Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków dostosowany do wyliczeń za lata 2012-2018

Kalkulator wylicza wartość wynagrodzenia chorobowego, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, kwoty potrąceń chorobowych i niechorobowych. Kalkulator daje możliwość swobodnego kształtowania parametrów, wyliczania wartości brutto i netto oraz pozwala wyliczyć wysokość oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń.

 

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (2012-2018)


 • Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków jest dostosowany do wyliczeń za lata 2012-2018.
 • Kalkulator daje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzeń chorobowych wypłacanych przez pracodawcę.
 • Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość zasiłków chorobowych i opiekuńczych otrzymywanych z ZUS.
 • Przydatną funkcją kalkulatora chorobowego jest możliwość wydruku listy płac.

 

Plik instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń chorobowych


Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków wersja (ver. 2.6) dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Spakowany pakiet instalacyjny – wersja 2.6

Pobierz i zainstaluj spakowany zestaw instalacyjny na swoim komputerze.

 • W przypadku instalacji nowej wersji kalkulatora należy koniecznie odinstalować poprzednią wersję oprogramowania.
 • Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu „WinZip”.

 

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych, podstawy wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, potrąceń chorobowych. Kalkulator wylicza wynagrodzenia i zasiłki – bezpłatny program do pobrania.

 

Wprowadzenie


Zaawansowany kalkulator do wyliczenia wartości wynagrodzenia pracownika w wypadku jego nieobecności spowodowanej chorobą lub koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Możliwość wprowadzenia do pięciu oddzielnych zwolnień spowodowanych i rozliczanych na różnych zasadach w ramach jednego miesiąca. Olbrzymia pula możliwości konfiguracyjnych, które w sposób płynny (natychmiastowy) powodują przeliczenie nowych wartości.

Kalkulator ustala podstawę świadczeń chorobowych na podstawie składników miesięcznych (12 miesięcy), kwartalnych (4 kwartały) i rocznych z zaawansowanym uwzględnieniem składników stałych i zmiennych wynagrodzeń oraz nie w pełni przepracowanych okresów (podlegających uzupełnieniu, przeliczeniu lub odrzuceniu).

Kalkulator umożliwia dwustronne wyliczenie pracownikowi wynagrodzenia brutto – netto, wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (parametryzowanych oddzielnie).

Obliczenia uwzględniają wszystkie obciążenia podatkowe (wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT/PDOF) oraz oskładkowanie ZUS (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych).

 

Instalacja kalkulatora – krok po kroku


W celu instalacji kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków należy:

 1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego „spakowany” plik kalkulatora ze strony Polbi i zapisać go na dysku,

 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. „WinZip” (jeżeli nie stanie się to automatycznie),

 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu „Start” systemu Windows).

 

UWAGA – BARDZO WAŻNE: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej!

Przykładowo w systemie operacyjnym „Windows 7” można tego dokonać w sposób następujący:

 1. klikamy przycisk „Start”,
 2. następnie wybieramy „Panel sterowania”,
 3. wybieramy „Programy i funkcje”,
 4. na koniec poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki na nazwie kalkulatora wybieramy z menu podręcznego opcję „Usuń”.

 

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego. Wysokość wynagrodzenia pracownika za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Wyliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

 

Funkcje kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, opiekuńczych


„Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych” jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych – wersja (ver. 2.6) to zaawansowany kalkulator płacowy, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia netto (do wypłaty) za dany miesiąc pracownika wraz z wszelkimi obciążeniami podatkowo-ubezpieczeniowymi z tego tytułu, w sytuacji kiedy w miesiącu rozliczeniowym pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn spowodowanych chorobą lub sprawowaniem opieki.

Kalkulator wylicza wartość:

 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • potrąceń chorobowych,
 • potrąceń niechorobowych

po wprowadzeniu danych dotyczących: czasu choroby, składników wynagrodzenia za bieżący miesiąc oraz wartości wynagrodzeń za poprzednie miesiące, ewentualnie kwartały i lata.

Kalkulator pracuje w zakresie lat 2012-2018.

 

Co można wyliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków?


W ramach najważniejszych funkcji kalkulator umożliwia wyliczanie:

 • wartości wynagrodzenia chorobowego,
 • wartości zasiłku chorobowego,
 • wartości zasiłku opiekuńczego,
 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego na podstawie danych poprzednich miesięcy,
 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego dla nowo zatrudnionego pracownika,
 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego na podstawie danych składników kwartalnych,
 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego na podstawie danych składników rocznych,
 • wartości potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych,
 • wartości wynagrodzenia netto i kwoty do wypłaty z uwzględnieniem odrębnej asygnaty zasiłkowej,
 • wartości składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, funduszy i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • wyliczeń dla pracowników niepełnoetatowych, młodocianych i nowo zatrudnionych,
 • ograniczenia poboru składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego do wysokości rocznego limitu,
 • procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),
 • narzutu kosztów składek ZUS odprowadzanych przez pracodawcę,
 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,
 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w zależności od wieku (na podstawie numeru PESEL) i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych.

