Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Główny Księgowy - Kurs Księgowości Polbi

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Główny Księgowy – Kurs Księgowości Polbi

Ewidencja „trudniejszych operacji gospodarczych”, wycena składników aktywów i pasywów na potrzeby bilansu, koszty wytworzenia produktu i technika sporządzania raportów wchodzących w skład sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY – KURS KSIĘGOWOŚCI POLBI (80 godz.)

 

Kurs dla Głównych Księgowych - Polbi

 

Kurs „na Głównych Księgowych” – Czego uczymy? Nasze warsztaty dla księgowych to zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej prowadzone z naciskiem na przygotowanie do sporządzania sprawozdania finansowego zarówno w małych, jak i w dużych jednostkach. Chcemy aby Państwo znacząco poszerzyli posiadaną już wiedzę, która pozwoli na samodzielne prowadzenie księgowości i sporządzania raportów oraz deklaracji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym rozliczeń podatkowych i rocznej sprawozdawczości finansowej.

 

Na czym się szczególnie koncentrujemy? Kurs dla głównych księgowych obejmuje m.in. zagadnienia związane z ewidencją „trudniejszych operacji gospodarczych”, z wyceną składników aktywów i pasywów na potrzeby bilansu, wyceną kosztu wytworzenia produktu a także z samą techniką sporządzania raportów wchodzących w skład sprawozdania finansowego.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY – RAMOWY PROGRAM KURSU


Na zakresu kursu na głównych księgowych składają się zajęcia z rachunkowości finansowej z naciskiem na przygotowanie do sporządzania sprawozdania finansowego zarówno w małych, jak i w dużych jednostkach. W szczególności omawiamy poniższe zagadnienia:

 1. Rola, zadania i odpowiedzialność głównego księgowego w jednostce
 2. Ewidencja wybranych zagadnień z zakresu składników aktywów i ich wycena bilansowa
 3. Ewidencja wybranych zagadnień z zakresu składników pasywów i ich wycena bilansowa
 4. Wycena bilansowa składników wyrażonych w walucie obcej
 5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w aspekcie podatkowym i bilansowym
 6. Tworzenie i ewidencja rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych
 7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 8. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
 9. Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
 10. Zdarzenia po dniu bilansowym oraz korekta błędów wpływających na wynik finansowy lat ubiegłych
 11. Wybrane problemy z zakresu ewidencji bilansowej i podatkowej
 12. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 13. Inwentaryzacja jako proces przygotowawczy dla sporządzania sprawozdania finansowego
 14. Zasady tworzenia polityki rachunkowości – kluczowe zagadnienia
 15. Kalkulacja i ewidencja kosztów wytworzenia produktów z elementami rachunku kosztów
 16. Zasady ustalania wyniku finansowego w zależności od wariantu rachunku zysków i strat
 17. Zasady sporządzania informacji dodatkowej w przykładach
 18. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w przykładach
 19. Wybrane zagadnienia przy sporządzaniu bilansu

 

Kolejny krok w karierze zawodowej księgowego


Po kursie dla Głównych księgowych możesz aplikować do pracy i znaleźć zatrudnienie jako:

 • Samodzielny (Starszy) Księgowy,
 • Główny Księgowy,
 • Osoba nadzorująca pracę młodszych księgowych.

Możesz też wykonywać obowiązki związane z pracą w działach finansowych jako kierunkowy księgowy w zakresie wąskiej specjalizacji, np. jako specjalista ds. majątku trwałego, czy zarządzania zapasami jednostki a także jesteś przygotowany do bycia dyrektorem biura rachunkowego.

 

Zajęcia prowadzi Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca i specjalista


Kurs Główny Księgowy - Zapraszam na moje zajęcia - Maciej Derwisz.

 

Jak wyglądają zajęcia na kursie dla Głównych Księgowych?


Kurs dla Głównych Księgowych jest prowadzony na żywo w formie zdalnej jako praktyczne warsztaty, podczas których:

 • wysłuchasz wielu wartościowych wykładów dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • weźmiesz udział w niezliczonej ilości praktycznych zadań z księgowości,
 • wspólnie przeanalizujesz i rozwiążesz liczne przykłady dotyczące księgowania dokumentów.

 

Co będziesz umiał po skończeniu kursu?


