Polbi

WŁĄCZ SIĘ!

Projekt „WŁĄCZ SIĘ! – wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Projekt UE – WŁĄCZ SIĘ! – wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy


Nr projektu: RPMA.09.01.00-14- d402/19

Termin: 01.06.2020 do 31.03.2023, Warszawa


Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

WŁĄCZ SIĘ! Projekt UE.

 

Cel projektu


Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób (83 kobiety, 67 mężczyzn), niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujących m.st. Warszawa.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 150 mieszkańców Warszawy (83 kobiety, 67 mężczyzn) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to 1.978.498,94 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.879.573,04 zł.

 

Program projektu


 

Zadanie 1. Diagnoza uczestnika projektu – wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną objęci wsparciem w Projekcie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zakończonej opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Diagnoza prowadzona będzie przez psychologa i doradcę zawodowego.

 

Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Treningu kompetencji społecznych i interpersonalnych.
 2. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego.
 3. Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego:
 • psychoterapeuta,
 • dietetyk,
 • prawnik,
 • specjalista ds. edukacji finansowej.

 

Zadanie 3. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 2. Szkoleń zawodowych (150 os.): kursy do wyboru:
 • kurs grafiki komputerowej,
 • kurs analizy danych,
 • kurs specjalisty ds. rachunkowości,
 • kurs specjalisty ds. kadr i płac,
 • kurs profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta.

 

Zadanie 4. Aktywna integracja o charakterze zawodowym  – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Indywidualnego coachingu zawodowego,
 2. Indywidualnego pośrednictwa pracy,
 3. Staży zawodowych.

 

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty do pobrania:

 

Zeskanowane dokumenty prosimy przesłać na adres mailowy: biuroprojektu@polbi.com.pl lub wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 

Zobacz: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

 

Kontakt z biurem projektu


ul. Przybyszewskiego 48/54, lok. 34, 01-824 Warszawa

telefon: 530 917 012, mail: biuroprojektu@polbi.com.pl

 


Projekt UE – WŁĄCZ SIĘ! – wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy, numer projektu: RPMA.09.01.00-14- d402/19, Warszawa, okres realizacji: od 01-06-2020 do 31-05-2022, Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2022-08-12