Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Sprawozdanie finansowe - jak prawidłowo sporządzić?

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

Jak prawidłowo przygotować dane i sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem zagadnień związanych z wyceną pozycji bilansowych? Kurs – 48 godzin lekcyjnych. Zapraszamy księgowych – szkolenie prowadzi Maciej Derwisz.

 

Sprawozdanie finasowe - Szkolenie, kurs dla księgowych - Polbi.

 

Sprawozdanie finansowe to coś więcej niż bilans


✔️ Wyjaśnimy, jak prawidłowo sporządzać sprawozdanie finansowe

✔️ Pokażemy, jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu

✔️ Omówimy krok po kroku tworzenie rezerw kosztowych

✔️ Wspólnie przećwiczymy rozliczanie wyniku finansowego

✔️ Sporządzimy przykładową informację dodatkową do sprawozdania

 

Zapraszam na warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz

 

Co omówimy podczas szkolenia?


W programie zajęć poświęconym sporządzaniu sprawozdania finansowego znajdziecie Państwo poniższe  zagadnienia:

 1. Wycena składników majątku na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego.
 2. Rozliczanie i wycena na potrzeby bilansu kosztów produkcji.
 3. Tworzenie rezerw kosztowych na dzień bilansowy.
 4. Omówienie zdarzeń po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie finansowe lat następnych.
 5. Rozliczanie wyniku finansowego jednostki.
 6. Sporządzanie not w ramach informacji dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego.

 

Praktyczna wiedza – na co szczególnie kładziemy nacisk?


 1. Położymy nacisk na prawidłowe przygotowanie danych na potrzeby zamknięcia roku obrotowego, ich wycenę i prezentacje w formie sprawozdania finansowego.
 2. Szczegółowo uwzględnimy technikę i zakres tworzenia informacji dodatkowej oraz objaśnień na potrzeby sprawozdania finansowego (przygotowanie not).
 3. Omówimy wycenę na potrzeby bilansu kosztów produkcji wyrobów gotowych i usług w jednostkach produkcyjno-usługowych.
 4. Na przykładach rozliczymy wynik finansowy za bieżący rok i poprzednie lata obrotowe.
 5. Zwrócimy uwagę na zdarzenia następujące po dacie sporządzenia bilansu.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?


Nasze szkolenie kierujemy do księgowych, do pracowników działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicieli biur rachunkowych i osób w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.

 

Podmioty, dla których przygotowaliśmy szkolenie


Grupę docelową stanowią podmioty prowadzące działalność gospodarczą takie jak firmy handlowe i produkcyjne, jednostki usługowe, podmioty samorządowe, jednostki sfery budżetowej oraz spółdzielnie i biura rachunkowe.

Uwaga: Omawiana tematyka nie znajduje zastosowania w przypadku osób prowadzących działalność (jedoosobowa działalność gospodarcza), małych jednostek handlowych i usługowych a także banków.

 

Jak wyglądają warsztaty on-line dla księgowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Maciej Derwisz - Wykładowca. Sprawozdanie finansowe. Szkolenia i kursy.


Zajęcia prowadzi Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca, specjalista i praktyk.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia ukierunkowanego na praktyczną wiedzę popartą przykładami poświęconego zagadnieniom sporządzania sprawozdania finansowego otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu pt. „Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?” wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

6 spotkań | Kurs obejmuje 48 godzin | Spotykamy się

 

Program szkolenia do pobraniaSprawozdanie finansowe (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Sprawozdanie finansowe. PCC - Polbi.Sprawozdanie finansowe

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Logo, Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Sprawozdanie finansowe to coś więcej niż bilans. Wyjaśnimy jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu; pokarzemy jak sporządzać sprawozdanie finansowe; omówimy tworzenie rezerw kosztowych; wspólnie przećwiczymy rozliczanie wyniku finansowego. Kurs obejmuje 40 godzin wykładowych.

 

Podstawowe zasady tworzenia sprawozdania finansowego w jednostce nie podlegającej badaniu przez biegłego rewidenta

 1. Omówienie jednostek zobligowanych do przygotowania sprawozdania finansowego
 2. Rodzaje sprawozdań finansowych w zgodzie z ustawą o rachunkowości i wytycznymi dla standardów międzynarodowych
 3. Termin sporządzenia sprawozdania oraz jego forma
 4. Elementy sprawozdania finansowego
 5. Informacje i składniki wykazywane w sprawozdaniu z działalności według ustawy o rachunkowości
 6. Wyjaśnienia do zakresu informacji w sprawozdaniu finansowym
 7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jako podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
 8. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
 9. Czynności i procedury związane z prawidłowym zamknięciem ksiąg
 10. Wykorzystanie zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów przy zamykaniu ksiąg za rok obrotowy
 11. Bilansowa zasada istotności i jej wpływ na ustalenie wyniku finansowego
 12. Zasada kontynuacji działania i jej wpływ na wyceny składników bilansu

