Akcyza 2024, podatek akcyzowy w praktyce

Program szkolenia o podatku akcyzowym, akcyza 2024


1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym

 • Informacje wstępne o podatku akcyzowym.
 • Podstawowe źródła prawa regulujące zagadnienia akcyzy.
 • Najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy).
 • Zasady rejestracji jako podatnik akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).
 • Terminy wejścia w życie nowych przepisów o akcyzie i planowane zmiany.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe

 • Sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2024 r.
 • Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych w zakresie akcyzy.
 • Skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

3. Regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej

 • Czy nadal konieczna jest rejestracja w CRPA?
 • Zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych.
 • Produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

4. Rejestracja w CRPA

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach.

 • Zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy.
 • Aktualizacja akcyzowego zgłoszenia rejestracyjnego.
 • Termin na dokonanie rejestracji.
 • Regulacje przejściowe w zakresie akcyzy.

5. Ostatnio wprowadzane zmiany w akcyzie

Zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje.

 • Ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej.
 • Wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.
 • Zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

6. Nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych

Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy – praktyczne zasady stosowania bieżących regulacji.

 • Zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 • Nowe wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne.
 • Nowe zasady składania zabezpieczenia akcyzowego.
 • Rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego.
 • Rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego.
 • Dokument e – SAD – szczegółowe zasady sporządzania.
 • Raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania.
 • Przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru.
 • Nowe wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
 • Nowe warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.
 • Praktyczne reguły sporządzania e- SAD dla dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych.

7. CEWA - Scentralizowana ewidencja akcyzowa

Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy).

 • Planowany termin wejścia w życia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA).
 • Znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe.
 • Omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych - CEWA.

8. Prowadzenie składu podatkowego

Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia.

 • Omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny.
 • Ewidencja składu podatkowego.
 • Zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

9. Przemieszczanie wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia.

 • Dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 • Krajowy system teleinformatyczny (System EMCS).
 • Pojęcie podmiotu wysyłającego.
 • Definicja podmiotu odbierającego.
 • Dokument elektroniczny e - AD.
 • Dokument zastępujący e - AD.
 • Raport odbioru i raport wywozu.

10. Pośredniczący podmiot gazowy

Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.

 • Warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego.
 • Zasady weryfikacji nabywców gazu.
 • Sposób prowadzenia ewidencji.
 • Terminy i reguły rozliczania akcyzy.
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych

 • Zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych.
 • Zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych.
 • Zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe.
 • Zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
 • Pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu.
 • Reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem.

12. Energia elektryczna - czynności opodatkowane akcyzą

Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej.

 • Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz nabywców końcowych.
 • Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

13. Ewidencja energii elektrycznej

 • Sposób prowadzenia ewidencji energii elektrycznej z uwzględnieniem ostatnich zmian.
 • Wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji.
 • Szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych).
 • Sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej.
 • Ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej

Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce.

 • Energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy.
 • Energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej.
 • Energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
 • Zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów.
 • Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne.
 • Warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

15. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej

 • Zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej.
 • Moment zapłaty akcyzy.
 • Rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.
 • Stawka akcyzy dla energii elektrycznej.

16. Stawki podatku akcyzowego wyrobów energetycznych

Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych.

 • Paliwa silnikowe i paliwa opałowe.
 • Stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego.
 • Stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje.
 • Stawki akcyzy dla biopaliw.
 • Stawki akcyzy na gaz ziemny.
 • Stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych.
 • Stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

17. Akcyza dla wyrobów o kodzie CN 3403

Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403.

 • Moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe.
 • Stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403.
 • Zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

18. Regulacje dla zerowej akcyzy wyrobów energetycznych

Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy.

 • Zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.
 • Obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.
 • Rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy.
 • Wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.
 • Zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

19. Korzystanie ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych

Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych.

 • Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania.
 • Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 • Formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?

20. Olej opałowy a obniżona stawka akcyzy

Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy.

 • Korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego.
 • Wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

21. Pakiet paliwowy w praktyce

 • Terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw.
 • Reguły dokonywania transakcji.
 • Ostatnie zmiany w przepisach.
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

22. Panel dyskusyjny

Specjalny czas dla uczestników szkolenia - sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

898 zł698 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 7/3/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
4 lipca 2024
Czwartek, w godz. 9:00-14:30
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Piotr Paszek
Uczymy tego, na czym się znamy.