Administracja i samorząd

  Szkolenia i kursy - Administracja, samorząd, pomoc społeczna

  Szkolenia z KPA online dla urzędników administracji państwowej i samorządowej, pracowników urzędów i instytucji publicznych. KPA dla początkujących i praktyków (analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego), postępowanie egzekucyjne w administracji (etapy postępowania i przebieg egzekucji administracyjnej), tworzenie prawa miejscowego (samorządowa legislacja administracyjna aktów prawa miejscowego, zasady techniki prawodawczej). Najnowsze zmiany prawne, interpretacje i orzecznictwo sądów administracyjnych.

  Szkolenie dla pracowników administracji publicznej, rządowej i samorządowej

  Proponowane przez nas szkolenia powstają z myślą osobach pełniących swoje obowiązki w administracji państwowej i samorządowej każdego szczebla. Na zajęcia zapraszamy urzędników administracji publicznej, ministerstw lub urzędów centralnych i wojewódzkich, urzędników samorządowych, pracowników związanych z zarządzeniem miastami, powiatami lub gminami oraz pozostałych pracowników jednostek publicznych. Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich.

  Prawo administracyjne - KPA, postępowanie egzekucyjne w administracji, finansach i pomoc publiczna

  Szeroka gama szkoleń dla urzędników administracji publicznej i pracowników samorządowych obejmuje całe spektrum prawa administracyjnego i przepisów pokrewnych. Szkolenia dla administracji to nie tylko wiedza o aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych ale również omówienie nadchodzących zmian i nowelizacji przepisów. W głównym nurcie tematów z zakresu prawa administracyjnego znajdują się m.in. szkolenia: kodeks postępowania administracyjnego (KPA, stosowanie i najnowsze zmiany, doręczenia elektroniczne), postępowanie egzekucyjne w administracji (egzekucja administracyjna), e-administracja, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), RODO w urzędzie i ochrona danych osobowych w administracji, dostęp do informacji publicznej, skargi, wnioski i petycje w praktyce funkcjonowania urzędu, kontrola zarządcza, ustawa o finansach publicznych, pomoc publiczna, wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów, sprawy dotyczące toczących się postępowań o zamówienia publiczne.

  Prawo administracyjne dla urzędników. KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

  Co trzeba wiedzieć o KPA, kto stosuje przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak ustalić stronę w postępowaniu administracyjnym, jak liczyć 14 dni na uprawomocnienie się decyzji to tylko kilka pytań, które przychodzą na myśl gdy mówimy o KPA. Jeżeli w zakresie Twoich obowiązków leżą sprawy, w trakcie których należy stosować przepisów o postępowaniu administracyjnym to przygotowane przez nas zajęcia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) będą jak najbardziej na miejscu. W trakcie szkoleń z KPA omawiamy jak należy rozumieć pojęcie sprawy administracyjnej, kto jest stroną takiego postępowania i jakie interesy reprezentuje. Wszczęcie postępowania administracyjnego, kontrola formalna wniosku, właściwość organu w danej sprawie podlegającej postępowaniu administracyjnemu, postępowanie z brakami formalnymi oraz obowiązki informacyjne wobec stron i uczestników postępowania to zagadnienia od których zazwyczaj rozpoczynamy zajęcia. Ważnym elementem szkoleń z KPA jest przybliżenie zasad ustalania terminów do załatwienia sprawy na gruncie kpa czy sposobów realizacji doręczeń w postępowaniu administracyjnym oraz przybliżenie wiedzy o tym, wygląda postępowanie wyjaśniające, jakie dokumenty mogą być podstawą do wydania decyzji administracyjnej i co decyzja administracyjna powinna zawierać?

  Pomoc społeczna - Oferta edukacyjna dla podmiotów sfery pomocy społecznej.

  Przybliżamy w praktyczny sposób wiedzę o przepisach prawa mających zastosowanie w pomocy społecznej i zasady postępowania administracyjnego w praktyce funkcjonowania podmiotów sfery pomocy społecznej. Na szkolenia zapraszamy jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Udział w kursach rekomendujemy pracownikom ośrodków pomocy społecznej (OPS), miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej (MOPS i GOPS), miejskich ośrodków pomocy rodzinie (MOPR), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) i specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domów pomocy społecznej (DPS), regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS).

  Szkolenia z przepisów o pomocy społecznej.

  Wśród tematów szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej polecamy w szczególności:
  • piecza zastępcza i wsparcie rodziny (przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej zasady adopcji, prawa rodziców adopcyjnych i funkcjonowanie ośrodków i placówek adopcyjnych prowadzonych przez powiaty),
  • DPS (kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej, finansowanie pobytu w DPS, procedury i dokumentacja),
  • przeciwdziałanie przemocy domowej (zapobieganie przemocy w rodzinie, kwestie antyprzemocowe i obszar rodzinny i opiekuńczy, procedura „niebieskiej karty”, rodzaje programów pomocowych i uczestnictwo gmin oraz powiatów w zapobieganiu przemocy w rodzinie),
  • KPA w jednostkach pomocy społecznej (postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń pomocy społecznej, bieżące zmiany, aktualne problemy).

  Zmiany w prawie następują stale – pomagamy je dostrzec.

  Prowadzący szkolenia z KPA bazują zawsze na najnowszych regulacjach prawnymi dotyczących postępowania administracyjnego. Nasze szkolenie to kompendium aktualnej wiedzy. Zwracamy uwagę na szybko zmieniające się ustawodawstwo. Omawiamy i interpretujemy nowości w KPA.  Wskazujemy plany co do przyszłych rozwiązań odnoszących się do prawa administracyjnego ale również nawiązujemy do praktyki postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

  Zapraszamy na nasze szkolenia i kursy dla administracji państwowej i samorządowej

  Zespół Polbi, Warszawa