Kalkulator ubezpieczenia samochodu – rozliczanie kosztów

Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego (2014-2021)

 

Kalkulator ubezpieczeń z uwzględnieniem limitów kosztów uzyskania przychodów


Kalkulator ubezpieczeń samochodów osobowych z uwzględnieniem limitów kosztów uzyskania przychodów. Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów osobowych. RMK – rozliczenia międzyokresowych kosztów księgowych i podatkowych wydatków związanych z ubezpieczeniami samochodowymi (AC i OC). Nowy limit 150.000,00 PLN.

 

Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego


 • Kalkulator rozliczania kosztów ubezpieczenia komunikacyjne samochodów osobowych z uwzględnieniem limitów podatkowych.
 • Kalkulator do rozliczenia międzyokresowych kosztów księgowych i podatkowych (RMK – czynne).
 • Kalkulator zapewnia swobodę kształtowania parametrów i umożliwia wydruk rozliczeń miesięcznych kosztów.

 

Plik instalacyjny kalkulatora do pobrania


Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego wersja ver. 1.5 dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Spakowany pakiet instalacyjny kalkulatora

Pobierz spakowany pakiet i zainstaluj na swoim komputerze.

 • Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.
 • Kalkulator ubezpieczenia samochodu jest bezpłatny – można go pobrać i zainstalować na sprzęcie komputerowym będącym w posiadaniu użytkownika.

 

Instalacja – krok po kroku


W celu instalacji kalkulatora należy:

 1. pobrać „spakowany” plik kalkulatora ze strony Polbi (linki powyżej) i zapisać go na dysku,
 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „Winzip” lub innego (jeżeli nie stanie się to automatycznie),
 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu „Start” systemu Windows).

 

UWAGA! BARDZO WAŻNE: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. w systemie operacyjnym „Windows 7” można tego dokonać w sposób następujący:

 1. klikamy przycisk „Start”,
 2. wybieramy „Panel sterowania”,
 3. klikamy „Programy i funkcje”,
 4. następnie poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki na nazwie kalkulatora wybieramy z menu podręcznego „Usuń”).

 

Zmiany wprowadzone do wersji 1.5 kalkulatora


Nowa wersja kalkulatora ubezpieczeń samochodów osobowych zawiera szereg zmian związanych z działaniem kalkulatora, usprawnieniem precyzji systemu wyliczeń oraz zwiększeniem ograniczeń wartościowych dla danych związanych z polisa ubezpieczeniową samochodu osobowego.

Najważniejsze zmiany są oczywiście związane ze wprowadzeniem od 2019 roku nowych zasad dotyczących limitów uznawania za koszty uzyskania przychodów wartości ubezpieczeń samochodów osobowych.

Zmiany w wersji kalkulatora ver. 1.5

 1. Wprowadzono nowe limity dla ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku (150.000,00 zł dla samochodów nieelektrycznych i 225.000,00 zł dla samochodów elektrycznych). Kalkulator przy dacie obowiązywania polisy począwszy od 1 stycznia 2019 roku wylicza już KUP i NKUP w wypadku przekroczenia limitów kosztów według nowych zasad. Jeżeli data zawarcia ubezpieczeń dotyczyć będzie okresu sprzed 2019 roku kalkulator zastosuje do wyliczeń limit podatkowy obowiązujący do końca 2018 roku (odpowiednio 20.000 EUR lub 30.000 EUR).

UWAGA: Kalkulator nie ma możliwości zastosowania systemu mieszanego w wypadku kiedy polisa obowiązuje od 2018 roku i przechodzi na rok 2019 – brak wyliczeń dla okresów mieszanych – przejściowych.

 1. Wprowadzono nowy limit KUP 30.000 EUR dla polis obwiązujących przed 2019 rokiem i dotyczących samochodów elektrycznych.
 1. Wprowadzono znacznie dokładniejszy stopień wyliczeń KUP i NKUP dla polis – obecnie procentowy wskaźnik wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczeniowych w stosunku do limitu kosztów jest ustalany z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
 1. Na prośbę klientów z Torunia zwiększono możliwość obsługi kalkulatora do wartości początkowej samochodu przyjętego do celów ubezpieczeniowych do wartości 2.000.000,00 zł.
 1. Zwiększono możliwość obsługi kalkulatora do wysokości 50.000,00 zł dla wszystkich tytułów ubezpieczeń (AC, OC, NW i inne).
 1. Poprawiono drobne błędy wyliczeniowe zwiększając precyzje działania kalkulatora.

