Polbi

Rachunkowość i opodatkowanie organizacji pozarządowych, księgowość fundacji i stowarzyszeń, pozostałych NGO

Księgowość fundacji i stowarzyszeń, obowiązki w organizacji pozarządowej w aspekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, opodatkowanie CIT, PIT, VAT, rachunkowość NGO


Działalność statutowa organizacji pozarządowych, merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO i ich wpływ na politykę rachunkowości, Zakładowy Plan Kont i zasady księgowania przychodów i kosztów, rachunkowość w fundacji czy stowarzyszeniu, CIT, PIT i VAT i księgowość w podmiotach ekonomii społecznej.

 

Rachunkowości organizacji pozarządowych – Szkolenie

 

Idea szkolenia o rachunkowości organizacji pozarządowych


Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych wynika m.in. z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ta regulacja prawna wymaga stosowania w księgowości specyficznych rozwiązań charakterystycznych dla działalności podmiotów tzw. „trzeciego sektora”, na poziomie przychodów, kosztów i wyniku finansowego. Wyodrębnienie działań statutowych: odpłatnych i nieodpłatnych oraz tych, które wykraczają poza zakres działań statutowych, wymaga bardzo dokładnej analizy każdego przedsięwzięcia.

 

Cel szkolenia dla organizacji NGO


Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji pozarządowych nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości organizacji NGO. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzanych działalność gospodarczą. Zajęcia stanowią połączenie wiedzy wynikającej z wielu przepisów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

 

A co z podatkami w przypadkami organizacji pozarządowych


Należy podkreślić fakt, iż funkcjonuje przekonanie o podmiotowym zwolnieniu podatkowym dla organizacji pozarządowych dotyczące wszystkich organizacji w zakresie wszystkich podatków. Nic bardziej mylnego. W tym zakresie każda organizacja powinna przeanalizować własny status podatkowy. Pomaga w tym szkolenie poparte licznymi przykładami z bogatego doświadczenia prowadzącej szkolenie, a także interpretacje podatkowe i orzeczenia sądowe przywoływane i analizowane podczas zajęć.

 

Główne punkty agendy szkolenia o prowadzeniu rachunkowości organizacji pozarządowych


Definicje NGO, podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej organizacji pozarządowych, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

Księgowość organizacji pozarządowych, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, polityka rachunkowości, wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, zakładowy plan kont i wyodrębnione rodzaje działalności w rachunkowości organizacji pozarządowej.

Dowody księgowe, sprawozdania i dokumentacja fundacji, stowarzyszeń i pozostałych NGO, sprawozdania finansowe – elementy, obowiązujący format, terminy, sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego, badanie sprawozdań, przechowywanie dokumentacji finansowej.

Przychody i opodatkowanie, podatki dochodowe i VAT w organizacji pozarządowej, zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

 

Zajęcia dla NGO prowadzi Anna Król-Błażejewska


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi   Polbi – Warszawa. Wykładowca: Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właścicielka biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości organizacji pozarządowych.

 

Do kogo kierujemy szkolenie o funkcjonowaniu i rachunkowości NGO?


Udział w szkolenie prezentującym zasady prowadzenia rachunkowość i rozliczeń podatkowych w organizacji pozarządowej (fundacja, stowarzyszenie i pozostałe NGO) rekomendujemy:

 • osobom, które zamierzają założyć organizację pozarządową,
 • przedstawicielom organizacji pozarządowych,
 • członkom zarządu stowarzyszeń i fundacji oraz osobom zarządzającym organizacjami NGO,
 • osobom, które zamierzają podjąć pracę w księgowości organizacji pozarządowych,
 • osobom prowadzącym rachunkowość NGO (księgowi i skarbnicy),
 • przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej,
 • koordynatorom zadań pożytku publicznego, projektów i zbiórek publicznych,
 • osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli finansowych w NGO,
 • pracownikom urzędów administracji publicznej, a także instytucji im podległych,
 • właścicielom i pracownikom biur rachunkowych stykających się zagadnieniami rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Rachunkowości organizacji pozarządowych


 • Rachunkowość organizacji pozarządowych, podatki, księgowość i sprawozdania
 • Szkolenie dla NGO – fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego
 • Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert z zakresu i rachunkowości i podatków
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia online na żywo
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.