Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, tworzenie rezerw, ewidencja bilansowa i podatkowa operacji rozliczanych w czasie.

Ewidencja bilansowa i podatkowa operacji rozliczanych w czasie. Międzyokresowe koszty czynne i rozliczenia międzyokresowe bierne (RMK), rozliczenia międzyokresowe przychodów, zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw na zobowiązania, prezentacja rezerw w bilansie informacji dodatkowej, ewidencja operacji kosztowych na przełomie roku obrotowego.

 

Określone koszty i przychody należy rozliczać w czasie – omówimy które


✔ Łatwo utworzysz i rozliczysz rezerwy kosztowe

✔ Bez trudu rozpoznasz rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

✔ Prawidłowo wykażesz w bilansie operacje rozliczane w czasie

✔ Na przełomie roku dobrze zakwalifikujesz koszty do okresu sprawozdawczego

✔ Pokazujemy, na których kontach i jak księgować rozliczenia międzyokresowe

 


Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe - Szkolenie online.


 

Na co w szczególności zwrócimy uwagę podczas zajęć? W trakcie szkolenia, na gruncie prawa podatkowego i w aspekcie bilansowym, poznasz zasady i nauczysz się:

 1. Jak tworzyć i rozliczać rezerwy zgodnie z prawem bilansowym?
 2. Jak bez problemów rozliczać koszty i przychody na przełomie roku?
 3. Jak prawidłowo rozliczać koszty zakupu towarów i materiałów?
 4. Jak właściwie prezentować w bilansie operacje rozliczane w czasie?
 5. Jak dyskontować wartość rezerw i rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK bierne)?
 6. Jak w zgodzie z przepisami podatkowymi i zasadami rachunkowości rozliczać ubezpieczenie samochodów w czasie?
 7. Jak księgowo ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu przy RMK czynnych i biernych oraz rezerwach?
 8. W jaki sposób wykazywać wartość zaliczek otrzymanych od kontrahentów?

 

Program szkolenia


REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA KSIĘGOWYCH

 

 1. Omówienie zagadnień związanych z kosztami i przychodami rozliczanymi w czasie
 2. Prezentacja wpływu operacji rozliczanych w czasie na wynik finansowy jednostki
 3. Przychody i koszty rozliczane w czasie i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym

 

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w bilansie jednostki
 2. Podział na krótko- i długoterminowe RMK czynne
 3. Zakres podmiotowy konieczności tworzenia RMK czynnych (zdarzenia zaliczane do RMK czynnych)
 4. Uproszczenia związane z zasadą istotności stosowane przy kwalifikacji RMK czynnych
 5. Metoda naturalna i czasowa związana z rozliczeniem w czasie RMK czynnych
 6. RMK czynne ewidencjonowane przy kosztach zakupu towarów rozliczane proporcjonalnie na koniec okresu
 7. Ewidencja RMK czynnych na przykładach liczbowych
 8. Wycena bilansowa RMK czynnych
 9. Podatkowa interpretacja RMK czynnych

 

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych przychodów w świetle prawa bilansowego
 2. Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów
 3. Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
 4. Zaliczki otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów w przykładzie liczbowym
 5. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki pieniężne na ich zakup a RMP w przykładzie liczbowym z zastosowaniem proporcjonalności rozliczeń w stosunku do ich amortyzacji
 6. Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem odrębnego przedsiębiorstwa
 7. RMP a prawo podatkowe

 

 1. Idea rezerw kosztowych w ujęciu prawa bilansowego
 2. Definicja rozliczeń międzyokresowych biernych i rezerw na zobowiązania w prawie bilansowym
 3. Pojęcie zobowiązań warunkowych
 4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne w świetle krajowego standardu rachunkowości (KSR nr 6)
 5. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i RMK biernych
 6. Podział rezerw na krótko- i długoterminowe
 7. Zakres przedmiotowy zdarzeń dla których tworzone są rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
 8. Ujęcie bilansowe rezerw w systemach ewidencyjnych bazujących na kosztach rodzajowych oraz w równoległych zapisach kręgu kosztów
 9. Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz inne aspekty wynagrodzeń w przykładach liczbowych
 10. Rezerwy na naprawy gwarancyjne, kary i grzywny umowne, toczącym się postępowaniem sądowym w przykładach liczbowych
 11. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – jej wyliczenie i prezentacja w bilansie
 12. Zasady dyskonta wartości rezerw w oparciu o dyskontowe stopy procentowe
 13. Zawiązanie, zużycie i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów w licznych przykładach liczbowych

 

Prezentacja operacji rozliczanych w czasie w informacji dodatkowej przy sprawozdaniu finansowym.

 1. Zakres prezentowanych danych w informacji dodatkowej
 2. Przykład liczbowy zawierający poglądową prezentacje danych operacji rozliczanych w czasie dla celów sprawozdania finansowego

 

Kwalifikowanie i ewidencja przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych.

 1. Moment powstania przychodu ze sprzedaży w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 2. Wydanie towarów z końcem roku r., a wystawienie faktury w roku następnym.
 3. Otrzymana z góry zapłata za sprzedaż usług o towarów
 4. Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych

 

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego i roku następnego
 2. Koszt dotyczący końca roku, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym
 3. Koszt usług realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK
 4. Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 

 

Maciej Derwisz – Doświadczony trener, wykładowca i praktyk


Maciej Derwisz - Autorski program szkolenia. Kurs: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące rozliczeń międzyokresowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Co omówimy podczas warsztatów dla księgowych? Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących zasad tworzenia i rozliczania operacji kosztowych i przychodowych rozliczanych w czasie postaramy się szczegółowo wyjaśnić:

 1. Jak ewidencjonować i rozliczać w czasie rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów?
 2. Jak zawiązywać, zużywać i rozwiązywać rezerwy w postaci RMK biernych i rezerw na zobowiązania?
 3. Jak rozliczać i ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 4. Jak wykazywać operacje rozliczane w czasie w bilansie i informacji dodatkowej?
 5. Jak prawidłowo przyporządkowywać koszty i przychody przełomu roku do odpowiedniego okresu sprawozdawczego?

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości. Szkolenie dotyczące zagadnień rozliczeń międzyokresowych i tworzenia rezerw powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Szkolenie – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe - Szkolenie online.

Koszty i przychody rozliczane w czasie, rezerwy na zobowiązania. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w aspekcie podatkowym i bilansowym.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Omówienie zagadnień związanych z kosztami i przychodami rozliczanymi w czasie
 2. Prezentacja wpływu operacji rozliczanych w czasie na wynik finansowy jednostki
 3. Przychody i koszty rozliczane w czasie i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym

 

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych w bilansie jednostki
 2. Podział na krótko- i długoterminowe RMK czynne
 3. Zakres podmiotowy konieczności tworzenia RMK czynnych (zdarzenia zaliczane do RMK czynnych)
 4. Uproszczenia związane z zasadą istotności stosowane przy kwalifikacji RMK czynnych
 5. Metoda naturalna i czasowa związana z rozliczeniem w czasie RMK czynnych
 6. RMK czynne ewidencjonowane przy kosztach zakupu towarów rozliczane proporcjonalnie na koniec okresu
 7. Ewidencja RMK czynnych na przykładach liczbowych
 8. Wycena bilansowa RMK czynnych
 9. Podatkowa interpretacja RMK czynnych

 

 1. Definicja rozliczeń międzyokresowych przychodów w świetle prawa bilansowego
 2. Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów
 3. Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
 4. Zaliczki otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów w przykładzie liczbowym
 5. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki pieniężne na ich zakup a RMP w przykładzie liczbowym z zastosowaniem proporcjonalności rozliczeń w stosunku do ich amortyzacji
 6. Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem odrębnego przedsiębiorstwa
 7. RMP a prawo podatkowe

 

 1. Idea rezerw kosztowych w ujęciu prawa bilansowego
 2. Definicja rozliczeń międzyokresowych biernych i rezerw na zobowiązania w prawie bilansowym
 3. Pojęcie zobowiązań warunkowych
 4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne w świetle krajowego standardu rachunkowości (KSR nr 6)
 5. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i RMK biernych
 6. Podział rezerw na krótko- i długoterminowe
 7. Zakres przedmiotowy zdarzeń dla których tworzone są rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
 8. Ujęcie bilansowe rezerw w systemach ewidencyjnych bazujących na kosztach rodzajowych oraz w równoległych zapisach kręgu kosztów
 9. Rezerwa na niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz inne aspekty wynagrodzeń w przykładach liczbowych
 10. Rezerwy na naprawy gwarancyjne, kary i grzywny umowne, toczącym się postępowaniem sądowym w przykładach liczbowych
 11. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – jej wyliczenie i prezentacja w bilansie
 12. Zasady dyskonta wartości rezerw w oparciu o dyskontowe stopy procentowe
 13. Zawiązanie, zużycie i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów w licznych przykładach liczbowych

 

Prezentacja operacji rozliczanych w czasie w informacji dodatkowej przy sprawozdaniu finansowym.

 1. Zakres prezentowanych danych w informacji dodatkowej
 2. Przykład liczbowy zawierający poglądową prezentacje danych operacji rozliczanych w czasie dla celów sprawozdania finansowego

 

Kwalifikowanie i ewidencja przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych.

 1. Moment powstania przychodu ze sprzedaży w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 2. Wydanie towarów z końcem roku r., a wystawienie faktury w roku następnym.
 3. Otrzymana z góry zapłata za sprzedaż usług o towarów
 4. Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych

 

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego i roku następnego
 2. Koszt dotyczący końca roku, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym
 3. Koszt usług realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK
 4. Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maciej Derwisz – Kursy i warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Kursy i warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. WARSZTATY  DLA KSIĘGOWYCH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Koszty i przychody rozliczane w czasie, w tym rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów podatkowo i księgowo

 

 

Organizacja warsztatów dla księgowych – Rozliczenia międzyokresowe


Godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia, godz. 15:00 – planowane zakończenie zajęć. Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Praktyczne warsztaty dla księgowych –Jak księgować i na których kontach ujmować koszty i przychody rozliczane w czasie?

 

Adresaci szkolenia – Księgowi. Szkolenie związane z aspektami podatkowymi i księgowymi dotyczącymi kosztów i przychodów rozliczanych w czasie kierujemy do:

 1. księgowych,
 2. samodzielnych księgowych i księgowych bilansistów,
 3. pracowników i właścicieli  biur rachunkowych,
 4. przedsiębiorców i właścicieli firm,
 5. osób w trakcie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego.

 

Metoda prowadzenia szkolenia. Szkolenie omawiające problematykę rezerw i rozliczeń międzyokresowych w aspekcie bilansowym i podatkowym prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Warsztatowa forma zajęć. Kurs ma formę warsztatów. Nie tylko wysłuchasz wartościowych wykładów, ale też weźmiesz udział w realizacji wielu praktycznych zadań. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

 

Warsztaty w godz. 9:00-15:00. Zajęcia omawiające rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym rozpoczynamy o 9-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro czynny w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w aspekcie bilansowym i podatkowym | Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości | Doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo online – live webinar | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 6 godzin | Do pobrania – Program szkolenia (PDF) – Rezerwy i RMK | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 27-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 28-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 30-09-2022

Piątek, zajęcia w godz. 9:00-15:00

Szkolenie online, Maciej Derwisz

30.09.2022 | Szkolenie online

Termin: 30-11-2022

Środa, zajęcia w godz. 9:00-15:00

Szkolenie online, Maciej Derwisz

30.11.2022 | Szkolenie online

Skip to content