UWAGA: Nadal mogą wystąpić drobne kilkugroszowe różnice w wyliczeniach, np. w sytuacji sprawdzania 12- czy 13-miesięcznego trybu działania, kiedy wartość samochodu osobowego w polisie tylko w nieznacznym stopniu (do kilku zł) przekracza limit KUP, np. wartość samochodu wynosi 150.002,00 zł przy limicie dla samochodu nieelektrycznego 150.000,00 zł – różnice te wynikają z zaokrągleń bardzo drobnych wartości stawek miesięcznych do 1 grosza.

 1. zmieniono elementy graficzne obsługi kalkulatora w wypadku pracy począwszy od 2019 roku.
 1. Zmieniono elementy graficzne wydruku danych wyliczeniowych dostosowując je do całościowych zmian w działaniu kalkulatora.
 1. Dodano osobne pole dla zaznaczania wyliczeń dla samochodów elektrycznych.
 1. Zmieniono treść instrukcji pomocniczej opisu działania kalkulatora.

 

Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego (AC i OC)


Kalkulator wylicza koszty księgowe i podatkowe wynikające z polisy ubezpieczenia samochodu osobowego i dokonuje rozliczenia międzyokresowego kosztów (czynne RMK). Kalkulator rozliczania ubezpieczenia samochodu uwzględnia limity podatkowe 150.000 zł dla okresów od 1 stycznia 2019 roku (oraz 20 000 euro dla okresów do 31 grudnia 2018 roku) – również odpowiednio zwiększone w wypadku samochodów elektrycznych. Swoboda kształtowania parametrów i wydruk rozliczeń miesięcznych kosztów.

 

Kalkulator ubezpieczenia samochodu - rozliczanie kosztów. Ekran główny.

 

Kalkulator ubezpieczenia samochodu. Rozliczenie kosztów księgowych i podatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych.

Funkcje kalkulatora ubezpieczeń samochodów osobowych


„Kalkulator ubezpieczenia samochodu i rozliczania kosztów międzyokresowych czynnych księgowych i podatkowych ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych” jest programem całkowicie bezpłatnym.

„Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) czynnych księgowych i podatkowych ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych” jest narzędziem księgowym, którego celem jest wyliczenia kosztów rozliczanych w czasie (Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów Czynnych) dla ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych. Kalkulator ubezpieczenia samochodu uwzględnia koszty uzyskania przychodów (KUP) i koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów (NKUP) przy założeniu limitu w wysokości 150.000 zł (225.000 zł dla samochodów elektrycznych) oraz odpowiednio 20.000 EUR dla okresów sprzed 2019 roku (30.000 EUR dla samochodów elektrycznych).

 

Kalkulator mogą stosować podatnicy PIT (PDOF) jak również CIT (PDOP)


Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego może być wykorzystywany, zarówno przez podatników działających w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – PDOP), jak i podatników działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – PDOF).

W wypadku pracy kalkulatora dla danych sprzed 2019 roku dla osób prawnych przeliczenie limitu 20 000 EURO (30.000 EUR) następuje z uwzględnieniem kursu średniego EURO na podstawie tabeli A NBP z danego dnia. W stosunku do osób fizycznych przeliczenie limitu 20 000 EURO (30.000 EUR) następuje z uwzględnieniem kursu sprzedaży EURO na podstawie tabeli C NBP z danego dnia.

 

Co można wyliczyć za pomocą kalkulatora RMK ubezpieczeń samochodów?


Obsługa „Kalkulatora kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (w tym: kosztów uzyskania przychodów i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów) ubezpieczenia komunikacyjnego (AC, OC, NNW) samochodów osobowych” jest dosyć prosta i sprowadza się do:

 1. wybrania daty zawarcia polisy ubezpieczenia komunikacyjnego,
 2. określenia pierwszego dnia obowiązywania polisy ubezpieczenia komunikacyjnego środka transportu,
 3. wprowadzenia wartości samochodu osobowego przyjętej do wyliczenia ubezpieczenia AC,
 4. wprowadzenia danych wartościowych ubezpieczenia OC, NNW, AC i ewentualnie innych ubezpieczeń,
 5. ewentualnie określenia 12- lub 13-miesięcznego systemu rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC) lub wybrania opcji jednorazowego obciążenia kosztów w miesiącu zawarcia polisy,
 6. w wypadku dla danych sprzed 2019 roku – ustalenia, czy przyjąć kurs średni, czy też kurs sprzedaży dla EURO.