Kurs przygotowuje do objęcia stanowiska Głównego Księgowego. Uczestnictwo w zajęciach pozwala opanować zakres obowiązków stawianych przed głównym księgowym, do których oprócz podstawowych zadań stawianych przed księgowym należą m.in.:

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami,
 • odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie planu kont,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • kontrola merytoryczna nad działem księgowości,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi (organy podatkowe, ZUS, GUS, …).

 

Harmonogram zajęć na kursie


I. Rozpoczęcie 10.09.2022 – Zakończenie 23.10.2022

Edycja sobotnio-niedzielna w godz. 9:00-15:45. Zajęcia odbywają się weekendy:

 • 10-11 września 2022 roku,
 • 17-18 września 2022 roku,
 • 1-2 października 2022 roku,
 • 15-16 października 2022 roku,
 • 22-23 października 2022 roku.

II. Rozpoczęcie 28.01.2023 – Zakończenie 19.03.2023

Edycja sobotnio-niedzielna w godz. 9:00-15:45. Zajęcia odbywają się weekendy:

 • 28-29  stycznia 2023 roku,
 • 18-19 lutego 2023 rok,
 • 25-26 lutego 2023 roku,
 • 4-5 marca 2023 roku,
 • 18-19 marca 2023 roku.

 

Główny Księgowy – Kurs Księgowości Polbi


Polbi – Kontakt z organizatorem: telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Główny księgowy – stanowisko czy zawód?
 2. Zadania i zakres obowiązków głównego księgowego w zależności od jednostek zatrudnienia
 3. Łączenie obowiązków i komunikacja z innymi pracownikami działów finansowych jednostki
 4. Odpowiedzialność zawodowa i karna

 

 1. Metody i problemy ewidencji wybranych składników aktywów w praktycznych przykładach (m. in. aspekt amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wpływ wyceny zapasów na ustalanie wartości sprzedanych towarów, stosowanie uproszczeń wynikających z zasady istotności prze kwalifikacji zdarzeń związanych z aktywami, ulepszenia środków trwałych, omówienie szerokiego zastosowania konta „Środki pieniężne w drodze”, aktywa finansowe i ich ujęcie i wycena, …)
 2. Aktualizacja wyceny składników aktywów na drodze odpisów aktualizujących oraz ocena potrzeby wyceny aktywów
 3. Wycena składników aktywów trwałych i ich prezentacją w bilansie (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 4. Wycena składników aktywów obrotowych i ich prezentacją w bilansie (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 5. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów jako zdarzenie wymagające korekty

 

 1. Metody i problemy ewidencji wybranych składników pasywów w praktycznych przykładach (m. in. wiekowanie zobowiązań, zagadnienia z zakresu wyceny i ewidencji kredytów i pożyczek, ulga za złe długi, zmiany z zakresu kapitałów, wynik finansowy lat ubiegłych i jego rozliczenie, odniesienia kosztów i przychodów na wynik finansowy roku bieżącego, wycena i prezentacja zaliczek, …)
 2. Aktualizacja wyceny składników pasywów na drodze odpisów aktualizujących oraz ocena potrzeby wyceny pasywów
 3. Charakterystyka i wycena poszczególnych pozycji kapitałów (funduszy) własnych (kapitał (fundusz) podstawowy, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto)
 4. Charakterystyka i wycena zobowiązań (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe)

 

 1. Wycena na dzień bilansowy rozrachunków i stanów zasobowych w walutach obcych
 2. Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
 3. Prezentacja skutków wyceny bilansowej (przedpłaty, zaliczki, zadatki, rozrachunki, rachunki walutowe i inne) w sprawozdaniu finansowym
 4. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

 

 1. Zakres podmiotowy konieczności tworzenia RMK czynnych (zdarzenia zaliczane do RMK czynnych)
 2. Uproszczenia związane z zasadą istotności stosowane przy kwalifikacji RMK czynnych
 3. Metoda naturalna i czasowa związana z rozliczeniem w czasie RMK czynnych
 4. RMK czynne ewidencjonowane przy kosztach zakupu towarów rozliczane proporcjonalnie na koniec okresu
 5. Ewidencja RMK czynnych na przykładach liczbowych
 6. Wycena bilansowa RMK czynnych
 7. Podatkowa interpretacja RMK czynnych

 