 

Wynagrodzenie chorobowe – wynagrodzenia netto dla pracowników do wypłaty na liście płac. Narzędzie pozwalające obliczyć wysokość zasiłków i wynagrodzeń chorobowych. Bezpłatny, zaawansowany kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków. Obliczanie zarobków podczas choroby.

 

Szczegółowy opis funkcji kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków


 • Kalkulator pozwala na odrębne ustalenia podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w oparciu o składniki wynagrodzeń poprzednich okresów, które mogą być wprowadzone niezależnie dla każdego miesiąca.
 • Kalkulator pozwala wprowadzić do 5 zwolnień lekarskich, których dane stanowią podstawę ustalenia dni nieobecności spowodowanych chorobą lub opieką oraz wartości procentowej podstaw świadczeń chorobowych.
 • Kalkulator samoczynnie ustali miesiące, które przyjmowane są do średniej (miesiące nieprzyjmowane zostaną zablokowane).
 • Kalkulator pozwala wprowadzić dane dotyczące wynagrodzenia za bieżący miesiąc z uwzględnieniem, wynagrodzeń stałych, zmiennych i roboczogodzin.
 • Kalkulator automatycznie wyliczy potrącenie chorobowe na podstawie danych wynagrodzeń i dni nieobecności oraz wartość potrącenia niezasiłkowego na podstawie wprowadzonych danych ilości nieprzepracowanych roboczogodzin w miesiącu.
 • Kalkulator umożliwia wprowadzenie danych za poprzednie miesiące z podziałem na wynagrodzenia stałe i zmienne (uzupełniane i nieuzupełniane).
 • Kalkulator opiera wyliczenia na podstawie wprowadzonych danych składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
 • Kalkulator dokona automatycznego uzupełnienia wartości wynagrodzeń w wypadku stwierdzenia nieobecności w poprzednich miesiącach czasu pracy.
 • Kalkulator automatycznie odrzuci miesiące, które nie są przepracowane przynajmniej w połowie (istnieje możliwość ich ręcznego przywrócenia).
 • Kalkulator automatycznie uwzględni przy odrzucaniu przyjmowanych, nieprzepracowanych w pełni miesięcy ewentualne dni nieobecności nieusprawiedliwionej.
 • Kalkulator automatycznie uzupełni składniki kwartalne w wypadku nieprzepracowania pełnych kwartałów.
 • Kalkulator automatycznie wprowadza nazwy kwartałów i wylicza ilość miesięcy do wyliczenia średniej kwartalnej.
 • Kalkulator skoryguje składniki kwartalne w wypadku kwartałów niepełnych, biorąc pod uwagę jedynie tę część wypłacanego składnika, która dotyczy pełnych miesięcy przyjmowanych do średniej składników kwartalnych.
 • Kalkulator umożliwia wprowadzenia składników rocznych dla wartości uzupełnianych i przyjmowanych w kwotach faktycznych.
 • Kalkulator umożliwia uzupełnianie składników rocznych w systemie jak dla składników stałych lub zmiennych.
 • Kalkulator pozwala ręcznie ustalić wartość procentu potrącanych składek ubezpieczeń społecznych (pomaga w razie konieczności ten procent automatycznie wyliczyć), zarówno przy składnikach miesięcznych, kwartalnych, jak i rocznych.
 • Kalkulator posiada funkcję wyliczenia świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionych pracowników.
 • Kalkulator umożliwia dokonanie zmniejszenia podstawy wyliczeń zasiłków chorobowych i opiekuńczych o 25% w wypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego – zmniejszenie jest wyliczane całkowicie automatycznie na podstawie dni opóźnienia, które też są wyliczane automatycznie.
 • Kalkulator pozwala wprowadzić wymiar czasu pracy, a następnie uwzględnia go w wszelkich wyliczeniach i ograniczeniach.
 • Kalkulator dostosowany jest również do przeprowadzania wyliczeń dla pracowników młodocianych i nowo zatrudnionych.
 • Kalkulator posiada system objaśnień, które pomogą w wypełnianiu danych.
 • Kalkulator ma bogaty system prezentacji danych, gdzie można zobaczyć sposób wyliczenia poszczególnych wartości.
 • Kalkulator umożliwia wydruk prostego raportu w postaci Listy Płac, zawierającego podstawowe dane rozliczenia wynagrodzenia.

