Lista płac, naliczanie wynagrodzeń za pracę, nowości 2024. Szkolenie od podstaw

Program szkolenia - Lista płac 2024


Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzeń oraz składników pozapłacowych ujmowanych w liście płac.

 • Składniki wynagrodzeń obligatoryjne i fakultatywne (premie, dodatki, wynagrodzenia urlopowe, wynagrodzenia chorobowe, itd.).
 • Składniki pozapłacowe ujmowane w liście płac (ryczałty za używanie samochodów, ekwiwalenty, zasiłki z ubezpieczeń, przekroczone limity ZUS i PIT, itd.).
 • Zaliczanie wynagrodzeń i składników pozapłacowych do podstaw naliczania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz podstawy opodatkowania.
 • Technika wyliczania wynagrodzeń (algorytm od brutto do netto).

Wskaźniki płacowe obowiązujące w 2024 roku i ich wpływ na listę płac.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Minimalna stawka godzinowa.
 • Kwoty wolne od potrąceń – wg różnych schematów wyliczeń.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Minimalna podstawa zasiłkowa.

Zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne przy wyliczaniu wynagrodzeń.

 • Rodzaje składek ubezpieczenia społecznego.
 • Ustalanie podstawy wymiaru wyliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 • Ustalanie podstawy wymiaru wyliczania składek na ubezpieczenie chorobowe.
 • Omówienie składników wynagrodzeń nie wchodzących do podstawy wymiaru oskładkowania ubezpieczeniem społecznym i ich wpływ na wyliczanie wynagrodzeń.
 • Limit podstawy naliczania składek emerytalno rentowych – ograniczenie podstawy wymiaru.
 • Limit podstawy naliczania składki chorobowej – ograniczenie podstawy wymiaru.

Zasady wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego przy wyliczaniu wynagrodzeń.

 • Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego i zasady jego naliczania.
 • Ograniczenie ubezpieczenia zdrowotnego do wartości podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Ustawowe ograniczenie ubezpieczenia zdrowotnego do wartości ustalanych według zasad z 2021 roku.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy wyliczaniu wynagrodzeń.

 • Omówienie obowiązującej skali podatkowej.
 • Rodzaje kosztów uzyskania przychodów i ich wpływ na ustalenie dochodu.
 • Ustalenie dochodu i limity dla skali podatkowej.
 • Zasady wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) przy wyliczaniu wynagrodzeń.
 • Kwota zmniejszająca podatek jako pomniejszenie wartości podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Różne warianty wyliczenia z uwzględnieniem różnych wartości przyjmowanych dla kwoty zmniejszającej podatek.
 • Miesiąc przekroczenia progu podatkowego w wyliczeniu wartości wynagrodzenia.
 • Ustalenie wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Osoby do 26 roku życia.
 • Emeryci i renciści.
 • Osoby powracające z zagranicy.
 • Osoby opodatkowujące się z małżonkiem.
 • Rodziny wielodzietne.
 • Oświadczenie o naliczanie wyższej składki podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Oświadczenie o skorzystaniu z kwoty wolnej z opodatkowania.

 • Rodzaje dokumentów mających wpływ na ustalenie wynagrodzenia w ramach listy płac.
 • Dokumentacja w ramach przekroczenia progu poboru składki emerytalno-rentowej.
 • Dokumentacja kosztów uzyskania przychodów.
 • Dokumentacja w ramach poboru zaliczki na podarek PIT.
 • Dokumentacja w ramach kwoty zmniejszającej podatek.
 • Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia netto.

 • Zasady ustalania i wysokość składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • PPK obciążające pracownika i wpływ naliczonej składki na wysokość wynagrodzenia netto.
 • Składka PPK obciążająca pracodawcę i jej wpływ na przychód pracownika.

 • Oskładkowanie ubezpieczeniem społecznym pracodawcy – zasady i wymiar.
 • Wartości przekazywane na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Łączna wartość narzutu kosztów pracodawcy – ustalenie łącznego kosztu pracy.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/11/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
12 września 2024
Czwartek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz - ZUS i wynagrodzenia
Uczymy tego, na czym się znamy.