 

Kalkulator ubezpieczenia samochodu - rozliczanie kosztów. Wydruk.

Kalkulator ubezpieczenia samochodu. Rozliczenie kosztów księgowych i podatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych.

 

Kalkulator ubezpieczenia samochodu – praca dla danych sprzed 2019 roku


W wypadku pracy kalkulatora dla danych sprzed 2019 roku istnieje możliwość określenia, czy pobrany do obliczeń ma zostać kurs średni Euro ogłaszany przez NBP w tabeli A kursów średnich (co ma zastosowanie w wypadku osób prawnych), czy też kurs sprzedaży Euro NBP ogłaszany w tabeli C kursów zakupu i sprzedaży (co ma zastosowanie w wypadku osób fizycznych).

W sytuacji kiedy połączenie kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych z Internetem nie może zostać nawiązane, program informuje o tym stosownym komunikatem i jednocześnie pozwala wprowadzić kurs przeliczeniowy ręcznie w nowo wyświetlonym polu oznaczonym kolorem zielonym.

Pole do samodzielnego wprowadzania właściwego kursu walut jest niewidoczne, jeżeli istnieje możliwość automatycznego połączenia internetowego ze stroną NBP, na której publikowane są aktualne kursy walut.

Kalkulator ubezpieczenia samochodu po wprowadzeniu kursu przeliczeniowego Euro (ze strony NBP lub ręcznie) automatycznie wylicza i wyświetla wartość limitu 20.000 EUR (odpowiednio 30.000 EUR dla samochodów elektrycznych) w przeliczeniu na złote polskie.

Po wprowadzeniu przez użytkownika wartości samochodu przyjętej do ubezpieczenia AC na dzień zawarcia polisy program automatycznie określi ewentualne przekroczenie limitu 20.000 EUR i wyliczy procentowy udział limitu w wartości samochodu.

 

Dzień obowiązywania polisy ubezpieczenia samochodu


Użytkownik powinien również odrębnie określić pierwszy dzień obowiązywania polisy ubezpieczenia samochodu. Ma to bardzo ważne znaczenia przy wyborze 13-miesięcznego trybu rozliczania kosztów w czasie (program proporcjonalnie dzieli wtedy koszty pierwszego i ostatniego miesiąca w stosunku do dni obowiązywania w tych miesiącach polisy).

Po wprowadzeniu danych poszczególnych ubezpieczeń zawartych w polisie (AC, OC, NW i innych) program automatycznie wyliczy koszty księgowe i koszty podatkowe dla 12-miesięcy (ewentualnie 13-miesięcy lub jednorazowych dotyczących miesiąca zawarcia ubezpieczenia).

Kalkulator ubezpieczenia samochodu dla ubezpieczenia AC wyliczy również koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu (NKUP), ale tylko w sytuacji gdy limit podatkowy zostanie przekroczony przez wartością samochodu przyjętą do ubezpieczenia AC.

Wszystkie wyliczone miesięczne koszty są od razu automatycznie sumowane.

 

Prezentacja – wykres graficzny typu „Pie”


Dla uwidocznienia udziału kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów (NKUP) i kosztów uzyskania przychodu (KUP) w kosztach podatkowych dane dotyczące tych kosztów są prezentowane przez prosty wykres graficzny typu „Pie”.

Wszystkie dane mogą zostać wydrukowane w przejrzystej tabeli (na wydruku istnieje możliwość dodatkowego wprowadzenia danych samochodu osobowego, np. nr rejestracyjnego). Kalkulator ubezpieczenia samochodu pracuje w zakresie lat 2010-2024.

 

Dobór parametrów działania kalkulatora RMK ubezpieczeń samochodów


I. Opcja wyboru rodzaju kursu waluty – dla danych sprzed 2019 roku

„Kalkulator kosztów księgowych i podatkowych (KUP – koszty uzyskania przychody) i (NKUP – niebędące kosztami uzyskania przychodu) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych” pozwala wybrać rodzaj pobieranego kursu EURO dla wyliczeń limitu 20.000 EURO (odpowiednio 30.000 EUR dla samochodów elektrycznych).

