Wybierz AkTYwność!

Projekt „Wybierz AkTYwność!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Projekt UE – Wybierz AkTYwność!


Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-g934/20

Termin: 01.04.2022 do 30.11.2023, Warszawa

Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Cel projektu


Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 130 osób (78 kobiet, 52 mężczyzn), niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujących m.st. Warszawa.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 130 mieszkańców Warszawy (78 kobiet, 52 mężczyzn) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to 2 081 897,04 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1 873 707,33 zł.

 

Program projektu


 

Zadanie 1. Diagnoza uczestnika projektu – wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną objęci wsparciem w Projekcie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zakończonej opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Diagnoza prowadzona będzie przez psychologa i doradcę zawodowego.

 

Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Treningu kompetencji społecznych i interpersonalnych.
 2. Warsztaty umiejętności radzenia sobie ze zmianą i w sytuacji kryzysowej
 3. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego.
 4. Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego:
 • psychoterapeuta,
 • dietetyk,
 • prawnik,
 • specjalista ds. edukacji finansowej.

 

Zadanie 3.  Aktywna integracja o charakterze zawodowym – wsparcie w rozwoju umiejętności funkcjonowania na rynku pracy – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe
 2. Indywidualny job coaching
 3. Indywidualne pośrednictwo pracy

 

Zadanie 4.  Aktywna integracja o charakterze zawodowym – wsparcie w rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 2. Szkoleń zawodowych (120 os.): kursy do wyboru np.:
 • kurs grafiki komputerowej,
 • kurs analizy danych,
 • kurs specjalisty ds. rachunkowości,
 • kurs specjalisty ds. kadr i płac,
 • kurs profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta.

 

Zadanie 5. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – wsparcie w rozwoju doświadczenia zawodowego – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 1. Staży zawodowych (95 osób)

 

Dokumenty rekrutacyjne


 

Tu możesz pobrać – Dokumenty przeznaczone dla osób słabowidzących

 

Kontakt z biurem projektu


ul. Przybyszewskiego 48/54, lok. 34, 01-824 Warszawa

telefon: 530 917 012, mail: biuroprojektu@polbi.com.pl

 


Projekt UE – Wybierz AkTYwność!, numer projektu: RPMA.09.01.00-14- g934/20, Warszawa, okres realizacji: od 01-04-2022 do 30-11-2023, Działanie 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Projek UE - Wybierz AkTYwność!, Polbi


Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2022-08-12