Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Sprawozdanie finansowe - jak prawidłowo sporządzić?

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Podatkowe i księgowe zamknięcie roku. Informacja dodatkowa, objaśnienia i informacje do bilansu, rachunku zysków i strat, noty do informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe w praktyce księgowej. Jak prawidłowo sporządzić bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową wraz z notami?  O tym podczas 32 godzin wykładów i ćwiczeń.

 

Sprawozdanie finansowe to coś więcej niż bilans


✔️ Dowiesz się, jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu

✔️ Poznasz zasady tworzenia not do informacji dodatkowej

✔️ Przećwiczysz rozliczanie wyniku finansowego

 

Zapraszam na warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz

 


Sprawozdanie finasowe - Szkolenie, kurs dla księgowych - Polbi.


 

Kogo zapraszamy na szkolenie? Z nami kompleksowo zgłębisz tajniki sporządzania sprawozdania finansowego a udział w kursie rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicielom biur rachunkowych i osobom w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.

 

Podmioty, dla których przygotowaliśmy szkolenie. Na warsztaty sporządzania sprawozdania finansowego zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą takich jak firmy handlowe i produkcyjne, jednostki usługowe, podmioty samorządowe, jednostki sfery budżetowej oraz spółdzielnie i biura rachunkowe.

 

Warsztaty dla księgowych ale nie dla każdego. Zwróć uwagę, że omawiana tematyka nie znajduje zastosowania w przypadku osób prowadzących działalność (jedoosobowa działalność gospodarcza), małych jednostek handlowych i usługowych a także banków.

 

Program szkolenia


SPRAWOZDANIE FINANSOWE W JEDNOSTKACH NIEPODLEGAJĄCYCH BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA (32 GODZINY ZAJĘĆ)

 

A. Sprawozdanie finansowe, uproszczenia i wymogi badania

Sprawozdanie finansowe w jednostkach niepodlegających badaniu przez biegłego rewidenta

 1. Kryteria ustawowe warunkujące konieczność badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
 2. Rodzaje uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości
 3. Uproszczenia w zakresie wyceny i ewidencji księgowej
 4. Rodzaje sprawozdań finansowych w pozostających zgodzie z ustawą o rachunkowości
 5. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego oraz forma tego sprawozdania
 6. Elementy sprawozdania finansowego
 7. Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 8. Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 9. Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania i dalsze procedury
 10. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

 

B. Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych jako etap przygotowawczy do sporządzania sprawozdania finansowego

 1. Procedury oraz zakres procesu inwentaryzacyjnego
 2. Terminy związane z inwentaryzacją
 3. Dokumentacja procesu inwentaryzacji
 4. Inwentaryzacja aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
 5. Inwentaryzacja rzeczowych składników obrotowych (towary, materiały)
 6. Proces inwentaryzacji rozrachunków z uwzględnieniem procedury potwierdzania sald
 7. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych
 8. Inwentaryzacja innych składników aktywów i pasywów
 9. Inwentaryzacja na drodze weryfikacji
 10. Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za rok obrotowy
 11. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
 12. Czynności i procedury związane z prawidłowym zamknięciem ksiąg

 

C. Wycena składników aktywów na potrzeby bilansu

 1. Aktualizacja wyceny składników aktywów na drodze odpisów aktualizujących oraz ocena potrzeby wyceny aktywów
 2. Wycena składników aktywów trwałych i ich prezentacją w bilansie (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 3. Wycena składników aktywów obrotowych i ich prezentacją w bilansie (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 4. Wycena niezakończonych usług budowlanych
 5. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów jako zdarzenie wymagające korekty

 

D. Wycena składników pasywów na potrzeby bilansu

 1. Aktualizacja wyceny składników pasywów na drodze odpisów aktualizujących oraz ocena potrzeby wyceny aktywów
 2. Charakterystyka i wycena poszczególnych pozycji kapitałów (funduszy) własnych (kapitał (fundusz) podstawowy, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto)
 3. Charakterystyka i wycena zobowiązań (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe)

 

E. Wycena rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych

 1. Wycena na dzień bilansowy rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych
 2. Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
 3. Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
 4. Prezentacja skutków wyceny bilansowej (przedpłaty, zaliczki, zadatki, rozrachunki, rachunki walutowe i inne) w sprawozdaniu finansowym
 5. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

 

