Polbi

Wybierz AkTYwność! – Dokumenty

Projekt „Wybierz AkTYwność!” realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14- g934/20, termin: 01.04.2022 do 30.11.2023, Warszawa, Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty przeznaczone dla osób słabowidzących