Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej

Jak przygotować się na kontrole prowadzone przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych w urzędzie administracji publicznej


Proces kontroli prowadzonych przez UODO w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.  Problematyka  interpretacyjna dotycząca całokształtu przetwarzania danych osobowych, dokumentacja systemu ochrony danych osobowych, prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego, postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza kar nałożonych na urząd administracji publicznej przez Prezesa UODO.

 

Szkolenie: Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w urzędzie. Polbi - Warszawa, Kamil Miśtal.

 

Cel szkolenia – Kontrola Prezesa UODO w urzędzie


Celem szkolenia dotyczącego kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)  w urzędach administracji publicznej jest:

 • przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • omówienie poszczególnych elementów prowadzonych w urzędach przez UODO kontroli,
 • prezentacja problemów interpretacyjnych, dobrych praktyk i dylematów administratorów i podmiotów przetwarzających,
 • omówienie przygotowania pracowników urzędu do kontroli UODO,
 • analiza wybranych kwestii problemowych i ewentualnych konsekwencji dla urzędu,
 • analiza jednej z kar nałożonych na urząd administracji publicznej przez Prezesa UODO,
 • wskazanie zasad nakładania kar i wyjaśnienie problematycznych kwestii.

 

Program szkolenia – Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej


 

I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w urzędzie.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w urzędach administracji publicznej.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

 

 II. Kontrola UODO – podstawowe informacje

 1. Tryby kontroli prowadzonych przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola.
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

III. Przygotowanie do kontroli

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez UODO kontroli.
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.

 

IV. Przebieg kontroli

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników urzędu.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury)?
 4. Weryfikacja systemów IT.
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego.

 

V. Kontrolowane obszary pracy Urzędu

 1. Upoważnienia dla pracowników urzędu.
 2. Dokumentacja urzędowa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach pracy urzędu.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
 5. Dostęp do rejestrów publicznych.
 6. Funkcjonowanie BIP.
 7. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 8. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Potwierdzanie za zgodność kserokopii z okazanym dokumentem.
 10. Problematyka monitoringu w urzędzie.
 11. Realizacja praw petentów.
 12. Realizacja praw osób zatrudnionych w urzędzie.
 13. Prawidłowość publikacji danych.
 14. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 15. Problem udostępniania danych osobowych przez Urząd.
 16. Przeprowadzanie analizy ryzyka w urzędzie.
 17. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych w urzędzie.

 

VI. Skutki kontroli UODO w urzędzie

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

Adresaci szkolenia


Adresatami szkolenia są osoby piastujące stanowiska organów w urzędach administracji publicznej, pracownicy urzędów oraz inspektorzy danych osobowych w urzędach. Ponadto szkolenie dotyczące kontroli Prezesa UODO prowadzonych w urzędzie skierowane jest do osób, które są odpowiedzialne za obszar danych osobowych w organach administracji państwowej, administracji rządowej i administracji samorządowej, w tym specjalistów i kierowników.

 

Prawo do przeprowadzania kontroli


Jednym z uprawnień przyznanych przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) jest prawo do kontroli. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ma możliwość monitorowania i egzekwowania stosowania przepisów m. in. ma obowiązek rozpatrywania składanych  skarg, przeprowadzania kontroli oraz wszczynania postępowań.

 

Uprawnienia organu kontrolującego


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ma zagwarantowaną możliwość:

 • żądania od administratorów i podmiotów przetwarzających dane przekazania wszelkich informacji niezbędnych organowi do realizacji zadań;
 • prowadzenia postępowań w formie audytów ochrony danych;
 • informowania administratora lub podmiot przetwarzający dane osobowe o podejrzeniu naruszenia przez niego przepisów;
 • uzyskania od podmiotu dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych organowi do realizacji własnych zadań;
 • dostępu do pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego dane;
 • dostępu do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych.

 

Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez UODO


Kontrole, jakie przeprowadza UODO można podzielić na postępowania polegające na kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  Poznaj działania, które należy przedsięwziąć, aby właściwie przygotować się do kontroli UODO.

 

Zakres szkolenia dotyczącego kontroli UODO


Poznaj obszary kontroli UODO –  Które obszary mogą być objęte kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Które obszary są wyłączone spod kontroli UODO? Co obejmuje ochrona tajemnicy? Właściwe przygotowanie do kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych: przygotowanie urzędu (pracowników) do kontroli,  przygotowanie dokumentacji weryfikowanych w trakcie kontroli (dokumenty wymagane przez kontrolerów), ustanowienie przedstawicieli reprezentujących organizację podczas kontroli UODO. Przebieg i efekty (skutki) kontroli.

 

Szkolenie – Kontrola UODO w urzędzie


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.