F. Rachunek zysków i strat – konstrukcja i rodzaje

 1. Omówienie konstrukcji rachunków zysków i strat i podstawowych różnic między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym
 2. Ustalenie wyniku finansowego prezentowanego w rachunku zysków i strat w zależności od wariantu sprawozdania
 3. Wprowadzenie podziału kosztów i przychodów związanych z prezentacją działalności operacyjnej, pozostałej operacyjnej i finansowej w rachunku zysków i strat
 4. Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat z planem kont jednostki wraz z praktycznymi przykładami stosowanych rozwiązań ułatwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych
 5. Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy zgodnie z metodą kalkulacyjną i metodą porównawczą

 

G. Rachunek zysków i strat – przychody i koszty

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów i przychodów do danego roku obrotowego
 2. Kwalifikowanie przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych i ich prezentacja w rachunku zysków i strat
 3. Koszty na przełomie lat obrotowych i ich prezentacja w rachunku zysków i strat

 

H. Rachunek zysków i strat – wynik finansowy

 1. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną
 2. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcia zmiany stanu produktów
 3. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcie kosztów obrotów wewnętrznych
 4. Aktywacja kosztów i jej wpływ na zmianę stanu produktów

 

I. Rachunek zysków i strat – podatek dochodowy

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat – prezentacja podatku dochodowego od osób prawnych i różnic przejściowych w podstawie ustalania CIT-u

 1. Podatek dochodowy i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 2. Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
 3. Różnica między podatkiem wykazanym w CIT-8 a sumą zaliczek należnych od początku roku
 4. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (CIT)
 5. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
 6. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

 

J. Omówienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego

 1. Omówienie zasad prezentowanych w zakresie polityki rachunkowości zawartej w sprawozdaniu finansowym
 2. Zakres merytoryczny polityki rachunkowości
 3. Przykłady, wraz z ich omówieniem polityki rachunkowości prezentowanej w sprawozdaniu finansowym

 

K. Przygotowanie dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego

 1. Zasady sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
 2. Informacje i objaśnienia do bilansu
 3. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
 4. Omówienie najważniejszych not do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego a w szczególności nota nr 8, 10, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 48, 60
 5. Zagrożenia dla kontynuowania działalności
 6. Praktyczne przykłady wypełniania not do informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego w odniesieniu do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

 

L. Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym – wpływ na sprawozdanie finansowe

 1. Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
 2. Kwalifikacja i ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
 3. Zdarzenia wymagające i niewymagające korekty i ich ewentualna prezentacja w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych
 4. Ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu
 5. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów
 6. Błędy i ich rodzaje w księgach rachunkowych wykryte po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 7. Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
 8. Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
 9. Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym

 

 

Zajęcia prowadzi Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca, specjalista i praktyk


Maciej Derwisz - Wykładowca. Sprawozdanie finansowe. Szkolenia i kursy.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące sprawozdań finansowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

32 godziny praktycznych warsztatów


Przygotowaliśmy pakiet 32 godzin zajęć ukierunkowanych na praktyczną wiedzę poświęconą zagadnieniom sporządzania sprawozdania finansowego popartą praktycznymi przykładami i ćwiczeniami.

 

Edycja weekendowa (soboty i niedziele w godz. 9:00 –  15:45)


I. Edycja wrzesień-październik. Spotkania: 24 i 25 września oraz 8 i 9 października 2022 roku.

II. Edycja listopad-grudzień. Spotkania: 19 i 20 listopada oraz 3 i 4 grudnia 2022 roku.

 

Edycja popołudniowa (poniedziałki i środy w 17:30 – 20:45)


I. Edycja październik-listopad. Spotkania: 17, 19, 24 i 26 października oraz 14, 16, 21 i 23 listopada 2022 roku.

 

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

Kontakt z organizatorem. Sprawozdanie finansowe - Polbi.

Sprawozdanie finansowe

Polbi Contact Center: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Program

Sprawozdanie finansowe to coś więcej niż bilans. Wyjaśnimy jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu; pokarzemy jak sporządzać sprawozdanie finansowe; omówimy tworzenie rezerw kosztowych; wspólnie przećwiczymy rozliczanie wyniku finansowego. Kurs obejmuje 40 godzin wykładowych.

