Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w urzędzie administracji publicznej – jak się przygotować? Proces kontroli, przebieg i skutki kontroli dla urzędu. Kwestie problemowe i nakładane kary.

Jak przygotować się na kontrole prowadzone przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych w urzędzie administracji publicznej. Proces kontroli prowadzonych przez UODO w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.  Problematyka  interpretacyjna dotycząca całokształtu przetwarzania danych osobowych, dokumentacja systemu ochrony danych osobowych, prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego, postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza kar nałożonych na urząd administracji publicznej przez Prezesa UODO. Szkolenie w formie warsztatowej prowadzi Kamil Miśtal.

 

Szkolenie: Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w urzędzie. Polbi - Warszawa, Kamil Miśtal.

 

Cel szkolenia – Kontrola Prezesa UODO w urzędzie


Celem szkolenia dotyczącego kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)  w urzędach administracji publicznej jest:

przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych,

omówienie poszczególnych elementów prowadzonych w urzędach przez UODO kontroli,

prezentacja problemów interpretacyjnych, dobrych praktyk i dylematów administratorów i podmiotów przetwarzających,

omówienie przygotowania pracowników urzędu do kontroli UODO,

analiza wybranych kwestii problemowych i ewentualnych konsekwencji dla urzędu,

analiza jednej z kar nałożonych na urząd administracji publicznej przez Prezesa UODO.

 

Program szkolenia – Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej


I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w urzędzie.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w urzędach administracji publicznej.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

 II. Kontrola UODO – podstawowe informacje

 1. Tryby kontroli prowadzonych przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola.
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

III. Przygotowanie do kontroli

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez UODO kontroli.
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.

IV. Przebieg kontroli

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników urzędu.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury)?
 4. Weryfikacja systemów IT.
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego.

V. Kontrolowane obszary pracy Urzędu

 1. Upoważnienia dla pracowników urzędu.
 2. Dokumentacja urzędowa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach pracy urzędu.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
 5. Dostęp do rejestrów publicznych.
 6. Funkcjonowanie BIP.
 7. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 8. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Potwierdzanie za zgodność kserokopii z okazanym dokumentem.
 10. Problematyka monitoringu w urzędzie.
 11. Realizacja praw petentów.
 12. Realizacja praw osób zatrudnionych w urzędzie.
 13. Prawidłowość publikacji danych.
 14. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 15. Problem udostępniania danych osobowych przez Urząd.
 16. Przeprowadzanie analizy ryzyka w urzędzie.
 17. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych w urzędzie.

VI. Skutki kontroli UODO w urzędzie

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

Prowadzący szkolenie „Kontrola UODO w urzędzie”

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Adresaci szkolenia


Adresatami szkolenia są osoby piastujące stanowiska organów w urzędach administracji publicznej, pracownicy urzędów oraz inspektorzy danych osobowych w urzędach. Ponadto szkolenie dotyczące kontroli Prezesa UODO prowadzonych w urzędzie skierowane jest do osób, które są odpowiedzialne za obszar danych osobowych w organach administracji państwowej, administracji rządowej i administracji samorządowej, w tym specjalistów i kierowników.

 

Prawo do przeprowadzania kontroli


Jednym z uprawnień przyznanych przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) jest prawo do kontroli. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ma możliwość monitorowania i egzekwowania stosowania przepisów m. in. ma obowiązek rozpatrywania składanych  skarg, przeprowadzania kontroli oraz wszczynania postępowań.

 

Uprawnienia organu kontrolującego


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ma zagwarantowaną możliwość:

 • żądania od administratorów i podmiotów przetwarzających dane przekazania wszelkich informacji niezbędnych organowi do realizacji zadań;
 • prowadzenia postępowań w formie audytów ochrony danych;
 • informowania administratora lub podmiot przetwarzający dane osobowe o podejrzeniu naruszenia przez niego przepisów;
 • uzyskania od podmiotu dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych organowi do realizacji własnych zadań;
 • dostępu do pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego dane;
 • dostępu do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych.

 

Warsztaty: Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w urzędzie – jak się przygotować? Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal, Polbi - Warszawa.

 

Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez UODO


Kontrole, jakie przeprowadza UODO można podzielić na postępowania polegające na kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  Poznaj działania, które należy przedsięwziąć, aby właściwie przygotować się do kontroli UODO.

 

Zakres szkolenia dotyczącego kontroli UODO


Poznaj obszary kontroli UODO –  Które obszary mogą być objęte kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Które obszary są wyłączone spod kontroli UODO? Co obejmuje ochrona tajemnicy? Właściwe przygotowanie do kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych: przygotowanie urzędu (pracowników) do kontroli,  przygotowanie dokumentacji weryfikowanych w trakcie kontroli (dokumenty wymagane przez kontrolerów), ustanowienie przedstawicieli reprezentujących organizację podczas kontroli UODO. Przebieg i efekty (skutki) kontroli.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Kontrola UODO w urzędzie.Kontrola UODO w urzędzie

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia - Kontrola UODO w urzędzie.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

Proces kontroli, analiza wybranych kwestii problemowych oraz dobre praktyki ochrony i przetwarzania danych osobowych. Praktyczne przygotowania do kontroli UODO prowadzonych w urzędach administracji państwowej, rządowej i administracji samorządowej. Przebieg i skutki kontroli. Warsztaty prowadzi Kamil Miśtal.

 

 1. Najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w urzędzie.
 3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych w urzędach administracji publicznej.
 4. Zasadność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.

 

 1. Tryby kontroli prowadzonych przez UODO.
 2. Kontrola niezapowiedziana.
 3. Przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola.
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 6. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Przygotowanie organizacji do zapowiedzianej przez UODO
 2. Zorganizowanie zasobów niezbędnych w trakcie kontroli.
 3. Jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych należy przygotować na kontrolę?
 4. Obecność tzw. osób trzecich przy kontroli.

 

 1. Informacje, jakich może żądać kontroler od poszczególnych pracowników urzędu.
 2. Wykazanie stosowania zasady rozliczalności podczas kontroli.
 3. Jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury)?
 4. Weryfikacja systemów IT.
 5. Forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego.

 

 1. Upoważnienia dla pracowników urzędu.
 2. Dokumentacja urzędowa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
 3. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach pracy urzędu.
 4. Spełnianie obowiązku informacyjnego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
 5. Dostęp do rejestrów publicznych.
 6. Funkcjonowanie BIP.
 7. Istnienie i realizacja umów powierzenia przetwarzania.
 8. Działania podejmowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Potwierdzanie za zgodność kserokopii z okazanym dokumentem.
 10. Problematyka monitoringu w urzędzie.
 11. Realizacja praw petentów.
 12. Realizacja praw osób zatrudnionych w urzędzie.
 13. Prawidłowość publikacji danych.
 14. Obszar współadministrowania danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 15. Problem udostępniania danych osobowych przez Urząd.
 16. Przeprowadzanie analizy ryzyka w urzędzie.
 17. Notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych w urzędzie.

 

 1. Protokół pokontrolny.
 2. Zgłaszanie zastrzeżeń przez kontrolowanego.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów RODO.
 4. Nałożenie kary administracyjnej.
 5. Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.

 

 


 

Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracował Kamil Miśtal.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Kontrola UODO w urzędzie administracji? Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

 

Organizacja zajęć – Kontrola UODO w urzędzie


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO)?9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie „Kontrola UODO w urzędzie administracji publicznej” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu rodzajów i procesów kontroli prowadzonych przez UODO w urzędzie otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach. |  Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia dotyczącego praktycznego przygotowania podmiotu do kontroli UODO w urzędzie. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content