Klasyfikacja zawodowa z zakresu kadr i płac

Pracownicy i personel, specjaliści i kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi płacowej i działów kadr.

 

KLASYFIKACJA ZAWODOWA Z ZAKRESU KADR I PŁAC


 

I. Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania (121)

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (1212)

 • Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu: 121201); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)
 • Kierownik działu szkoleń (kod zawodu: 121202)
 • Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (kod zawodu: 121203)
 • Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kod zawodu: 121204)
 • Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkim (kod zawodu: 121290)

 

II. Specjaliści do spraw administracji i zarządzania (242)

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (2423)

 • Analityk pracy (kod zawodu: 242301)
 • Doradca EURES (kod zawodu: 242302)
 • Doradca personalny (kod zawodu: 242303)
 • Doradca zawodowy (kod zawodu: 242304)
 • Konsultant do spraw kariery (kod zawodu: 242305)
 • Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 242307); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)
 • Specjalista do spraw kultury firmy (kod zawodu: 242308)
 • Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (kod zawodu: 242309)
 • Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod zawodu: 242310); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)
 • Specjalista do spraw zarządzania talentami (kod zawodu: 242311)
 • Specjalista integracji międzykulturowej (kod zawodu: 242312)
 • Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników (kod zawodu: 242313)
 • Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkim (kod zawodu: 242390)

 

III. Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (431)

Pracownicy obsługi płacowej (4313)

Pracownik obsługi płacowej (kod zawodu: 431301 ); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)

 

IV. Pozostali pracownicy obsługi biura (441)

Pracownicy działów kadr (4415)

 • Pracownik do spraw osobowych (kod zawodu: 441501); (Informacja o zawodzie – Broszura PDF)
 • Pracownik do spraw socjalnych (kod zawodu: 441502)
 • Pozostali pracownicy działów kadr (kod zawodu:441590)

 

Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna


Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych obowiązujących wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227).

 

Zastosowanie klasyfikacji zawodowej


Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

 

Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145 (PDF)


Tekst opublikowany rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145)

 

Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji | Dz. U. z 25 stycznia 2018 r. poz. 227 (PDF)


Tekst jednolity rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227)

Po opublikowaniu tekstu jednolitego zostały wprowadzone jeszcze następujące nowelizacje:

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2285)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 853)

 

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) | Informacje o rozporządzeniu w ISAP


Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne dane dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Informacja o zawodzie „Specjalista ds. wynagrodzeń”. Publikacja MRPiPS | Broszura (PDF)


Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw wynagrodzeń (242310)” zawiera bezpłatna publikacja z roku 2018 opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [135]).

 

Informacja o zawodzie „Specjalista ds. kadr”. Publikacja MRPiPS | Broszura (PDF)


Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr (242307)” zawiera bezpłatna publikacja z roku 2018 opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [133]).