 

Sprawozdanie finansowe w jednostkach niepodlegających badaniu przez biegłego rewidenta

 1. Kryteria ustawowe warunkujące konieczność badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
 2. Rodzaje uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości
 3. Uproszczenia w zakresie wyceny i ewidencji księgowej
 4. Rodzaje sprawozdań finansowych w pozostających zgodzie z ustawą o rachunkowości
 5. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego oraz forma tego sprawozdania
 6. Elementy sprawozdania finansowego
 7. Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 8. Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 9. Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania i dalsze procedury
 10. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

 

Proces inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych jako etap przygotowawczy do sporządzania sprawozdania finansowego

 1. Procedury oraz zakres procesu inwentaryzacyjnego
 2. Terminy związane z inwentaryzacją
 3. Dokumentacja procesu inwentaryzacji
 4. Inwentaryzacja aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
 5. Inwentaryzacja rzeczowych składników obrotowych (towary, materiały)
 6. Proces inwentaryzacji rozrachunków z uwzględnieniem procedury potwierdzania sald
 7. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych
 8. Inwentaryzacja innych składników aktywów i pasywów
 9. Inwentaryzacja na drodze weryfikacji
 10. Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za rok obrotowy
 11. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
 12. Czynności i procedury związane z prawidłowym zamknięciem ksiąg

 

 1. Aktualizacja wyceny składników aktywów na drodze odpisów aktualizujących oraz ocena potrzeby wyceny aktywów
 2. Wycena składników aktywów trwałych i ich prezentacją w bilansie (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 3. Wycena składników aktywów obrotowych i ich prezentacją w bilansie (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 4. Wycena niezakończonych usług budowlanych
 5. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów jako zdarzenie wymagające korekty

 

 1. Aktualizacja wyceny składników pasywów na drodze odpisów aktualizujących oraz ocena potrzeby wyceny aktywów
 2. Charakterystyka i wycena poszczególnych pozycji kapitałów (funduszy) własnych (kapitał (fundusz) podstawowy, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto)
 3. Charakterystyka i wycena zobowiązań (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe)

 

 1. Wycena na dzień bilansowy rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych
 2. Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
 3. Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
 4. Prezentacja skutków wyceny bilansowej (przedpłaty, zaliczki, zadatki, rozrachunki, rachunki walutowe i inne) w sprawozdaniu finansowym
 5. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

 

 1. Omówienie konstrukcji rachunków zysków i strat i podstawowych różnic między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym
 2. Ustalenie wyniku finansowego prezentowanego w rachunku zysków i strat w zależności od wariantu sprawozdania
 3. Wprowadzenie podziału kosztów i przychodów związanych z prezentacją działalności operacyjnej, pozostałej operacyjnej i finansowej w rachunku zysków i strat
 4. Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat z planem kont jednostki wraz z praktycznymi przykładami stosowanych rozwiązań ułatwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych
 5. Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy zgodnie z metodą kalkulacyjną i metodą porównawczą

 

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów i przychodów do danego roku obrotowego
 2. Kwalifikowanie przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych i ich prezentacja w rachunku zysków i strat
 3. Koszty na przełomie lat obrotowych i ich prezentacja w rachunku zysków i strat

 

 1. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną
 2. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcia zmiany stanu produktów
 3. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcie kosztów obrotów wewnętrznych
 4. Aktywacja kosztów i jej wpływ na zmianę stanu produktów

 

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat – prezentacja podatku dochodowego od osób prawnych i różnic przejściowych w podstawie ustalania CIT-u

 1. Podatek dochodowy i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 2. Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
 3. Różnica między podatkiem wykazanym w CIT-8 a sumą zaliczek należnych od początku roku
 4. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (CIT)
 5. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
 6. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

 

 1. Omówienie zasad prezentowanych w zakresie polityki rachunkowości zawartej w sprawozdaniu finansowym
 2. Zakres merytoryczny polityki rachunkowości
 3. Przykłady, wraz z ich omówieniem polityki rachunkowości prezentowanej w sprawozdaniu finansowym

 

 1. Zasady sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
 2. Informacje i objaśnienia do bilansu
 3. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
 4. Omówienie najważniejszych not do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego a w szczególności nota nr 8, 10, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 48, 60
 5. Zagrożenia dla kontynuowania działalności
 6. Praktyczne przykłady wypełniania not do informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego w odniesieniu do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

 

 1. Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
 2. Kwalifikacja i ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
 3. Zdarzenia wymagające i niewymagające korekty i ich ewentualna prezentacja w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych
 4. Ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu
 5. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów
 6. Błędy i ich rodzaje w księgach rachunkowych wykryte po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 7. Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
 8. Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
 9. Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym

 


Sprawozdanie finansowe - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia i kursy

 


Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

40 godzi warsztatów, Organizator – Polbi, Warszawa

Program kursu opracował Maciej Derwisz

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maciej Derwisz – Kursy i warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Kursy i warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W JEDNOSTKACH NIEPODLEGAJĄCYCH BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Roczne sprawozdanie finansowe – Zasady prawidłowego sporządzania. Inwentaryzacja, bilans i zamknięcie ksiąg rachunkowych.