 

 1. Omówienie zasad prezentowanych w zakresie polityki rachunkowości zawartej w sprawozdaniu finansowym
 2. Zakres merytoryczny polityki rachunkowości
 3. Przykłady, wraz z ich omówieniem polityki rachunkowości prezentowanej w sprawozdaniu finansowym

 

 1. Zasady sporządzania bilansu
 2. Charakterystyka pozycji aktywów prezentowanych w bilansie
 3. Prezentacja najważniejszych zasad związanych z wyceną składników aktywów trwałych i ich prezentacją w bilansie (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 4. Prezentacja najważniejszych zasad związanych z wyceną składników aktywów obrotowych i ich prezentacją w bilansie (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 5. Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za rok obrotowy
 6. Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
 7. Niedobory i nadwyżki do rozliczenia, ujawnione w wyniku spisu z natury
 8. Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald
 9. Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
 10. Aktualizacja aktywów wycenianych w kwocie wymaganej zapłaty według KSR nr 4
 11. Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów oraz sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
 12. Aktualizacja kwoty wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
 13. Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania
 14. Procedura ustalania odpisu aktualizującego według KSR nr 4
 15. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów jako zdarzenie wymagające korekty
 16. Warunki stosowania i etapy aktualizacji oraz ocena potrzeby wyceny aktualizującej aktywów
 17. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenianych w wartości rynkowej lub godziwej

 

 1. Charakterystyka pozycji pasywów prezentowanych w bilansie
 2. Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
 3. Charakterystyka i prezentacja poszczególnych pozycji kapitałów (funduszy) własnych (kapitał (fundusz) podstawowy, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto)
 4. Charakterystyka i prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania (rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe)
 5. Szczegółowe omówienie powiązań poszczególnych pozycji bilansu z planem kont jednostki wraz z praktycznymi przykładami stosowanych rozwiązań ułatwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych
 6. Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów
 7. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
 8. Dodatnie i ujemne różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
 9. Zdarzenia wpływające na powstanie rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 10. Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 11. Pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem wypracowanym za bieżący rok obrotowy
 12. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
 13. Prezentacja w bilansie straty z lat ubiegłych i zysku roku bieżącego
 14. Ujawnienie informacji o planowanym sposobie podziału zysku

 

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat – konstrukcja i rodzaje sprawozdania

 1. Podstawowe zasady sporządzania rachunku zysków i strat
 2. Omówienie konstrukcji rachunków zysków i strat i podstawowych różnic między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym
 3. Ustalenie wyniku finansowego prezentowanego w rachunku zysków i strat w zależności od wariantu sprawozdania
 4. Kwalifikowanie przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych i ich prezentacja w bilansie
 5. Moment powstania przychodu ze sprzedaży
 6. Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych
 7. Koszty na przełomie lat obrotowych i ich prezentacja w bilansie
 8. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
 9. Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych

 

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat – rozliczenie wyniku finansowego

 1. Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
 2. Wprowadzenie podziału kosztów i przychodów związanych z prezentacją działalności operacyjnej, pozostałej operacyjnej i finansowej w rachunku zysków i strat
 3. Księgowe ustalenie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną
 4. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą
 5. Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy zgodnie z metodą kalkulacyjną i metodą porównawczą
 6. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcia zmiany stanu produktów
 7. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcie kosztów obrotów wewnętrznych
 8. Aktywacja kosztów i jej wpływ na zmianę stanu produktów
 9. Przykład ustalenia wyniku finansowego w jednostce handlowej stosującej konta w układzie równoległym (4XX i 5XX) a zamknięcie kont w oparciu o wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
 10. Przykład ustalenia wyniku finansowego metodą porównawczą (tylko konta zespołu 4XX)
 11. Porównanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat z wariantem porównawczym
 12. Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat z planem kont jednostki wraz z praktycznymi przykładami stosowanych rozwiązań ułatwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych

 

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat – wycena i prezentacja poszczególnych pozycji sprawozdania

 1. Prezentacja w rachunku zysków i strat przychodów operacyjnych wraz z omówieniem charakterystycznym problemów w trakcie ich zestawiania
 2. Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów operacyjnych (zarówno w wariancie kalkulacyjnym jak i porównawczym) wraz z omówieniem charakterystycznym problemów w trakcie ich zestawiania
 3. Szczegółowe omówienie i problemy związane z przygotowaniem i prezentacją pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 4. Szczegółowe omówienie i problemy związane z przygotowaniem i prezentacją przychodów i kosztów finansowych
 5. Wycena na dzień bilansowy rozrachunków w walutach obcych
 6. Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
 7. Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
 8. Prezentacja skutków wyceny bilansowej (przedpłaty, zaliczki, zadatki, rozrachunki, rachunki walutowe i inne) w sprawozdaniu finansowym
 9. Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
 10. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej
 11. Storno wycen bilansowych walut obcych

