Równe traktowanie w zatrudnieniu, praca w różnorodnym zespole, przeciwdziałanie mobbingowi, ochrona dóbr osobistych pracowników i zapobieganie dyskryminacji w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak przeciwdziałać? Ochrona dóbr osobistych pracowników – Szkolenie online


Środowisko pracy powinno być miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla pracownika. Pracodawca ma obowiązek wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, przeciwdziałać mobbingowi i zapobiegać dyskryminacji oraz nierównemu traktowaniu pracowników. Pracownik ma prawo do ochrony przeciw mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w miejscu pracy. Szkolenie na które Państwa zapraszamy pomoże poznać jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu oraz rozstrzygnąć sporne i niejasne kwestie równego traktowania i ochrony dóbr osobistych pracowników.

 

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Praca w różnorodnym zespole


Zespół różnorodny czy zróżnicowany? Jak zapewnić niedyskryminowanie pracowników w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio? Jak zagwarantować równe traktowanie w zatrudnieniu i chronić dobra osobiste pracowników?

Mobbing, dyskryminacja i ochrona dóbr osobistych pracowników


Czym są dobra osobiste pracownika, jak rozpoznać i zapobiegać naruszeniom dóbr osobistych, mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu? W trakcie szkolenia odniesiemy się do istotnych kwestii związanych z ochrona pracowników w miejscu pracy a podczas zajęć poruszymy ważne tematy takie jak:

 • pojęcie dóbr osobistych pracownika,
 • roszczenie przysługujące pracownikowi w przypadku naruszenia jego dóbr osobistych,
 • odpowiedzialność pracodawcy,
 • czym jest mobbing, jak go rozpoznać?
 • jak przeciwdziałać mobbingowi, procedury antymobbingowe,
 • roszczenie przysługujące ofiarom mobbingu,
 • mobbing a dyskryminacja,
 • pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • kryteria dyskryminacyjne,
 • dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia,
 • skutki naruszenia zasady równego traktowania,
 • mobbing a molestowanie pracownika,
 • odpowiedzialność cywilna i karna mobbera,
 • granice dopuszczalnej krytyki pracownika i dozwolone prawem kary dyscyplinarne.

Dla kogo jest szkolenie o równym traktowaniu w zatrudnieniu?


Szkolenie dotyczące ochrony dóbr osobistych pracowników, zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu przeznaczone jest dla pracowników działów HR, działów kadrowych i kadrowo-płacowych,  osób kierujących zespołami pracowników oraz dla osób kierujących zakładem prac. Nasze szkolenie szczególnie polecamy osobom odpowiedzialnym za politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną w zakładzie pracy. Zapraszamy wszystkich pracowników i pracodawców zainteresowanych tematyką równego traktowania w zatrudnieniu i dobrymi praktykami w pracy HR.

Zagadnienia kompleksowo omawiane podczas szkolenia


Szkolenie zawiera prawne i praktyczne aspekty dotyczące ochrony dóbr osobistych pracowników, mobbingu, molestowania, dyskryminacji i równego traktowania zatrudnionych osób. Podczas szkolenia kompleksowo zostaną omówione:

 1. Ochrona dóbr osobistych pracownika.
 2. Pojęcie mobbingu, molestowania i dyskryminacji w zatrudnieniu.
 3. Obowiązki pracodawcy dotyczące przeciwdziałania naruszeniom dóbr osobistych pracownika, mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 4. Kryteria dyskryminacyjne, dyskryminację bezpośrednią i pośrednią.
 5. Granice dozwolonej krytyki pracownika, obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.
 6. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenia dóbr osobistych pracownika, zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, molestowanie i dyskryminację za naruszenia dóbr osobistych pracownika, zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, molestowanie i dyskryminację.
 7. Odpowiedzialność karna i cywilna.
 8. Odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną krzyw za naruszenia dóbr osobistych pracownika, zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, molestowanie i dyskryminację.
 9.  Roszczenia przysługujące pracownikowi.
 10. Procedury antymobbingowe i przeciwdziałające dyskryminacji w zakładzie pracy.
 11. Przedawnienie roszczeń.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?


Celem szkolenia jest poznanie praktyki i przepisów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i kodeksu karnego oraz pogłębienia znajomości zagadnień dotyczących naruszania dóbr osobistych, mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w miejscu pracy, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń w tym obszarze zakładzie pracy. Podczas szkolenia pracodawcy, pracownicy działów HR i osoby kierujące zespołami pracowników dowiedzą się jak przeciwdziałać bezprawnym zachowaniom wobec pracowników, jak tworzyć procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz jak przeciwdziałać naruszeniom dóbr osobistych i zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownicy poznają skuteczne metody ochrony przed bezprawnymi działaniami ze strony pracodawcy i innych współpracowników.

Najistotniejsze o szkoleniu – Równe traktowanie w pracy


Tematyka szkolenia: Szkolenie o zasadach równego traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałaniu mobbingowi, ochronie dóbr osobistych pracowników i zapobieganiu dyskryminacji w miejscu pracy

Wykładowca: Ekspert w zakresie spraw pracowniczych – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Czas szkolenia: 4 godziny z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/12/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
13 czerwca 2024
Czwartek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.