Koszty uzyskania przychodów 2024 na gruncie podatków CIT, PIT i VAT

Program szkolenia o kosztach uzyskania przychodów


Koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatków u dochodowych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem ostatnich zmian. Rozliczanie podatkowych kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Na gruncie aktualizacji przepisów prawa podatkowego omawiamy koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Dowiedz się co nowego w podatkach CIT, PIT i VAT? Poznaj ostatnio wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych i plany na kolejne lata. Zadbaj o aktualną wiedzę o uznawaniu poszczególnych wydatków za koszty uzyskania przychodów (KUP 2024).

 

I. Zmiany w prawie podatkowym od 1 stycznia 2024 roku

 1. Nowe regulacje podatkowe w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
 2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych, zasady zaliczania wydatków do KUP.
 3. Uchylenie od 1 stycznia 2024 roku przepisów nakładających obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 4. Uchylenie od 1 stycznia 2024 roku przepisów obniżających limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

II. Aktualne zagadnienia i bieżące problemy dotyczące KUP 2024

 1. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatków do KUP, koszty bezpośrednie i pośrednie, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, ubezpieczenia, licencje, certyfikaty, atesty, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 2. Zasady dokumentowania kosztów uzyskania przychodów.
 3. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, w podatku dochodowym od osób prawnych, części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 4. Terminy zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 5. Wydatki na nabycie programów komputerowych - zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, przypadki gdy nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła, rozliczanie na gruncie podatku VAT.
 6. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową - rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT. Obowiązek składania PIT-11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 7. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 8. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
 9. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 10. Świadczenia na rzecz pracowników - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
 11. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 12. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu i leasingu samochodów osobowych oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 13. Korekty kosztów uzyskania przychodów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
 14. Straty w środkach trwałych i obrotowych - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie podatku VAT itp.
 15. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
 16. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
 17. Ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 18. Zasady ustalania jednorazowej wartości transakcji i wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek kontrahenta inny, niż podany na tzw. „białej liście” - po przekroczeniu ustawowego limitu.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Program opracował Tomasz Wojewoda

Organizator szkolenia - Polbi, Warszawa

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.