 1. Idea rezerw kosztowych w ujęciu prawa bilansowego
 2. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne w świetle krajowego standardu rachunkowości (KSR nr 6)
 3. Zakres przedmiotowy zdarzeń dla których tworzone są rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
 4. Ujęcie bilansowe rezerw w systemach ewidencyjnych bazujących na kosztach rodzajowych oraz w równoległych zapisach kręgu kosztów
 5. Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz inne aspekty wynagrodzeń w przykładach liczbowych
 6. Rezerwy na naprawy gwarancyjne, kary i grzywny umowne, toczącym się postępowaniem sądowym w przykładach liczbowych
 7. Zasady dyskonta wartości rezerw w oparciu o dyskontowe stopy procentowe
 8. Zawiązanie, zużycie i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów w licznych przykładach liczbowych

 

 1. Podatek dochodowy i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 2. Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
 3. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (CIT)
 4. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
 5. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

 

 1. Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów
 2. Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
 3. Zaliczki otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów w przykładzie liczbowym
 4. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki pieniężne na ich zakup a RMP w przykładzie liczbowym z zastosowaniem proporcjonalności rozliczeń w stosunku do ich amortyzacji
 5. Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem odrębnego przedsiębiorstwa
 6. RMP a prawo podatkowe

 

 1. Moment powstania przychodu ze sprzedaży w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 2. Wydanie towarów z końcem roku a wystawienie faktury w roku następnym.
 3. Otrzymana z góry zapłata za sprzedaż usług o towarów
 4. Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego i roku następnego
 6. Koszt dotyczący końca roku, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym
 7. Koszt usług realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK
 8. Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 

 1. Kwalifikacja i ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
 2. Zdarzenia wymagające i niewymagające korekty i ich ewentualna prezentacja w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych
 3. Ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu
 4. Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów
 5. Błędy i ich rodzaje w księgach rachunkowych wykryte po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 6. Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
 7. Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
 8. Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym

 

 1. Ewidencja importu usług z uwzględnieniem „podatku u źródła”
 2. Ewidencja handlu detalicznego z uwzględnieniem metod prowadzenia magazynów w oparciu o ceny ewidencyjne
 3. Ewidencja długoterminowych usług i ich wycena w bilansie
 4. Inne problemy z zakresu ewidencji podatkowej i bilansowej

 

 1. Elementy sprawozdania finansowego i rodzaje sprawozdań finansowych w pozostających zgodzie z ustawą o rachunkowości
 2. Kryteria ustawowe warunkujące konieczność badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
 3. Rodzaje uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości
 4. Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania i dalsze procedury
 5. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

 

 1. Terminy, dokumentacja, zakres i procedury związane z inwentaryzacją
 2. Inwentaryzacja aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) i rzeczowych składników obrotowych (towary, materiały)
 3. Proces inwentaryzacji rozrachunków z uwzględnieniem procedury potwierdzania sald
 4. Inwentaryzacja składników na drodze weryfikacji (kapitały, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, środki pieniężne)
 5. Inwentaryzacja innych składników aktywów i pasywów
 6. Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za rok obrotowy
 7. Wpływ i skutki inwentaryzacji na sporządzanie sprawozdania finansowego

 

 1. Elementy stałe i zmienne w polityce rachunkowości jednostki
 2. Zasady rachunkowości brane pod uwagę przy tworzeniu polityki rachunkowości
 3. Omówienie wybranych zmiennych aspektów polityki rachunkowości i ich wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową jednostki (zasady wyceny zapasów, rodzaje amortyzacji, stosowanie uproszczeń ewidencyjnych, rezygnacja z tworzenia rezerw, określenie pułapu progu istotności)

 

 1. Bieżąca wycena i ewidencja produktów
 2. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu i produktu w toku (metody i uproszczenia stosowane w praktyce)
 3. Wybrane aspekty rozliczania kosztów pośrednich w odniesieniu na koszty wytworzenia (z uwzględnieniem ich uzasadnienia kalkulacyjnego)
 4. Planowany i rzeczywisty koszt wytworzenia – omówienie na przykładach liczbowych z uwzględnieniem odchyleń od kosztu planowanego/rzeczywistego wytworzenia
 5. Klucze rozliczeniowe stosowane przy kalkulacji kosztów wytworzenia
 6. Przykłady kalkulacji kosztów wytworzenia w różnych wariantach z omówieniem różnic powstałych z ich zastosowania
 7. Ewidencja księgowa jednostek produkcyjnych w różnych wariantach

