Zagraniczny staż – nowe możliwości, Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.

Staż za granicą, praktyki, dofinansowanie stażu w ramach projektu UE. Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców województwa śląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zagraniczny staż, wyjazd do Anglii. Staże unijne dla bezrobotnych – Wielka Brytania, Birmingham.

 

Projekt UE: Zagraniczny staż – nowe możliwości


Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.

Termin: 2018-02-01 do 2019-07-31, Wielka Brytania – Birmingham.

 

Projekt UE. Zagraniczny staż - nowe możliwości.

Zgłoszenie uczestnictwa


Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie „Zagraniczny staż – nowe możliwości” należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres: zagraniczny@polbi.com.pl

 

Do pobrania:


 


Zagraniczny staż - nowe możliwości. Projekt UE. Działanie 4.2 POWER - Programy mobilności ponadnarodowej.


Aktualności – Trwa rekrutacja do III i IV grupy.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników projektu do III i IV grupy. Rekrutacja zakończy się 15 listopada 2018 roku. Grupa III rozpoczyna przygotowanie do wyjazdu 3 września 2018 roku. Wyjazd do Anglii grupy III nastąpi 19 października 2018. Powrót do Polski przewidziany jest na 17 grudnia 2018 roku.

Grupa IV rozpoczyna przygotowanie do wyjazdu 19 listopada 2018 roku. Wyjazd do Anglii grupy IV nastąpi 18 stycznia 2019. Powrót do Polski przewidziany jest na 18 marca 2019 roku.


Projekt „Zagraniczny staż – nowe możliwości” – Działanie 4.2 POWER

Projekt „Zagraniczny staż – nowe możliwości” jest realizowany w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Programy mobilności ponadnarodowej. Liderem projektu jest firma POLBI. Partnerem zagranicznym jest uznana na rynku brytyjskim firma ACORN TRAINING CONSULTANTS. Partnerem krajowym jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza z Warszawy.


Cel projektu, osoby objęte projektem

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców województwa śląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez program mobilności ponadnarodowej, ukierunkowany na aktywizację zawodową. Przewiduje się objęcie projektem 36 osób bezrobotnych, w tym 18 długotrwale bezrobotnych i 2 niepełnosprawnych.


Informacje organizacyjne związane z projektem

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Będzie nim objętych 36 osób, podzielonych na 3 grupy.

Rekrutacja grupy I odbywa się  luty/marzec 2018 r. Wyjazd nastąpi w maju 2018 roku.

Rekrutacja grupy II odbywa się kwiecień/maj 2018 r. Wyjazd nastąpi w lipcu 2018 roku.

Rekrutacja grupy III odbywa się w sierpniu 2018 r. Wyjazd nastąpi w październiku 2018 roku.

Rekrutacja grupy IV odbywa się w październik/listopad 2018 r. Wyjazd nastąpi w styczniu 2019 roku.


Uczestnicy projektu

Do udziału w projekcie „Zagraniczny staż – nowe możliwości” zapraszamy osoby:

 • w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu);
 • zamieszkujące na terenie województwa śląskiego;
 • niepracujące (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nieuczestniczące w kształceniu formalnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I, II i III stopnia);
 • nieszkolące się (tj. nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

PROJEKT "ZAGRANICZNY STAŻ - NOWE MOŻLIWOŚCI"


PROGRAM PROJEKTU „ZAGRANICZNY STAŻ – NOWE MOŻLIWOŚCI”

I. Rekrutacja uczestników projektu

Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą:

 1. kryteria kwalifikujące;
 2. motywacja do uczestniczenia w projekcie (podczas rozmowy kwalifikacyjnej):
 • znajomość własnych motywów związanych z przystąpieniem do projektu (od 0 do 20 pkt),
 • poradzenie sobie z ewentualnymi trudnościami (od 0 do 20 pkt),
 • ryzyko wykluczające pełne zrealizowanie programu (od 0 do 20 pkt);

kryteria premiujące:

 • osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne (20 pkt),
 • osoby mieszkające na terenie Bytomia, Sosnowca lub Katowic (10 pkt),
 • osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (10 pkt),
 • osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego (10 pkt),
 • znajomość j. angielskiego (10 pkt),
 • możliwość podjęcia pracy w zawodzie deficytowym w woj. śląskim (10 pkt).

II. Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej

Uczestnicy będą spotykać się, by przygotować się do wyjazdu. Odbędą się zajęcia integracyjne oraz nastąpi zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego (w sumie 60 godzin). Uczestnicy projektu odbędą 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym etapie uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe i catering. Zajęcia odbywać będą się codziennie (od poniedziałku do piątku po 6 godz. lekcyjnych) w centrum Katowic.

III. Pobyt w Wielkiej Brytanii

Uczestnicy projektu „Zagraniczny staż – nowe możliwości” przez okres 60 dni będą zamieszkiwać w Birmingham (środkowa Anglia). Podczas pobytu przewiduje się odbycie przez każdego uczestnika co najmniej 30 dniowej praktyki u jednego z pracodawców brytyjskich w celu zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. W ciągu pierwszego tygodnia pobytu uczestnicy zostaną przygotowani przez pracowników partnera ponadnarodowego do podjęcia stażu. W programie pobytu przewidziane są imprezy kulturalno-oświatowe. Uczestnikami przez pierwsze 2 tygodnie będzie się opiekował mentor polski, a przez pozostały okres przedstawiciel partnera zagranicznego. Uczestnicy nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia od pracodawców, ale będą mieli zapewnione pokrycie wydatków tzn. koszty dojazdu do i z Anglii, koszty zakwaterowania oraz koszty dojazdu na miejscu. Uczestnicy otrzymają 960£ na własne wydatki i wyżywienie w ośmiu cotygodniowych transzach (po 120£).

Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, w tym skrócić pobyt za granicą jedynie w uzasadnionych przypadkach, wykluczających możliwość dalszego uczestniczenia w projekcie. Są to sytuacje związane np. z wypadkiem, nagłym zachorowaniem uczestnika lub członka najbliższej rodziny, śmiercią członka najbliższej rodziny, koniecznością stawienia się na wezwanie polskiej instytucji publicznej, znaczną szkodą w mieniu uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny miejscu zamieszkania powstałą w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa. W innych przypadkach uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa.

IV. Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju

Po powrocie do kraju uczestnicy będą zobowiązani do wzięcia udziału w ostatnim etapie projektu. Na spotkaniach indywidualnych zostanie ustalone dalszy sposób wsparcia, w celu podjęcia pracy przez każdego z uczestników. Przewidziano również możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia dla uczestnika, niezbędnego do uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, albo możliwości odbycia stażu zawodowego. Uczestnictwo w tej części projektu jest obowiązkowe dla wszystkich. W 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy będą poddani badaniu ewaluacyjnemu, określającego ich status na rynku pracy


Wkład funduszy europejskich i budżetu państwa

Wartość projektu to 1.751.454,33 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.698.910,70 zł.


Wielka Brytania – Birmingham, Acorn Training Consultants – Partner zagraniczny

Opiekę nad uczestnikami projektu „Zagraniczny staż – nowe możliwości” sprawuje uznana na rynku brytyjskim firma Acorn Training Consultants. Szkolenie i praktyki odbywają się w Anglii w miejscowości Birmingham.


KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Strefa Dobry Start, Projekt UE: Zagraniczny staż - nowe możliwości. Kontakt, informacje, zgłoszenia. Ul. Dyrekcyjna 4/2, 40-013 Katowice,

tel. (+48) 513 969 884, mail: zagraniczny@polbi.com.pl

Czynne: PN – PT, godz. 10:00-16:00.

 


Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2019-01-30