 

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat – prezentacja podatku dochodowego i różnic przejściowych w podstawie jego ustalania

 1. Podatek dochodowy i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 2. Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
 3. Księgowe ujęcie zaliczek na podatek w ciągu roku, niezależnie od formy ich opłacania
 4. Różnica między podatkiem wykazanym w CIT-8 a sumą zaliczek należnych od początku roku
 5. Alternatywny sposób ewidencji zaliczek na podatek, opłacanych w sposób uproszczony
 6. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 7. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego
 8. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego
 9. Podział zysku i pokrycie straty w spółkach kapitałowych
 10. Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału (wraz z przykładem uchwały o podziale zysku)
 11. Wypłata dywidendy pieniężnej w księgach
 12. Zasilenie kapitału zapasowego lub rezerwowego z zysku netto
 13. Przeznaczenie zysku netto w spółce kapitałowej na inne cele
 14. Sposoby pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym (wraz z przykładem uchwały o pokryciu straty)
 15. Rozliczenie straty z niepodzielonym zyskiem lat ubiegłych i zyskiem roku następnego
 16. Pokrycie straty kapitałem zapasowym i rezerwowym
 17. Pokrycie straty wniesionymi dopłatami wspólników
 18. Pokrycie straty w drodze obniżenia kapitału zakładowego

 

 1. Zasady sporządzania informacji dodatkowej
 2. Informacje i objaśnienia do bilansu
 3. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
 4. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
 5. Nota podatkowa – rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto – nota podatkowa
 6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
 7. Zagrożenia dla kontynuowania działalności
 8. Pozostałe informacje i objaśnienia
 9. Praktyczne przykłady wypełniania not do informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego w odniesieniu do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

 

Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w sprawozdaniu finansowym

 1. Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
 2. Kwalifikacja i ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
 3. Zdarzenia wymagające i niewymagające korekty i ich ewentualna prezentacja w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych
 4. Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym i moment ujęcia korekty dla celów bilansowych i podatkowych
 5. Ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu
 6. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów
 7. Wykrycie błędów wywołanych oszustwami i pomyłkami zawinionymi
 8. Zdarzenia ujmowane w księgach zgodnie z zasadami dotyczącymi poprawiania błędów
 9. Błędy i ich rodzaje w księgach rachunkowych wykryte po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 10. Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
 11. Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym w księgach i sprawozdaniu finansowym
 12. Przykłady błędów i ich korekty najczęściej popełnianych błędów
 13. Zdarzenia, które nie stanowią korekty błędów w rozumieniu standardów
 14. Prezentacja w sprawozdaniu informacji o istotnym błędzie
 15. Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
 16. Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu
 17. Zastosowanie zapisu technicznego w praktyce

 

Czynności związane z zatwierdzeniem sprawozdania i rozliczeniem wyniku finansowego

 1. Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania
 2. Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
 3. Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania i dalsze procedury
 4. Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych wraz ze sposobem korygowania błędów
 5. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
 6. Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego i termin złożenia wszystkich podpisów
 7. Rodzaje podpisów elektronicznych, które można złożyć pod sprawozdaniem finansowym
 8. Kolejność składania podpisów pod sprawozdaniem finansowym
 9. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii podpisywania sprawozdań finansowych
 10. Postać oraz forma sprawozdania finansowego
 11. Elektroniczna postać sprawozdania finansowego
 12. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
 13. Przekazanie sprawozdania finansowego przez podatników CIT i PIT do organów skarbowych
 14. Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG

 

 1. Sprawozdanie finansowe bazujące wyłącznie na kosztach operacyjnych według rodzaju
 2. Sprawozdanie finansowe bazujące na kosztach operacyjnych prowadzonych na kosztach rodzajowych z ich równoległą notacją na kosztach kalkulacyjnych (miejsc powstania)

 


Sprawozdanie finansowe - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia i kursy

 


Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić?

40 godzi warsztatów dla księgowych

Organizator szkolenia: Polbi – Warszawa

Program kursu opracował Maciej Derwisz

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maciej Derwisz – Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Poznaj zasady prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego. Zapraszamy na kurs.

 

Organizacja kursu  – Sprawozdanie finansowe (48h)


Organizacja szkolenia - Sprawozdanie finansowe (sporządzanie).

Edycja weekendowa – Soboty i niedziele

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:45 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Harmonogram zajęć na kursie


Kurs obejmuje 48 godzin wykładowych.

 

Warsztatowa forma szkoleniu online


Szkolenie on-line omawiające problematykę sporządzania sprawozdań finansowych przez księgowych prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. Kurs ma formę warsztatów. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Sprawozdanie finansowe – jak prawidłowo sporządzić? | Doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 48h | Cena katalogowa: 1380 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content