Podatkowe oraz księgowe zamknięcie roku. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, objaśnienia i informacje do bilansu, rachunku zysków i strat oraz najważniejsze noty do informacji dodatkowej.

 

Edycja weekendowa – Soboty i niedziele (9:00 – 15:45)


I. Spotkania: 24-25/09/2022;  08-09/10/2022

II. Spotkania: 19-20/11/2022; 3-4/12/2022

 

Edycja popołudniowa – Poniedziałki i środy (17:30 – 20:45)


I. Spotkania: 17, 19, 24, 26/10/2022; 14, 16, 21, 23 /11/2022

Sprawozdanie finansowe – Jak prawidłowo przygotować dane i sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem zagadnień związanych z wyceną pozycji bilansowych?


Prezentacja informacji ujmowanych w poszczególnych częściach sprawozdań finansowych.

 

 

Praktyczna wiedza – na co szczególnie kładziemy nacisk? Położymy nacisk na prawidłowe przygotowanie danych na potrzeby zamknięcia roku obrotowego, ich wycenę i prezentacje w formie sprawozdania finansowego:

 • szczegółowo omówimy technikę i zakres tworzenia informacji dodatkowej oraz objaśnień na potrzeby sprawozdania finansowego (przygotowanie not),
 • zaprezentujemy zasady prowadzenia wyceny na potrzeby bilansu kosztów produkcji wyrobów gotowych i usług w jednostkach produkcyjno-usługowych,
 • na przykładach rozliczymy wynik finansowy za bieżący rok i poprzednie lata obrotowe,
 • zwrócimy uwagę na zdarzenia następujące po dacie sporządzenia bilansu mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe.

 

Co omówimy podczas szkolenia? W programie zajęć poświęconym sporządzaniu sprawozdania finansowego znajdziecie Państwo:

 • omówienie możliwości stosowania uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
 • zasady wycena składników aktywów i pasywów na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego,
 • omówienie zdarzeń po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie finansowe lat następnych,
 • sposoby rozliczania wyniku finansowego w aspekcie sporządzania sprawozdania finansowego jednostki,
 • wskazówki do sporządzania not w ramach informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego.

 

Warsztatowa forma szkolenia. Szkolenie omawiające problematykę sporządzania sprawozdań finansowych przez księgowych prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. Kurs ma formę warsztatów. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

 

Materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia, które przygotowuje do prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego w jednostkach niepodlegających badaniu przez biegłego rewidenta, otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych.

 

Certyfikat, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu pt. „Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?” wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Sprawozdanie finasowe.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić? | Warsztaty dla księgowych | Szkolenie mające zastosowanie do sprawozdań finansowych w jednostkach niepodlegających badaniu przez biegłego rewidenta | Doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 40 godzin | Cena katalogowa: 1480 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
1480 zł 1280 zł *

* - promocja obowiązuje do 22-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
1480 zł 1280 zł *

* - promocja obowiązuje do 14-10-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
1480 zł 1280 zł *

* - promocja obowiązuje do 17-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 24-09-2022 do 09-10-2022

Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45, 32h zajęć, 4 spotknia: 24 i 25 września, 8 i 9 października 2022 r.

Szkolenie online, Maciej Derwisz

Weekendowo online | Wrzesień 2022

Termin: 17-10-2022 do 23-11-2022

Poniedziałki i środy w godz. 17:30-20:45, 32h zajęć, 8 spotkań: 17, 19, 24, 26 października oraz 14, 16, 21, 23 listopada 2022 r.

Szkolenie online, Maciej Derwisz

Popołudniowy online | Październik 2022

Termin: 19-11-2022 do 04-12-2022

Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45, 32h zajęć, 4 spotkania: 19 i 20 listopada oraz 3 i 4 grudnia 2022 r.

Szkolenie online, Maciej Derwisz

Weekendowo online | Listopad 2022

Skip to content