Polbi

WDT i WNT 2023. Eksport i import towarów, liczne przykłady i ćwiczenia

VAT międzynarodowy 2023, eksport i import, WDT i WNT, praktyczne ćwiczenia – część warsztatowa (case study)

 

WNT i WDT - Szkolenie VAT

 

➤ Kompleksowa prezentacja zagadnień wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych

➤ Rozbudowana część warsztatowa dotyczącą wewnątrzunijnego importu i eksportu towarów

➤ Praktyczne przykłady i wskazówki, zrozumiały język, interaktywna formuła szkolenia

➤ Przejrzyste i proste omówienie problematycznych zagadnień związanych z WDT i WNT

 

Idea szkolenia o WDT i WNT


Polskie firmy stale rozwijają sprzedaż na rynkach europejskich, w szczególności wewnątrzunijnym. Rosnąca sprzedaż przekładają się na zwiększenie ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym. Na mogące pojawiać się wyzwania postara się przygotować uczestników szkolenia nasz wykładowca i ekspert podatkowy.

 

WDT i WNT 2023 + część warsztatowa


Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie rozliczeń w obszarze podatku VAT związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów oraz wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów. Udział w zajęciach pozwala na weryfikację procesów ewidencyjno-rozliczeniowych w zakresie podatku VAT, ocenę poprawności prowadzenia transakcji wewnątrzunijnych i klasyfikowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmach oraz przygotowuje do wprowadzania ewentualnych korekt a także redukowania ryzyk w przyszłości.

 

Główne punkty programu szkolenia o WDT i WNT


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, identyfikowanie WDT, transakcyjne i nietransakcyjne WDT, wywóz własnego towaru, przerwy w transporcie i  przeładunek, dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy.

Obowiązek podatkowy w WDT, wystawienia FV i jej znaczenie, brak wystawienia FV, faktura wystawiona po terminie, towary przemieszczone w celu uszlachetnienia w UE, zaliczkowanie WDT, INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).

Podstawa opodatkowania, wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane, koszty transportu, INCOTERMS, refakturowanie kosztów transportu, transakcje w walucie obcej, WDT a faktury korygujące.

Stosowanie stawki 0% wymogi dokumentacyjne, transport własny lub transport odbiorcy, dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INCOTERMS, korzystanie z przepisów o domniemaniu wywozu, braki dokumentów w ustawowym terminie.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, identyfikowanie WNT, transakcyjne i nietransakcyjne WNT, przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru, przerwa w transporcie, dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL a WNT.

Obowiązek podatkowy w WNT, data wystawienia FV i jej znaczenie, brak faktury a obowiązek podatkowy, faktura wystawiona lub doręczona po terminie, zaliczkowanie WNT, INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).

Podstawa opodatkowania WNT, wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane, koszty transportu a podstawa opodatkowania, i INCOTERMS, transakcje w walucie obcej, WNT a faktury korygujące in minus i in plus.

Podatek VAT naliczony z tytułu WNT, wpływ podstawy opodatkowania na wysokość podatku VAT naliczonego, stawki podatkowe, moment realizacji prawa do odliczenia, prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie lub braku FV, korekty in minus in plus a VAT naliczony.

Transakcje łańcuchowe, znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT i pojęcie transakcji łańcuchowej, zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej, najczęściej stosowane INCOTERMS w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych: EXW, FCA, DAP, CIP,CPT, błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, wpływ INCOTERMS EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej,  wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona

Część warsztatowa, identyfikacja transakcji łańcuchowej spośród zaprezentowanych transakcji, identyfikacja podmiotu pośredniczącego w przykładowym łańcuchu dostaw, zadanie z podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP oraz przykładowe transakcje trójstronne.

 

Praktyczny charakter szkolenia


Szkolenie to także rozbudowana część warsztatowa, w ramach której uczestnicy rozwiązują przygotowane zadania, które są następnie omawiane przez trenera. Pozwala to na wykształcenie praktycznych umiejętności w obszarze rozliczeń transakcji WDT i WNT.

 

Zmiany przepisów 2023 – Nowości w WDT i WNT


Omawiamy regulacje podatkowe odnoszące się do towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych uwzględniając zmiany przepisów wprowadzane od 1 kwietnia 2023 roku.

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozliczenia VAT


Udział w szkoleniu rekomendujemy właścicielom firm, dyrektorom finansowym, głównym księgowym, pracownikom działów księgowych firm, pracownikom biur rachunkowych i wszystkim mającym do czynienia z WND i WNT a zamierzających poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – WDT i WNT 2023. Eksport i import towarów


  • Eksport i import towarów, WDT i WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • Kurs dla rozliczających podatek VAT w obrocie międzynarodowym
  • Czas trwania: 5,5 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
  • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.