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Prawidłowo rozliczaj podatek w transakcjach zagranicznych.

 

Cel szkolenia – VAT w obrocie międzynarodowym


Zasadniczym celem szkolenia on-line dotyczącego podatku VAT UE (obrót międzynarodowy) jest omówienie najnowszych regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi w zakresie procedury magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych oraz warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Najnowsze regulacje prawne


Podczas szkolenia uczestnicy zajęć zastaną zapoznani z obowiązującymi przepisami rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Zakres szkolenie uwzględnia regulacje obejmujące system „szybkich korekt VAT” tzw. pakiet Quick Fixe.

 

Obrót międzynarodowy z państwami trzecimi


W ramach szkolenia prowadzonego w formie zdalnej poddane zostaną analizie również wybrane regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy o podatku VAT dotyczące transakcji w obrocie międzynarodowy przeprowadzanych z państwami trzecimi.

 

Grupa docelowa – adresaci szkolenia


Szkolenie dla rozliczających transakcje wewnątrzwspólnotowe. Zajęcia dotyczące podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym (VAT UE – Obrót międzynarodowy) skierowane jest do  głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

Szkolenie on-line: Obrót międzynarodowy - Podatek VAT UE. Polbi

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – VAT UE


 

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT.
 2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Domniemania wzruszalne na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912. Zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy z o podatku od towarów i usług.
 3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego w ramach transakcji stanowiących WDT i WNT.
 5. Obowiązki informacyjne związane z WDT i WNT.
 6. Panel dyskusyjny poświęcony wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowmu nabyciu towarów (WNT).

 

II. Transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 – analiza przypadków.

 

III. Procedura magazynu typu call-off stock

 1. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju.
 2. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 3. Panel dyskusyjny dotyczący przemieszczeniu towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

IV. Transakcje trójstronne – miejsce opodatkowania dostaw

Miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 1. Procedura pełna.
 2. Procedura uproszczona.
 3. Wpływ trzeciego podmiotu na miejsce świadczenia.
 4. Panel dyskusyjny – czas na odpowiedzi na pytania, konsultacje i wyjaśnienia związane z wątpliwościami dotyczącymi miejsca opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 

V. Problematyka w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług

Wybrana problematyka w zakresie ustalania miejsca przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

VI. VAT w transakcjach z państwami trzecimi

Podatek VAT w transakcjach z państwami trzecimi. Zasady dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb VAT – eksport towarów.

 1. Eksport towarów tzw. „eksport bezpośredni”.
 2. Eksport towarów tzw. „eksport pośredni”.
 3. Zaliczki w eksporcie towarów.
 4. Eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 5. Zasady dokumentowania eksportu towarów dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 6. Panel dyskusyjny podsumowujący zasady dokumentowania i rozliczania VAT w transakcjach z państwami trzecimi.

 

VII. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Zakończenie szkolenia i czas na indywidualne pytania osób biorących udział w szkoleniu (VAT UE – Obrót międzynarodowy).

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

 

Marcin Perlikowski - Wykładowca i trener Polbi - Warszawa.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktyce międzynarodowemu podatkowi VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie – Podatek VAT UE


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2020 roku. Szkolenie uwzględniające regulacje tzw. pakietu Quick Fixe. Import i eksport towarów lub usług.

Szkolenie: VAT UE – Obrót międzynarodowy. Podatek wewnątrzunijny.

Podatek VAT UE w transakcjach wewnątrzunijnych. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. Obrót międzynarodowy, stawki podatku VAT w obrocie transgranicznym, VAT 0%. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – WDT, WNT.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT i WNT.
 2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 roku na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku. Zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy z o podatku od towarów i usług.
 3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego w ramach transakcji stanowiących WDT i WNT.
 5. Obowiązki informacyjne związane z WDT i WNT.
 6. Panel dyskusyjny poświęcony wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowmu nabyciu towarów (WNT).

 

Transakcje łańcuchowe realizowane na terytorium Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku – analiza przypadków.

 

 1. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju.
 2. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 3. Panel dyskusyjny dotyczący przemieszczeniu towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Miejsce opodatkowania dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 1. Procedura pełna.
 2. Procedura uproszczona.
 3. Wpływ trzeciego podmiotu na miejsce świadczenia.
 4. Panel dyskusyjny – czas na odpowiedzi na pytania, konsultacje i wyjaśnienia związane z wątpliwościami dotyczącymi miejsca opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów w transakcjach trójstronnych.

 

Wybrana problematyka w zakresie ustalania miejsca przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Podatek VAT w transakcjach z państwami trzecimi. Zasady dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb VAT – eksport towarów.

 1. Eksport towarów tzw. „eksport bezpośredni”.
 2. Eksport towarów tzw. „eksport pośredni”.
 3. Zaliczki w eksporcie towarów.
 4. Eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 5. Zasady dokumentowania eksportu towarów dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 6. Panel dyskusyjny podsumowujący zasady dokumentowania i rozliczania VAT w transakcjach z państwami trzecimi.

 

Zakończenie szkolenia i czas na indywidualne pytania osób biorących udział w szkoleniu (VAT UE – Obrót międzynarodowy).

 


VAT UE – Obrót międzynarodowy 2020.

Szkolenie 1- dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

 

Organizacja szkolenia (on-line) – VAT UE  (obrót międzynarodowy)


Organizacja szkolenia online: VAT UE - Obrót międzynarodowy.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content