Polbi

Certyfikowany kurs pełnej księgowości (112 godzin)

Kurs Księgowości – 112 godzin szkolenia z księgowości od pojęcia konta po bilans i rachunek zysków i strat


Nasz kurs to wiedza o zasadach prowadzenia rachunkowości i prawie podatkowym. Zajęcia prowadzimy online na żywo. Modułowa organizacja procesu dydaktycznego porządkuje naukę i pozwala na systematyczne przyswajanie informacji i nabywanie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości a jednocześnie ułatwia wdrożenie się osobie początkującej w arkana wiedzy księgowo-podatkowej. Liczne wartościowe wykłady, praktyczne ćwiczenia i warsztaty księgowe to elementy charakteryzujące Kurs Księgowości Polbi

 

Nauka od pojęcia konta aż po bilans i rachunek zysków i strat

Uczestnik szkolenia z zakresu rachunkowości zdobywa wiedzę o zasadach funkcjonowania urządzeń księgowych, dekretowaniu dokumentów księgowych i sprawozdawczości. Dowiaduje się o funkcjach rachunkowości i zasadach, którymi powinna się ona kierować.

 

Rozliczenia należności o charakterze publiczno-prawnym

Zajęcia na kursie księgowości online rozpoczynamy modułem prawno-podatkowym, w którym omawiamy szczegółowo pojęcia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT. Poruszane są również zagadnienia związane z kontrolą karno-skarbową i ordynacją podatkową. Zajęcia są bogate w konkretne przykłady praktyczne.

 

Rezultaty uczestnictwa w zajęciach z zakresu podatków

Po odbycie zajęć z zakresu prawa podatkowego uczestnik szkolenia potrafi księgować i rozliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), ustalać podstawę opodatkowania i zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz ustalać kwoty podatku naliczonego i należnego w zakresie podatku VAT, prowadzić ewidencję sprzedaży, wystawiać faktury VAT, korygować błędy w tych dokumentach będących podstawą księgowania zdarzeń gospodarczych oraz wypełniać deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych, sprawozdawczość finansowa

Cykl zajęć podatkowych przygotowuje uczestnika do modułów zajęć księgowych. Zaczynamy od wprowadzenia pojęć i definicji omawiając poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. Prezentujemy pozycje aktywów trwałych i aktywów obrotowych, pasywów długo i krótkoterminowych. Tak przygotowani słuchacze są w stanie przejść już do bezpośredniej nauki narzędzi księgowych w postaci dekretacji praktycznych dokumentów.

 

Konto księgowe, zasady księgowania, obroty i salda konta

Wdrażamy pojęcie konta księgowego i jego rodzajów (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe i konta przychodowe, konta analityczne i konta syntetyczne, konta jednosaldowe i konta dwusaldowe). Wprowadzamy zasadę podwójnego zapisu (podwójnego księgowania) i inne zasady księgowo – bilansowe (zasadę ostrożności, zasadę memoriału, zasadę istotności, zasadę kasową, zasadę kontynuacji działania i inne). Po wprowadzeniu rozróżnienia strony Winien i Ma konta księgowego można skoncentrować się na omówieniu konkretnych sytuacji praktycznych w dekretacji dokumentów księgowych z różnych grup pasywów i aktywów bilansu, czy kosztów i przychodów.

 

Zakładowy/wzorcowy plan kont, zespoły kont

Objaśniamy między innymi takie terminy jak: konto księgowe (nazwa i numer konta księgowego), strona „MA” konta, strona „WINIEN” konta, konto bilansowe, syntetyczne, analityczne, obroty i salda kont, saldo początkowe, saldo końcowe, dowody księgowe, okres sprawozdawczy, rok obrotowy, dzień bilansowy, koszty, przychody, aktywa, pasywa, środek trwały, wartość niematerialna lub prawna, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, przychody przyszłych okresów, ewidencja kosztów w układzie rodzajowym lub układzie kalkulacyjnym, kapitał własny, wycena bilansowa, kosztach i przychodach operacyjnych, zyskach i stratach nadzwyczajnych, przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, czym są zasady rachunkowości, jak stosować przyjęte zasady polityki rachunkowości, co składa się na wykaz kont księgi głównej, jak dokonuje się zapisu zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym i że istnieje obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim i w walucie polskiej.

 

Obsługa programów finansowo-księgowych

Na podstawie przygotowanych dokumentów księgowych podczas zajęć komputerowych uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczną umiejętność zakładania kont, wprowadzania bilansu otwarcia, oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wprowadzając dokumenty księgowe do programu księgowego „SYMFONIA” jak również zarządzać rozrachunkami, środkami trwałymi, amortyzacją oraz sporządzając sprawozdania na zamknięcie miesiąca.

 

Polecamy szkolenie

Kurs Księgowości Polbi

20 stycznia 2024 - 7 kwietnia 2024
Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45
Kurs księgowości online
2380 zł2580 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 1/18/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.