Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym

REZERWY I ROZLICZENI MIĘDZYOKRESOWE

Szczegółowy program szkolenia online na żywo


I. Operacje rozliczane w czasie – prezentacja wstępna

 1. Omówienie zagadnień związanych z kosztami i przychodami rozliczanymi w czasie.
 2. Prezentacja wpływu operacji rozliczanych w czasie na wynik finansowy jednostki.
 3. Przychody i koszty rozliczane w czasie i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

II. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w bilansie jednostki.
 2. Podział na krótko- i długoterminowe RMK czynne.
 3. Zakres podmiotowy konieczności tworzenia RMK czynnych (zdarzenia zaliczane do RMK czynnych).
 4. Uproszczenia związane z zasadą istotności stosowane przy kwalifikacji RMK czynnych.
 5. Metoda naturalna i czasowa związana z rozliczeniem w czasie RMK czynnych.
 6. RMK czynne ewidencjonowane przy kosztach zakupu towarów rozliczane proporcjonalnie na koniec okresu.
 7. Ewidencja RMK czynnych na przykładach liczbowych.
 8. Wycena bilansowa RMK czynnych.
 9. Podatkowa interpretacja RMK czynnych.

III. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych przychodów w świetle prawa bilansowego.
 2. Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów.
 3. Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności.
 4. Zaliczki otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów w przykładzie liczbowym.
 5. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki pieniężne na ich zakup a RMP w przykładzie liczbowym z zastosowaniem proporcjonalności rozliczeń w stosunku do ich amortyzacji.
 6. Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem odrębnego przedsiębiorstwa.
 7. RMP a prawo podatkowe.

IV. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

 1. Idea rezerw kosztowych w ujęciu prawa bilansowego.
 2. Definicja rozliczeń międzyokresowych biernych i rezerw na zobowiązania w prawie bilansowym.
 3. Pojęcie zobowiązań warunkowych.
 4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne w świetle krajowego standardu rachunkowości (KSR nr 6).
 5. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i RMK biernych.
 6. Podział rezerw na krótko- i długoterminowe.
 7. Zakres przedmiotowy zdarzeń dla których tworzone są rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne.
 8. Ujęcie bilansowe rezerw w systemach ewidencyjnych bazujących na kosztach rodzajowych oraz w równoległych zapisach kręgu kosztów.
 9. Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz inne aspekty wynagrodzeń w przykładach liczbowych.
 10. Rezerwy na naprawy gwarancyjne, kary i grzywny umowne, toczącym się postępowaniem sądowym w przykładach liczbowych.
 11. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – jej wyliczenie i prezentacja w bilansie.
 12. Zasady dyskonta wartości rezerw w oparciu o dyskontowe stopy procentowe.
 13. Zawiązanie, zużycie i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów w licznych przykładach liczbowych.

V. Operacje rozliczane w czasie w informacji dodatkowej

Prezentacja operacji rozliczanych w czasie w informacji dodatkowej przy sprawozdaniu finansowym.

 1. Zakres prezentowanych danych w informacji dodatkowej.
 2. Przykład liczbowy zawierający poglądową prezentacje danych operacji rozliczanych w czasie dla celów sprawozdania finansowego.

VI. Kwalifikowanie i ewidencja przychodów na przełomie roku

Kwalifikowanie i ewidencja przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych.

 1. Moment powstania przychodu ze sprzedaży w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 2. Wydanie towarów z końcem roku r., a wystawienie faktury w roku następnym.
 3. Otrzymana z góry zapłata za sprzedaż usług o towarów.
 4. Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych.

VII. Koszty na przełomie lat obrotowych - wybrane zagadnienia

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego i roku następnego.
 2. Koszt dotyczący końca roku, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym.
 3. Koszt usług realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK.
 4. Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/12/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
13 września 2024
Piątek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.