Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr

Certyfikacja zawodu. Specjalista do spraw wynagrodzeń i kadr. Zdobądź ceniony tytuł: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.

 

Certyfikaty zawodowe. Polbi - Warszawa.  Specjalista do spraw wynagrodzeń (płac) i do spraw kadr


✔ Po szkoleniu „Kurs kadrowo-płacowy” zachęcamy do potwierdzenie zdobytej wiedzy.

✔ Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego.

✔ Otrzymujesz dwa tytuły: Specjalista ds. wynagrodzeń i Specjalista ds. kadr.

 

Certyfikacja zawodu specjalista ds. wynagrodzeń i kadr. Polbi - Warszawa.


Kurs kadrowo-płacowy – Aktualne edycje

 

 

Certyfikaty zawodowe dla pracowników działów kadr i płac


Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z wynagrodzeniami, płacami i sprawami kadrowymi. Certyfikat dla specjalisty do spraw płac i kadr opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310). Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

 

Warunki uzyskania certyfikatu zawodowego


Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  1. uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,
  2. przystąpienia do egzaminu certyfikującego,
  3. uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

KLASYFIKACJA ZAWODOWA Z ZAKRESU KADR I PŁAC


 

I. Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania (121)

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (1212)

Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu: 121201); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)

 

II. Specjaliści do spraw administracji i zarządzania (242)

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (2423)

  1. Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod zawodu: 242306); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)
  2. Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 242307); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)

 

III. Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (431)

Pracownicy obsługi płacowej (4313)

Pracownik obsługi płacowej (kod zawodu: 431301 ); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)

 

IV. Pozostali pracownicy obsługi biura (441)

Pracownicy działów kadr (4415)

  1. Pracownik do spraw osobowych (kod zawodu: 441501); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)
  2. Pracownik do spraw socjalnych (kod zawodu: 441502)
  3. Pozostali pracownicy działów kadr (kod zawodu:441590)

 

 


Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna. Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych obowiązujących wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227).


Zastosowanie klasyfikacji zawodowej. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.


Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145 (PDF)

Tekst opublikowany rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145).


Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 25 stycznia 2018 r. poz. 227 (PDF)

Tekst jednolity rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227).


Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) | Informacje o rozporządzeniu w ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne dane dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.


Informacja o zawodzie „Specjalista ds. wynagrodzeń”. Publikacja MRPiPS | Broszura (PDF)

Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw wynagrodzeń (242310)” zawiera bezpłatna publikacja z roku 2018 opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [135]).


Informacja o zawodzie „Specjalista ds. kadr”. Publikacja MRPiPS | Broszura (PDF)

Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr (242307)” zawiera bezpłatna publikacja z roku 2018 opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [133]).

 

Certyfikat zawodowy – strona 1 | Wzór dokumentu (PDF)


Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 1) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Specjalista do spraw wynagrodzeń (płac) (kod: 242310)” oraz „Specjalista do spraw  kadr (kod: 242307)”.

 

Certyfikat zawodowy – strona 2 | Wzór dokumentu (PDF)


Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 2) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Specjalista do spraw wynagrodzeń (płac) (kod: 242310)” oraz „Specjalista do spraw  kadr (kod: 242307)”.

 

Wzór certyfikatu zawodowego – Specjalista ds. wynagrodzeń i kadr


Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, str. nr 1. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikat zawodowy. Wzór – Strona nr 1.

Certyfikat zawodowy - wzór dokumentu, strona numer 2. Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310) i Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Certyfikat zawodowy. Wzór – Strona nr 2.

Skip to content