 

Kalkulator wynagrodzenia netto pracownika po potrąceniu zasiłków. Wynagrodzenie chorobowe. Asygnata - wysokość zasiłku do wypłaty. Kalkulator chorobowego – kwota do wypłaty. Kalkulator oblicza wysokość wynagrodzeń chorobowych. Funkcja wyliczenia świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionych pracowników.

 

Swoboda doboru parametrów w kalkulatorze wynagrodzeń i zasiłków


Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych pozwala na płynną zmianę następujących parametrów:

 • obsługa lat: 2012-2018 (automatyczne rozpoznanie danych dla wybranego roku),
 • zmiana wymiaru etatu w zakresie od 1/1 do 31/32 etatu,
 • możliwość dokonywania wyliczeń wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników młodocianych i nowo zatrudnionych,
 • można płynnie zmieniać wartość naliczania kosztów uzyskania przychodu (koszty uzyskania przychodu dla pracownika miejscowego, dla pracownika zamiejscowego lub brak kosztów uzyskania),
 • można wyłączać naliczanie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracja PIT-2),
 • łatwy przełączanie stawek podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – stawka podatku 18% i stawka podatku 32%),
 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),
 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),
 • możliwość ręcznego oznaczenia potrąceń niezasiłkowych,
 • możliwość ręcznego oznaczenia odrębnie składników potrącanych za czas wynagrodzeń chorobowych i niepotrącanych za czas zasiłków chorobowych,
 • wybór ustalenia podstawy w oparciu o 80% i 100% dla wynagrodzeń chorobowych i 70%, 80% i 100% dla zasiłków chorobowych – zasiłek opiekuńczy jest przyjmowany automatycznie w wysokości 80%,
 • możliwość ustalenia dla składników niebędących elementem listy płac czy są wypłaca czy też nie  w ramach listy płac,
 • możliwość automatycznego przepisania podstaw wynagrodzeń chorobowych do zasiłków chorobowych i opiekuńczych (funkcja przyspiesza pracę z kalkulatorem),
 • odrębne dane dla stałych i zmiennych składników wynagrodzeń,
 • odrębne dane składników uzupełnianych i przyjmowanych w kwotach faktycznych,
 • możliwość półautomatycznej korekty podstaw wynagrodzeń w części kwartału nieprzepracowanej przez pracownika,
 • wybór wyliczenia uzupełnienia składników w oparciu o system stały lub zmienny dla składników rocznych,
 • naliczanie oskładkowania dla składników wynagrodzeń wypłacanych za czas nieobecności spowodowanych chorobą w oparciu o stały system 30 dni lub system dni kalendarzowych,
 • możliwość ręcznego ustawienia oraz naliczenia procentowego udziału składek ubezpieczeń społecznych w podstawie ich wyliczenia za poprzednie miesiące,
 • można wyłączyć naliczanie wartości Funduszu Pracy – FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),
 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,
 • w pełni automatyczne potrącenia zasiłków chorobowych i zasiłków opiekuńczych w wypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia, po wprowadzeniu daty wystawienia i dostarczenia zwolnienia,
 • można określić ręcznie, czy zasiłek chorobowy jest wypłacany w liście płac czy osobną asygnatą zasiłkową.

 

Kalkulator chorobowy. Wynagrodzenia chorobowe pracowników i zasiłki opiekuńcze i chorobowe na liście płac. Kalkulator uwzględnia podczas obliczeń wprowadzone wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne i roboczogodzin. Kalkulator obliczania zarobków podczas choroby.

Zastosowanie kalkulatora w działach kadrowo-płacowych


Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych (ver. 2.6) to bezpłatny, zaawansowany program o szerokim zastosowaniu.

Kalkulator może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do bardzo zaawansowanego wyliczenia wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych, potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych oraz wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych – patrz powyżej),
 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych w sytuacji poboru przez pracownika wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego lub opiekuńczego,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika w sytuacji jego nieobecności w pracy spowodowanego chorobą,
 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych” jest zaawansowanym narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia pracownika w wypadku nieobecności spowodowanych chorobą. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

Kalkulator potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych oraz wynagrodzeń netto pracowników. Kalkulator narzutu kosztów ZUS pracodawcy. Kalkulator chorobowy. Wynagrodzenia chorobowe pracowników i zasiłki opiekuńcze i chorobowe. Kwota netto do wypłaty. Jak obliczyć wysokość zasiłków i wynagrodzeń.

 

Prawa autorskie


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polecamy również pozostałe kalkulatory


 

Kontakt


Polbi – Warszawa: mail: biuro@polbi.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)