Inwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja

Program szkolenia o przeprowadzaniu inwentaryzacji


I. Funkcje i cele inwentaryzacji

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

II. Podstawy prawne inwentaryzacji

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

VI. Organizacja inwentaryzacji

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

X. Rozliczanie inwentaryzacji

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

XI. Procedury poinwentaryzacyjne

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

XII. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.