Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego (3 dni)

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego (3 dni)

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego. Kurs dla zainteresowanych tematyką ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym w jednostce na gruncie prawa bilansowego i podatkowego. Zostań specjalista do spraw środków trwałych (ds. majątku) i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Spotykamy się 2, 3 i 4 lutego 2022 roku w godz. 9:00 – 16:00


Warsztaty prowadzi ekspert i doświadczony wykładowca – Andrzej Kępa

 

Szkolenie - Środki trwałe. Majątek trwały. Akademia specjalistów. Kurs: Polbi - Warszawa.

 

Wszystko o środkach trwałych w aspekcie księgowym i podatkowym


✔️ Poznasz zasady wyceny i ewidencji środków trwałych

✔️ Nabędziesz umiejętność amortyzowania i umarzania majątku trwałego

✔️ Zapoznasz się ze sposobami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji

✔️ Nauczysz się, jak rozliczać koszty ulepszenia czy remontu środka trwałego

✔️ Sprawdzisz, jak postępować z inwestycjami  i rozliczeniami  międzyokresowymi

 

Zapraszam na warsztaty

Andrzej Kępa

 

Środki trwałe i WNiP – Idea szkolenia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przysparzają licznych problemów i budzą wątpliwości co do zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia), ewidencjonowania, amortyzacji, prawidłowego rozliczania kosztów  ulepszenie czy  remontu oraz umarzania środka trwałego.

 

Prawo bilansowe i aspekty podatkowe – teoria i praktyka. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy zarówno w aspekcie rachunkowości finansowej jak i aspekcie podatkowym związane z zarządzaniem majątkiem trwałym (teoria i praktyka).

 

Praktyczne przygotowanie do pracy. Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi. Podczas szkolenia dla przyszłych  specjalistów ds. majątku trwałego poznasz w praktyce:

 1. definicje i zasady klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. zasady zaliczania składników majątku do środków trwałych zgodnie z prawem podatkowym i zasadami księgowymi,
 3. sposoby wyceny majątku trwałego (wartość początkowa i wartość bilansowa środka trwałego),
 4. zagadnienia dotyczące amortyzacji (wykaz stawek amortyzacyjnych), ujmowania wydatków ponoszonych na remonty, ulepszenia i konserwacje,
 5. kwestie dokonywania odpisów amortyzacyjnych niebędących kosztami uzyskania przychodów,
 6. ewidencję środków trwałych w budowie (inwestycje),
 7. umorzenia środków trwałych oraz procedury inwentaryzacji składników majątku.

 

Jak wyglądają warsztaty z zakresu środków trwałych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Andrzeja Kępy

✔ Poruszamy praktyczne aspekty ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener Polbi. Specjalist ds. środków trwałych.


Andrzej Kępa – Wykładowca, specjalista, ekspert i praktyk

 

 

Wykaz tematów na kursie – Specjalista ds. środków trwałych. Na zakres tematyczny szkolenia z zakresu majątku trwałego składają się następujące bloki zagadnień:

 1. Ewidencja majątku trwałego z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego (8 godzin).
 2. Amortyzacja środków trwałych (8 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego (2 godziny).
 4. Przykłady kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji  (6 godzin).

 

Adresaci szkolenia – Środki trwałe od podstaw. Szkolenie „Akademia specjalistów do spraw środków trwałych w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji” przeznaczone jest dla osób, które:

 1. chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym (służby administracyjne i techniczno-inżynieryjne),
 2. pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,
 3. pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia. Zajęcia omawiającym wszystkie aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi adresowane są do:

 1. pracowników działów finansowych i działów księgowości,
 2. właścicieli i personelu biur rachunkowych,
 3. pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem,
 4. analityków i kontrolerów finansowych.

 

Rozpoczynasz przygodę ze środkami trwałymi. Od podstaw i kompleksowo poznasz zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności czy inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 

3 dni zajęć, 24 godziny warsztatów (9:00-16:00). Pierwszego, drugiego i trzeciego dnia szkolenia internetowego zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00. Poszczególne bloki zajęć oddzielone są przerwami. Planowane zakończenie warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego powinno nastąpić o godz. 16:00.

 

Do pobrania – Program szkolenia. Środki trwałe – Program szkolenia (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego. PCC - Polbi.Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

mail: zenobia.krych@polbi.com.pl


Polbi - Warszawa. Środki trwałe.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

Program

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
 7. Likwidacja środków trwałych.
 8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
 9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 11. Inwestycje w obcy środek trwały.
 12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.
 13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 14. Wartości niematerialne i prawne.