 

 1. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą i kalkulacyjną
 2. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcia zmiany stanu produktów
 3. Wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcie kosztów obrotów wewnętrznych
 4. Aktywacja kosztów i jej wpływ na zmianę stanu produktów
 5. Rachunek zysków i start w przykładach wraz z omówieniem

 

 

 1. Zasady sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
 2. Omówienie najważniejszych not do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego a w szczególności nota nr 8, 10, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 33, 48, 60
 3. Zagrożenia dla kontynuowania działalności
 4. Praktyczne przykłady wypełniania not do informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego w odniesieniu do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

 

 1. Metoda bezpośrednia i pośrednia w cash-flow
 2. Przepływy z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej
 3. Wpływ MSR 7 na sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 4. Praktyczne przykłady sporządzania cash-flow w różnych wariantach z omówieniem

 

 1. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
 2. Zasady rachunkowości mające wpływ na sporządzanie bilansu
 3. Podstawowe prawa dla oceny składników aktywów i pasywów przy sporządzaniu bilansu
 4. Ocena sytuacji finansowej na podstawie danych z bilansu

 

Główny Księgowy - Kurs online

 

Kurs kadrowo-płacowy on-line. Wymagania sprzętowe.

 

Wymagane sprzętowe


 • Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu.
 • Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.
 • Głośniki lub słuchawki.

 

Kurs prowadzimy online na żywo – live webinar


Szkolenie internetowe na odległość w czasie rzeczywistym jest realizowane metodami zdalnego dostępu. Szkolenie online polecamy wszystkim, którzy preferują uczestnictwo w zajęciach bez opuszczania biura lub pragnących uczyć się w domu.

Maciej Derwisz – Kursy i warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Kursy i warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

KURS – GŁÓWNY KSIĘGOWY


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Płatność w 3 wygodnych ratach

Za kurs księgowości można płacić w 3 ratach.

Pierwsza wpłata powinna nastąpić w tygodniu poprzedzającym start kursu, druga po miesiącu a trzecia po dwóch miesiącach od rozpoczęcia zajęć.

Płatności ratalne – pytaj: jacek@polbi.com.pl

 

Możesz zapłacić bezpośrednio przed kursem

Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć.

 

Faktury za kurs księgowości

Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności

Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończenia kursu, certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

Kurs na głównych księgowych to możliwość rozszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji

 

Podstawowa wiedza, doświadczenie i praktyka. Podczas kursu nie omawiamy podstawowych i elementarnych zagadnień z zakresu rachunkowości. Oczekujemy od uczestników kursu wiedzy z zakresu podstaw księgowości oraz wstępnej praktyki zawodowej.

 

Cel szkolenia dla głównych księgowych. Szkolenie dla głównego księgowego ma pozwolić uczestnikom kursu na pogłębienie posiadanej wiedzy, dzięki czemu będą w stanie na samodzielne poprowadzić skomplikowane rodzaje księgowości oraz sporządzać  raporty oraz deklaracje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym dokonywać rozliczeń podatkowych i sporządzać coroczną sprawozdawczość  finansową dla jednostki.

 

Kursy księgowości w POLBI. Nasze szkolenia z rachunkowości prowadzimy już od 30 lat w oparciu o własny, sprawdzony przez lata program dostosowywany na bieżąco do oczekiwań rynkowych i zmieniających się przepisów prawa. W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa kursy:„Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego” i„Kurs na głównych księgowych”.

 

Materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik kursu na głównych księgowych  otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu księgowości. Zaświadczenie o ukończeniu „kursu na głównego księgowego” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.  Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Dogodne warunki i formy płatności. Za kurs księgowości dla Głównych Księgowych można zapłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Dajemy możliwość płatności w trzech wygodnych ratach. Taniej jeżeli zaprosisz znajomych!

 

Kontakt z działem szkoleń. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, telefon: 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
2980 zł 2480 zł *

* - promocja obowiązuje do 31-08-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
2980 zł 2480 zł *

* - promocja obowiązuje do 23-01-2023 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 10-09-2022 do 23-10-2022

Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45

Główny Księgowy - Kurs online

10.09.2022 - 23.10.2022 | Online

Termin: 28-01-2023 do 19-03-2023

Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45

Główny Księgowy - Kurs online

28.01.2023 - 19.0.3023 | Online

Skip to content