Polbi

Fundusze unijne – Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów finansowanych ze środków UE

Ewidencja księgowa projektów UE w praktyce

 

Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów UE - Szkolenie

 

Jak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektów unijnych?


 • Poznaj możliwe formy prowadzenia w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych.
 • Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczać środki projektów finansowanych ze środków unijnych?
 • Sprawdź, co trzeba zmienić w systemie ewidencji księgowej w jednostce, aby spełnić wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości?

 

Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów UE – Idea szkolenia


Szkolenie mające za zadanie przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Dzięki uczestnictwu w warsztatach słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wynikające z ewentualnych nieprawidłowości rozliczania funduszy unijnych.

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zobligowane do prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz rozliczania otrzymanych dotacji. W szczególności zapraszamy:

 • pracowników działów finansowo-księgowych,
 • księgowych, głównych księgowych,
 • osoby zajmujące się księgowością i finansami jednostki,
 • osoby prowadzące biura księgowo-rachunkowe,
 • pozostałe osoby, które w ramach swoich obowiązków zawodowych rozliczające projekty UE jako lider lub partner projektu. 

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE


 • Regulacje prawne dotyczące wyodrębnionej księgowości dla projektów UE. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.
 • Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane ze środków UE.
 • Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 • Dowody księgowe, kwalifikowalność wydatków, wkład własny – rodzaje i ewidencja.
 • Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach unijnych.
 • Kontrola prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i najczęściej popełniane błędy.

 

Efekty, rezultaty udziału w warsztatach


Dzięki uczestnictw w zajęciach osoby biorące w nich udział poznają zasady i sposoby:

 • prawidłowego dostosowania polityki rachunkowości jednostki i zakładowego planu kont stosowanego przez beneficjanta środków UE do wymogów związanych z ewidencją projektu unijnego,
 • tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z ewidencją księgowa projektów unijnych,
 • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych, kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego,
 • rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
 • prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych jednostki, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Ewidencja księgowa projektów UE


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.