 

 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.
 2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).
 3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i  wg. indywidualnych stawek (przykłady).
 4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (projekt).
 5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

 

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.
 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).
 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Wykaz aktów prawnych omawianych na kursie majątek trwały w praktyce. Program szkolenia uwzględnia przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także przepisy dotyczące uproszczeń ewidencyjnych dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

 

Szczegółowy wykaz omawianych aktów prawnych:

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 4. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Ustawa o podatku od towarów i usług.
 7. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym.
 8. Ustawa o rachunkowości.
 9. Ustawa o finansach publicznych.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Ustawa o statystyce publicznej.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 14. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i kursy online


Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, ekspert, praktyk


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa.

Andrzej Kępa: Wykładowca, Polbi - Warszawa. ANDRZEJ KĘPA

 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy …

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Podczas zajęc prowadzonych w tradycyjnej formie (szkolenia stacjonarne) jak również podczas szkoleń online (webinarium) Andrzej Kępa dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem omawiają m.in. tematy:

 1. rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów),
 2. sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena),
 3. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja),
 5. prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

Andrzej Kępa - Ekspert, specjalista i szkoleniowiec. Polbi - Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Andrzej Kępa – Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto.

Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

Kurs: Środki trwałe kompleksowo od podstaw. Szkolenie – Majątek trwały (3 dni). Wartości niematerialne i prawne: klasyfikacja, wycena, ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja.

 

Organizacja szkolenia – Środki trwałe


Organizacja szkolenia on-line: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Webinarium: Polbi – Warszawa.

Dzień pierwszy, drugi i trzeci szkolenia:

9:00 – Rozpoczęcie zajęć.

16:00 – Planowane zakończenie.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego – kompleksowo od podstaw. Podczas szkolenia omawiamy każdy etap okresu pozostawania środka trwałego w jednostce, od momentu jego pozyskania aż do rozchodu oraz aktualne problemy dotyczące ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Krajowy Standard Rachunkowości – KSR 11 „Środki trwałe”. Warsztaty obejmują nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym wprowadzone Krajowym Standardem Rachunkowości – „Środki Trwałe”.

 

Warsztaty prowadzone m.in. metodą „Case study”. Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z ewidencją, rozliczaniem i zarządzaniem majątkiem trwałym.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium). Szkolenie w formie zdalnej z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Środki trwałe w praktyce - Webinarium (szkolenie online na żywo). Polbi

 

 

Jak wyglądają zajęcia prowadzone zdalnie? Obejrzyj materiał wideo zarejestrowany podczas webinarium przedstawiający przebieg realnych zajęć. Zobacz fragment wykładu. | 🎞 Przykład Nr 1 – Trwały odpis (plik video); | 🎞 Przykład Nr 2 –  Metody amortyzacji (plik video); | 🎞 Przykład Nr 3 – Kryteria (plik video); | 🎞 Przykład Nr 4 – Ewidencja bilansowa / podatkowa  (plik video).

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę. Zajęcia na kursie dotyczącym środków trwałych są prowadzone w formie warsztatów w oparciu o autorskie programy. Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia związane z majątkiem trwałym konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na czacie zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja uzyskania porad i wskazówek odnoście tematu: „Środki trwałe – specjalista do spraw majątku trwałego”.

 

Rezultaty szkolenia. Korzyści dla uczestników webinarium. Po ukończeniu internetowego szkolenia uczestnik zajęć:

 • będzie znał oraz utrwali sobie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące majątku trwałego od momentu wprowadzenia do ewidencji aż do likwidacji,
 • zostanie zapoznany z przepisami dotyczącymi aktywów trwałych, podniesie swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych,
 • pozna wymogi dotyczące ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych i bilansowych,
 • pozna metody amortyzacji a podczas praktycznych zajęć przećwiczy naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych dotyczących majątku trwałego,
 • nabędzie umiejętności rozpoznawania i rozróżniania kosztów poniesionych na remonty, oraz ulepszenie środków trwałych,
 • będzie umiał samodzielnie: prowadzić ewidencje środków trwałych, dokonywać wyceny i odpisów amortyzacyjnych i umarzać środki trwałe,
 • pozna zasady rozliczania remontów, ulepszeń i konserwacji środków trwałych oraz planowania oraz realizacji zadań związanych inwentaryzacją oraz rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych,
 • nabędzie umiejętność prawidłowego identyfikowania problemów pojawiające się podczas wykonywania obowiązków dotyczących gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem.

 

Opinie uczestników szkolenia. Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego.| Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień dotyczących ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM

Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego | Renomowany i doświadczony wykładowca – Andrzej Kępa | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 3 dni, 24  godziny zajęć | Cena katalogowa: 898 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
898 zł

Termin: 02-02-2022 do 04-02-2022

Środa, czwartek i piątek, zajęcia w godz. 9:00-16:00

Szkolenie online, Andrzej Kępa

Kurs online | Luty - 2022

Skip to content