Analiza sprawozdania finansowego. Jak poprawnie czytać i interpretować sprawozdanie finansowe jednostki? Warsztaty dla księgowych i finansistów.

UMIEJĘTNE CZYTANIE, PRAKTYCZNA ANALIZA I WŁAŚCIWA INTERPRETACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Szkolenie o interpretacji sprawozdań finansowych

Program szkolenia online o sprawozdaniach finansowych


1. Podstawy budowy i sporządzania sprawozdania finansowego

 • Elementy składowe sprawozdania finansowego.
 • Cel sporządzania sprawozdania finansowego.
 • Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych- weryfikacja przestrzegania regulacji prawnych.
 • Kryteria stosowania uproszczeń sprawozdawczych.
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania, udostępniania sprawozdań finansowych.

2. Kluczowe pozycje bilansu na praktycznych przykładach

 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 • Należności i zobowiązania.
 • Kapitały.
 • Rezerwy na zobowiązania.
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne i rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 • Jakich informacji dostarcza nam bilans.
 • Ustalenie prawidłowości danych płynących z bilansu.

3. Koszty i przychody ujmowane w rachunku zysków i strat

 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym.
 • Rodzaje kosztów.
 • Rodzaje przychodów.
 • Różnice pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym.
 • Analiza segmentów wyniku finansowego- działalność operacyjna, działalność pozostała, działalność finansowa.
 • Analiza wskaźnika rentowności zysku.
 • Podatek dochodowy (bieżący i odroczony).
 • Pojęcie wyniku finansowego i dochodu do opodatkowania.
 • Różnica między prawem bilansowym a podatkowym w odniesieniu do ustalanego wyniku finansowego.

4. Informacja dodatkowa

 • Zakres danych ujawnianych w informacji dodatkowej.
 • Jak czytać informację dodatkową i jak analizować informacje z niej płynące w relacji do bilansu, rachunku zysków i strat.

5. Rachunek przepływów pieniężnych

 • Budowa rachunku przepływów pieniężnych.
 • Omówienie modelu czytania danych na poszczególnych segmentach przepływów pieniężnych.

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym

 • Budowa zestawienia zmian w kapitale własnym.
 • Jakich informacji dostarcza analiza zestawienia zmian w kapitale własnym.

7. Analiza sprawozdania finansowego na praktycznych przykładach

 • Podstawy analizy finansowej sprawozdań finansowych, umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników finansowych.
 • Przykłady praktyczne.

780 zł580 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/9/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
10 września 2024
Wtorek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.