Przy pomocy przycisków opcji można zaznaczyć by kalkulator pobierał ze strony NBP tabelę kursów walut:

 1. tabelę A z kursem średnim EURO – co ma zastosowanie dla podatników działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. tabelę C z kursem sprzedaży EURO – co ma zastosowanie dla podatników działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeliczenie danych po zmianie tabeli z kursów średnich na sprzedaży i odwrotnie następuje samoistnie w sposób płynny.

Domyślnie w momencie uruchomienia program zawsze pobiera tabelę A z kursem średnim EURO na dany dzień.

 

II. Opcja wyboru systemu rozliczeń RMK czynnych

„Kalkulator kosztów księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych” pozwala rozliczyć koszty Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów Czynnych (RMK Czynne) udostępniając trzy metody:

 • System 12-miesięcznym,
 • System 13-miesięcznym,
 • System jednorazowego obciążenia kosztów.

Opcja 13-miesięczna jest dostępna jedynie dla polis, których data zawarcia nie jestem pierwszym dniem miesiąca, bowiem w tej sytuacji program zawsze przyjmie rozliczenie 12-miesięczne lub jednorazowe i zablokuje wybór metody 13-miesięcznej.

Jednak gdy polisa jest zawierana nie w pierwszym dniu miesiąca, użytkownik sam może zadecydować, czy chce rozliczyć koszty równo w 12 miesiącach (traktując miesiąc zawarcia polisy jako pełny pierwszy miesiąc rozliczeniowy), czy też podzieli koszty na 13 miesięcy.

W tym przypadku rozdzielania kosztów na 13 miesięcy program podzieli proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu zawarcia polisy koszty tego miesiąca i rozdzieli je pomiędzy miesiąc zawarcia polisy i 13 miesiąc obowiązywania polisy (resztę z wyliczonej proporcji nieprzyporządkowana do pierwszego miesiąca).

Uwaga: Należy prawidłowo określić pierwszy dzień obowiązywania polisy (w osobno do tego celu przeznaczonym polu kalendarza) aby program mógł w sposób prawidłowy przyporządkować koszty pomiędzy pierwszym a 13 miesiącem (rozdziela je proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania polisy w tych miesiącach).

Zdecydowanie zachęcamy do korzystania z metody 13-miesięcznego rozbicia kosztów, która to pozwala prawidłowo rozłożyć ciężar kosztów na poszczególne miesiące i lata.

Metoda 13-miesięczna jest przyjęta w programie jako domyślna.

Istnieje również możliwość jednorazowego przyporządkowania kosztów do pierwszego miesiąca obowiązywania polisy. Jest to szczególnie przydatne dla osób fizycznych prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), którzy nie stosują rozbicia kosztów jako RMK czynnych obowiązującego przy prowadzeniu rachunkowości w postaci ksiąg handlowych.

Oczywiście program przy wyborze tej opcji również wyliczy koszty będące i nie będące kosztami uzyskania przychodów, ale zrobi to w kwotach pełnych przyporządkowanych dla pierwszego miesiąca obowiązywania polisy.

 

III. Opcja wyboru „samochód elektryczny”

Istnieje możliwość zaznaczenia by program przyjął do wyliczeń ograniczeń podatkowych limity obowiązujące dla samochodów elektrycznych w wysokości 225.000 PLN (odpowiednio 30.000 EUR dla danych sprzed 2019 roku).

 

Zastosowanie kalkulatora RMK kosztów ubezpieczenia samochodu


Kalkulator rozliczania kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego uwzględniający limit podatkowe kosztów uzyskania przychodów może być używany:

 • w działach księgowości – do wyliczeń kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych,
 • w działach księgowości i rachuby – jako pomoc przy ustalaniu limitu kosztów podatkowych uzyskania przychodów dla ubezpieczeń AC samochodów osobowych,
 • w działach księgowości i podatkowych – przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów dla wyliczeń kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych,

Kalkulator może być używany, zarówno przy rozliczaniu osób fizycznych, jak i osób prawnych.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator kosztów RMK księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczeń samochodów osobowych” jest narzędziem księgowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości kosztów rozliczanych w czasie (kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych), zarówno księgowych, jak i podatkowych (kosztów uzyskania przychodów i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów) ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NW i innych) samochodów osobowych. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach w codziennej pracy w księgowości.

 

Prawa autorskie


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Kontakt


Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory