Polbi

Kalkulator wynagrodzeń – Polski Ład 1.0 (01-06.2022)

UWAGA – To jest wersja archiwalna kalkulatora wynagrodzeń

Zobacz aktualny kalkulator: Kalkulator wynagrodzeń 2023

 


Kalkulator wynagrodzeń – Polski Ład 1.0. Wersja programu mająca zastosowanie od stycznia do czerwca 2022 roku.

 

Do pobrania

Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład 1.0 – Wersja styczeń-czerwiec 2022

 

I. ETAT – UMOWA O PRACĘ

 

Opis funkcji i możliwości „Kalkulatora wynagrodzeń 2022”


Od stycznia 2022 roku zmieniły się, niestety na gorsze, kryteria związane z wyliczeniami list płac pracowników etatowych. Reforma Polskiego Ładu wprowadziła m. in. konieczność odwoływania się  w trakcie sporządzania obliczeń wynagrodzeń miesięcznych do zasad i parametrów, które obowiązywały w 2021 roku.

De facto zmusza to służby kadrowo-płacowe do  wykonywania podwójnej pracy: należy sporządzić listę płac za 2021 rok według danych z bieżącego miesiąca i użyć jej dopiero jako parametrów do  algorytmów obliczających wynagrodzenie dla roku 2022.

W takiej sytuacji nie dziwi, że powstaje mnóstwo problemów i niewiadomych wynikających z pomieszania dwóch systemów obliczeniowych. Niektóre z nich na pewno będą wymagały wyjaśnień ze strony MF w miarę upływu czasu.

„Kalkulator wynagrodzeń 2022” jest w miarę prostym narzędziem, które ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami płacowymi pracowników etatowych w trakcie sporządzania list płac w 2022 roku.

Oczywiście kalkulatora wynagrodzeń nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego. Jego rolą jest jedynie m. in. wspomaganie procesu sporządzania list płac i ich późniejszą weryfikację, wykorzystanie dla obliczeń „na szybko” przy nowo zatrudnianych osobach czy symulacja kilku wypłat w trakcie jednego miesiąca. Można go używać również do szacowania łącznych kosztów pracodawcy  przy zatrudnianiu pracowników.

Istnieje możliwość by przy użyciu odpowiednich narzędzi Excel’a kalkulator mógł dokonywać obliczeń od kwoty netto do brutto (instrukcję jak w łatwy i prosty sposób można to wykonać załączam w odrębnej ramce w tym arkuszu). [W planach związanych z nową wersją kalkulatora jest stworzenie odrębnego przycisku, który to wykona to wyliczenie automatycznie].

Kalkulator wylicza miesięczne wynagrodzenie netto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wyliczenie może odbywać się w ramach jednej wypłaty lub kilku wypłat (max. czterech) z różnych tytułów. W tej wersji kalkulatora wszystkie wypłaty muszą z założenia podlegać takiemu samemu oskładkowaniu i opodatkowaniu [w następnej wersji planowane jest wzbogacenie kalkulatora o składniki pozapłacowe zwolnione z ZUS lub podatku dochodowego].

Należy mieć na uwadze, że wszystkie odrębne wypłaty są ze sobą powiązane wyliczeniowo i parametrowo, tzn. dane wypłaty 1 wpływają na ewentualne parametry wyliczeniowe wypłaty 2, która z kolei to wpływa na wypłatę 3, itd. (nie są to niezależne od siebie odrębne wyliczenia, a dosyć skomplikowanie powiązana struktura obliczeniowa, która wpływa na prawidłowe ustalenie łącznej wartości wynagrodzeń dla całego miesiąca).

Należy zatem przestrzegać pewnych założeń związanych z kolejnością wprowadzania danych do arkusza (patrz: dodatkowe objaśnienia pod kalkulatorem w zakładce „Kalkulator etatowy”).

 

W ramach możliwości, parametrów i funkcji kalkulatora można omówić:


 

 a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo,
 • w odrębnych polach pod wyliczonymi kwotami netto przygotowano informację o różnicy w wyliczeniu kwoty wynagrodzenia netto między rokiem 2021 a 2022. W sytuacji korzystnej (2022>2021) program automatycznie oznaczy to pole kolorem zielonym, dla niekorzystnej (2022<2021) kolorem czerwonym a dla neutralnej (2021=2022) kolorem szarym;

 

b) KUP i kwota wolna

 • możliwy jest niezależny manualny wybór KUP (250 zł,300 zł lub 0 zł) i kwoty zmniejszającej podatek (425 zł lub 0 zł) dla każdej wypłaty rozdzielnie (ale oczywiście tylko dla jednej wypłaty w miesiącu) – jest to ważne, np. w sytuacji małej kwoty w ramach wypłaty 1 (niska premia), a dużej kwoty dla wypłaty 2 (wynagrodzenie zasadnicze), wtedy KUP i kwotę wolną przyporządkowujemy do wypłaty 2,
 • wartości dla KUP i kwoty wolnej wybiera się z listy co zapobiega błędom piśmiennym,
 • kalkulator zgłasza błąd oznaczając pola kolorem czerwonym w wypadku błędnego wielokrotnego przyporządkowania KUP i kwoty wolnej do kilku wypłat;

 

c) Ulga dla klasy średniej

 • istnieje możliwość wprowadzenia wartości sumy wynagrodzeń brutto liczonych od początku roku narastająco do zeszłego miesiąca (kolumna D „Narastająco od początku 2022 roku”), co ma znaczenie przy odliczaniu bądź też nie ulgi dla klasy średniej w bieżącym miesiącu (jest ona rocznie limitowana kwotą 133.692 zł),
 • kalkulator każdorazowo przy każdej wypłacie sprawdza widełki obowiązywania ulgi (wynoszą one od 5.701 zł do 11.141 zł),
 • kalkulator reaguje w sytuacji kiedy przy wcześniejszej wypłacie/wypłatach suma wynagrodzenia brutto narastająco nie mieściła się w dolnym progu stosowania ulgi, a przy bieżącej wypłacie został on jednak przekroczony – nastąpi automatyczna korekta w ramach bieżącej wypłaty,
 • w sytuacji odwrotnej, tzn. przy przekroczeniu górnego pułapu stosowania ulgi kalkulator również dokona wstrzymania naliczania ulgi i o sumę niesłusznie odliczonych ulg w poprzednich wypłatach zwiększy bieżący dochód podlegający opodatkowaniu,
 • stosowanie ulgi dla klasy średniej można wyłączyć w odrębnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji kiedy pracownik złożył odpowiednie oświadczenie;

 

d) Ubezpieczenie zdrowotne

 • składka ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2022 jest liczona w oparciu o algorytmy dla roku 2021,
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno dla roku 2021 jak i roku 2022 są na bieżąco monitorowane tak, by nie przekroczyły wartości podatku dochodowego wyliczanego dla aktualnych danych z 2022 roku, ale przy zastosowaniu algorytmów wyliczeniowych roku poprzedniego;

 

e) Ubezpieczenia społeczne

 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia ubezpieczenia emerytalno – rentowego pracownika (kolumna D „Narastająco od początku 2022 roku”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2022 wynosi 177.660 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składek emerytalno rentowych (oczywiście w następstwie również wartość samych składek) tak by nie przekroczyć kwoty limitu,
 • zasada ta jest również stosowana przez kalkulator dla każdej wypłaty w miesiącu, co oznacza, że przekroczenie może nastąpić, np. w trakcie obliczania wypłaty 2 lub 3, lub 4,
 • kalkulator radzi sobie oczywiście w sytuacji kiedy to bieżący miesiąc jest właśnie miesiącem przekroczenia limitu – składki są liczone jedynie z podstawy ograniczonej do wartości limitu,
 • oczywiście jeżeli bieżący miesiąc jest miesiącem, w którym limit już został już przekroczony w poprzednich okresach to składki emerytalna i rentowa są zerowane;

 

f) Dochód

 •  dochód dla bieżącego miesiąca w 2022 roku jest zaokrąglany po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej;

 

g) Kwota zmniejszająca podatek

 • odliczanie kwoty zmniejszającej podatek można wyłączyć w odrębnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji niezłożenia czy wycofania przez pracownika oświadczenia PIT2 o poborze tej kwoty;

 

h) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • podatek dochodowy wylicza się automatycznie i odrębnie wg parametrów dla roku 2021 i 2022,
 • kalkulator wylicza podatek automatycznie dobierając odpowiednią stawkę 17% lub 32%,
 • kalkulator wylicza również podatek w miesiącu przekroczenia progu i zmiany stawki z 17% na 32%,
 • powyższe wyliczenia oparte o zróżnicowaniu stawek będą działały również w systemie ciągłości narastającej wynagrodzeń od początku roku – wymaga to jednak wprowadzenia wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu do zeszłego miesiąca. W celu wprowadzenia wspomnianych dotychczasowych dochodów narastająco od początku roku podlegających opodatkowaniu udostępniono osobne pole (kolumna D „Narastająco od początku 2022 roku”),
 • w sytuacji kiedy bieżący okres jest miesiącem przekroczenia progu podatkowego przyjęto, iż w polu stawki będzie wyświetlać się umowne oznaczenie w postaci połączonych stawek „17% / 32%”,
 • naliczanie podatku dochodowego można wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji złożenia przez pracownika PIT zero;

 

i) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest wyliczana odrębnie według odpowiednich zasad dla roku 2021 (tu jest pomniejszana o składkę ubezpieczenia zdrowotnego odliczaną od podatku ograniczoną do wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych) i dla roku 2022,
 • dla wyliczenia zaliczki dla roku 2022 stosuje się z założenia ograniczenie wprowadzone rozporządzeniem MF z dnia 7 stycznia 2022 roku (nie wnikając w jego legalność). Polega ono na tym, że wartość wyliczonej zaliczki dla roku 2022 jest ewentualnie pomniejszana do wysokości zaliczki, która byłaby hipotetycznie wyliczona w roku 2021 dla tych samych parametrów,
 • stosowanie zasady, o której mowa powyżej można wyłączyć w odrębnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji kiedy pracownik złożył wniosek o jej niestosowanie dla wyliczenia zaliczek,
 • zasada powyższa działa tylko jednak w sytuacji kiedy przychody w danym miesiącu są nie wyższe od kwoty 12.800 zł. Program uwzględnia w wyliczeniach z automatu wspomniany limit dostosowując stosowanie zasad rozporządzenia z 7 stycznia w wyliczeniu, bądź ich całkowite zignorowanie.
 • ideą założeń wprowadzanych wspomnianym rozporządzeniem jest przesunięcie niepobranego podatku, aż do czasu kiedy w danym miesiącu wartość zaliczki na podatek ustalonej dla roku 2022 będzie niższa niż analogiczna, hipotetyczna zaliczka dla roku 2021. Nastąpi wtedy „odebranie” w kwocie odprowadzanej zaliczki do US wcześniej zakumulowanych a niepobranych kwot podatku. Kalkulator radzi sobie również i tą opcją – potrafi rozliczyć w bieżącej zaliczce kwoty niepobranego, zakumulowanego podatku, ale jedynie do wartości różnicy w wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy dla roku 2021 i ustalonej zaliczki według przepisów bieżących. Robi to automatycznie. Jednak by mógł uwzględnić „odbiór” podatku musi znać wartość zakumulowanego podatku niepobranego w poprzednich miesiącach – w tym celu przygotowano osobne pole na jej wprowadzenie (kolumna D „Narastająco od początku 2022 roku”),
 • w sytuacji kiedy nastąpi konieczność ograniczenia zaliczki ustalonej dla roku 2022 do hipotetycznej zaliczki wyliczonej według zasad 2021 roku lub w sytuacji kiedy nastąpił „odbiór” wcześniej zakumulowanego niezapłaconego podatku z miesięcy poprzednich ale jednak nie udało się tego zrobić dla całości zakumulowanej kwoty, z założenia kwota zakumulowanego podatku niezapłaconego w bieżącym miesiącu przechodzi na miesiące następne – program potrafi ją ustalić i wykazać w odrębnej pozycji;

 

j) PPK pracodawcy i pracownika

 • program umożliwia wyliczenie i uwzględnienie przy ustalaniu listy płac kwot przekazywanych w ramach PPK, zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika,
 • w wypadku pracownika koniecznym jest wybranie odpowiednie wartości stawki PPK z listy lub wybranie polecenia „Brak” (kolumna C „Parametry i limity”). Program automatycznie wyliczy wartość PPK pracownika i potrąci ją w wynagrodzeniu netto,
 • w wypadku pracodawcy zrezygnowano jednak z automatyki wyliczeń w związku z tym, iż PPK pracodawcy staje się przychodem pracownika dopiero w miesiącu przekazania składek przez pracodawcę do ZUS (najczęściej jest to miesiąc poprzedni, w którym to pracownik mógł osiągnąć inną wartość wynagrodzenia). Kwotę PPK pracodawcy należy zatem wprowadzić ręcznie. [Jednak aby wspomóc ten „ręczny tryb” w nowej wersji kalkulatora planuje się wprowadzić osobne pole o charakterze informacyjnym, które jedynie będzie podpowiadać ile by wynosiła składka PPK pracodawcy od kwoty bieżącego przychodu. Należy jeszcze raz podkreślić, że pole to będzie miało jedynie charakter informacyjny, nie będzie brane pod uwagę przy wyliczeniach a dopiero ręczne, odrębne wprowadzenie kwoty spowoduje, że będzie ona uznawana za przychód.];

 

k) Koszty funduszy (FP i FGŚP) pracodawcy

 • program umożliwia automatyczne wyliczanie kosztów Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bądź też ograniczenie ich wyliczania. W celu zaprzestania wyliczania jednego bądź obu funduszów przygotowano odrębne pola (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów pracodawcy”);

 

l) Ubezpieczenie wypadkowe

 • ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną składką o zmiennym oprocentowaniu ustalanym indywidualnie. W celu jej wprowadzenia ustanowiono odrębne pole, w którym wysokość stopy procentowej wprowadza się ręcznie koniecznie w wartości procentowej (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów pracodawcy”);

 

ł) Suma miesięczna wynagrodzeń dla roku 2021 i 2022

 • kalkulator wylicza wartość wynagrodzeń, zarówno dla jednej wypłaty w miesiącu jak i kilku (maksymalnie dla czterech). Ponieważ, z matematycznego punktu widzenia wartości procentowe liczone od kwot cząstkowych mogą się różnić od wartości policzonej od sumy tychże kwot cząstkowych (najczęściej chodzi tutaj o groszowe różnice wynikające z zaokrągleń) to przygotowano w kalkulatorze odrębne dane (kolumny N i O), w których policzone są wynagrodzenia, zarówno dla roku 2021 jak i 2022 od łącznej kwoty wynagrodzeń z czterech odrębnych wypłat. Ma to na celu porównanie obu wariantów wyliczeniowych co może być bardzo przydatne, np. przy ustalaniu kwot składek odprowadzanych do ZUS (wykazuje się składki w dokumencie RCA od łącznej wartości przychodu miesięcznego, a nie od poszczególnych wypłat odrębnie).
 • różnice mogą też powstać w sytuacji odliczeń przy jednej z wielu wypłat w stosunku do odliczeń z ich sumy. Nie będzie się wtedy zgadzać wartość zaliczek na podatek. Również wynika to z czystej matematyki,
 • wspomnianych różnic nie należy jednak traktować w kategorii błędnego działania kalkulatora – są one naturalnym wynikiem działań matematycznych;

 

m) Wynagrodzenie osób do 26 roku życia

 • kalkulator  potrafi zastosować ograniczenie wyliczenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia,
 • kalkulator  w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki  ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy
 • kalkulator  zaprzestaje wyliczenia PIT0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów  wartości limitu 85.528 zł
 • kalkulator  nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł  – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne! (zmiana w tym zakresie planowana jest w następnej wersji kalkulatora).

 

II. ZLECENIE

 

Opis funkcji i możliwości „Kalkulatora zlecenie 2022”


 • Od stycznia 2022 roku zmieniły się, niestety na gorsze, kryteria związane z wyliczeniami list płac zleceniobiorców. Reforma Polskiego Ładu wprowadziła m. in. konieczność odwoływania się  w trakcie sporządzania obliczeń wynagrodzeń miesięcznych do zasad i parametrów, które obowiązywały w 2021 roku. De facto zmusza to służby kadrowo-płacowe do  wykonywania podwójnej pracy: należy sporządzić wyliczenia za 2021 rok według danych z bieżącego miesiąca i użyć ich dopiero jako parametrów do  algorytmów obliczających wynagrodzenie dla roku 2022. W takiej sytuacji nie dziwi, że powstaje mnóstwo problemów i niewiadomych wynikających z pomieszania dwóch systemów obliczeniowych. Niektóre z nich na pewno będą wymagały wyjaśnień ze strony MF w miarę upływu czasu.
 • „Kalkulator zlecenie 2022” jest w miarę prostym narzędziem, które ma na celu pomóc wszystkim osobom zajmujących się wyliczeniami płacowymi zleceniobiorców w trakcie sporządzania list płac w 2022 roku. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego. Jego rolą jest jedynie m. in. wspomaganie procesu sporządzania rachunków do umów zlecenie i ich późniejszą weryfikację czy też wykorzystanie dla obliczeń „na szybko” przy nowo zatrudnianych osobach. Można go używać również do szacowania łącznych kosztów zleceniodawcy przy zatrudnianiu zleceniobiorców. Istnieje możliwość by przy użyciu odpowiednich narzędzi Excel’a kalkulator mógł dokonywać obliczeń od kwoty netto do brutto (instrukcję jak w łatwy i prosty sposób można to wykonać załączam w odrębnej ramce w tym arkuszu). [W planach związanych z nową wersją kalkulatora jest stworzenie odrębnego przycisku, który to wykona to wyliczenie automatycznie].

 

W ramach możliwości, parametrów i funkcji kalkulatora można omówić:


 

a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze mają charakter pomocniczo-informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo,
 • w odrębnych polach pod wyliczonymi kwotami netto przygotowano informację o różnicy w wyliczeniu kwoty wynagrodzenia netto między rokiem 2021 a 2022. W sytuacji korzystnej (2022>2021) program automatycznie oznaczy to pole kolorem zielonym, dla niekorzystnej (2022<2021) kolorem czerwonym a dla neutralnej (2021=2022) kolorem szarym;

 

b) KUP i kwota wolna

 • możliwy jest niezależny manualny wybór KUP (20%, 50% lub kwota rzeczywista kosztów),
 • wartości dla KUP wybiera się z listy co zapobiega błędom piśmiennym, zaś kwotę kosztów rzeczywiście poniesionych wprowadza się już manualnie (kolumna D „Dane do wyliczeń”),
 • kalkulator zgłasza błąd oznaczając pola kolorem czerwonym w wypadku kiedy kwota kosztów rzeczistych jest większa niż wartość osiągniętego przychodu;

 

c) Ubezpieczenie zdrowotne

 • składka ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2022 jest liczona w oparciu o algorytmy dla roku 2021,
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno dla roku 2021 jak i roku 2022 są na bieżąco monitorowane tak, by nie przekroczyły wartości podatku dochodowego wyliczanego dla aktualnych danych z 2022 roku, ale przy zastosowaniu algorytmów wyliczeniowych roku poprzedniego,
 • naliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego można całkowicie wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”);

d) Ubezpieczenia społeczne

 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia ubezpieczenia emerytalno – rentowego zleceniobiorcy (kolumna D „Dane do wyliczeń”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2022 wynosi 177.660 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składek emerytalno rentowych (oczywiście w następstwie również wartość samych składek) tak by nie przekroczyć kwoty limitu.
 • kalkulator radzi sobie oczywiście w sytuacji kiedy to bieżący miesiąc jest właśnie miesiącem przekroczenia limitu – składki są liczone jedynie z podstawy ograniczonej do wartości limitu,
 • oczywiście jeżeli bieżący miesiąc jest miesiącem, w którym limit już został już przekroczony w poprzednich okresach to składki emerytalna i rentowa są zerowane,
 • naliczanie składek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych można całkowicie wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”),
 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z bieżącego miesiąca zleceniobiorcy (kolumna D „Dane do wyliczeń”) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2022 wynosi 14.850 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składki chorobowej (oczywiście w następstwie również wartość samej składki) tak by nie przekroczyć kwoty limitu.
 • naliczanie składki ubezpieczenia chorobowego można całkowicie wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”);

 

e) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • podatek dochodowy wylicza się automatycznie i odrębnie wg parametrów dla roku 2021 i 2022,
 • kalkulator wylicza podatek automatycznie w oparciu o wybraną stawkę 17% lub 32%,
 • naliczanie podatku dochodowego można wyłączyć w osobnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji zleceniobiorcy do 26 roku życia,
 • istnieją dwie możliwości wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych: według skali i w formie ryczałtowej (wyboru dokonuje się w kolumnie C „Parametry i limity”),
 • w wypadku wybrania rozliczenia według skali kalkulator zeruje kwotę kosztów uzyskania przychodów oraz kwotę składki ubezpieczenia zdrowotnego odliczaną od podatku w 2021 roku, a w samym wyliczeniu dochodu nie uwzględnia również składek ubezpieczenia społecznego,
 • rozliczenie ryczałtowe jest możliwe jedynie do kwoty 200 zł przychodów, w wypadku próby przeliczenia wynagrodzenia dla przychodu wyższego kalkulator zgłosi błąd oznaczając pola kolorem czerwonym;

 

f) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest wyliczana odrębnie według odpowiednich zasad dla roku 2021 (tu jest pomniejszana o składkę ubezpieczenia zdrowotnego odliczaną od podatku ograniczoną do wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych) i dla roku 2022,
 • dla wyliczenia zaliczki dla roku 2022 stosuje się z założenia ograniczenie wprowadzone rozporządzeniem MF z dnia 7 stycznia 2022 roku (nie wnikając w jego legalność). Polega ono na tym, że wartość wyliczonej zaliczki dla roku 2022 jest ewentualnie pomniejszana do wysokości zaliczki, która byłaby hipotetycznie wyliczona w roku 2021 dla tych samych parametrów,
 • stosowanie zasady, o której mowa powyżej można wyłączyć w odrębnym polu (kolumna C „Parametry i limity”), np. w sytuacji kiedy zleceniobiorca złożył wniosek o jej niestosowanie dla wyliczenia zaliczek,
 • zasada powyższa działa tylko jednak w sytuacji kiedy przychody w danym miesiącu są nie wyższe od kwoty 12.800 zł. Program uwzględnia w wyliczeniach z automatu wspomniany limit dostosowując stosowanie zasad rozporządzenia z 7 stycznia w wyliczeniu, bądź ich całkowite zignorowanie.
 • zasada limitu 12.800 zł będzie działała samoistnie przy uwzględnianiu przychodu z bieżącej umowy zlecenia, ale można również wprowadzić poprzednie przychody wchodzące w skład ww. limitu osiągnięte przez zleceniobiorcę w bieżącym miesiącu w osobno przygotowanym polu w komórce D5. Program potraktuje wtedy bieżący przychód łącznie z przychodami wprowadzonymi we wspomnianym polu,
 • ideą założeń wprowadzanych wspomnianym rozporządzeniem jest przesunięcie niepobranego podatku, aż do czasu kiedy w danym miesiącu wartość zaliczki na podatek ustalonej dla roku 2022 będzie niższa niż analogiczna, hipotetyczna zaliczka dla roku 2021. Nastąpi wtedy „odebranie” w kwocie odprowadzanej zaliczki do US wcześniej zakumulowanych a niepobranych kwot podatku. Kalkulator radzi sobie również i tą opcją – potrafi rozliczyć w bieżącej zaliczce kwoty niepobranego, zakumulowanego podatku, ale jedynie do wartości różnicy w wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy dla roku 2021 i ustalonej zaliczki według przepisów bieżących. Robi to automatycznie. Jednak by mógł uwzględnić „odbiór” podatku musi znać wartość zakumulowanego podatku niepobranego w poprzednich miesiącach – w tym celu przygotowano osobne pole na jej wprowadzenie (kolumna D „Dane do wyliczeń”),
 • w sytuacji kiedy nastąpi konieczność ograniczenia zaliczki ustalonej dla roku 2022 do hipotetycznej zaliczki wyliczonej według zasad 2021 roku lub w sytuacji kiedy nastąpił „odbiór” wcześniej zakumulowanego niezapłaconego podatku z miesięcy poprzednich ale jednak nie udało się tego zrobić dla całości zakumulowanej kwoty, z założenia kwota zakumulowanego podatku niezapłaconego w bieżącym miesiącu przechodzi na miesiące następne – program potrafi ją ustalić i wykazać w odrębnej pozycji;

 

g) PPK zleceniodawcy i zleceniobiorcy

 • program umożliwia wyliczenie i uwzględnienie przy ustalaniu rachunku kwot przekazywanych w ramach PPK, zarówno dla zleceniodawcy jak i dla zleceniobiorcy,
 • w wypadku zleceniobiorcy koniecznym jest wybranie odpowiednie wartości stawki PPK z listy lub wybranie polecenia „Brak” (kolumna C „Parametry i limity”). Program automatycznie wyliczy wartość PPK zleceniobiorcy i potrąci ją w wynagrodzeniu netto,
 • w wypadku zleceniodawcy zrezygnowano jednak z automatyki wyliczeń i kwotę przychodu z tytułu PPK należy wprowadzić manualnie;

 

h) Koszty funduszy (FP i FGŚP) zleceniodawcy

 • program umożliwia automatyczne wyliczanie kosztów Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bądź też ograniczenie ich wyliczania. W celu zaprzestania wyliczania jednego bądź obu funduszów przygotowano odrębne pola (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów zleceniodawcy”);

 

i) Ubezpieczenie wypadkowe

 • ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną składką o zmiennym oprocentowaniu ustalanym indywidualnie. W celu jej wprowadzenia ustanowiono odrębne pole, w którym wysokość stopy procentowej wprowadza się ręcznie koniecznie w wartości procentowej (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów zleceniodawcy”);

 

j) Wynagrodzenie osób do 26 roku życia

 • kalkulator  potrafi zastosować ograniczenie wyliczenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia,
 • kalkulator  w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki  ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy
 • kalkulator  zaprzestaje wyliczenia PIT0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów  wartości limitu 85.528 zł
 • kalkulator  nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł  – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne! (zmiana w tym zakresie planowana jest w następnej wersji kalkulatora).