logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA w administracji publicznej. Szkolenie on-line.

Webinarium dotyczące stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce organów administracji publicznej.

KPA – Szkolenie on-line dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnych, inspekcji weterynaryjnej a także zakładu ubezpieczeń społecznych. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: KPA w administracji publicznej.

Prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-15:30.

 

KPA - Szkolenie online. Stosowanie w organach administracji publicznej. Szkolenie online – webinarium.

 

Cel szkolenia online – KPA w administracji


Celem internetowego szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej.

 

Warsztatowa forma zajęć


Podczas internetowych zajęć prowadzonych w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

 

Adresaci szkolenia


Webinarium dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych. Podmioty do których adresujemy szkolenie on-line to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ | Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce organów administracji publicznej.

 

1. KPA w organach administracji publicznej

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w organach administracji publicznej.

2. Zasady postępowania administracyjnego

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

3. KPA – nowe zasady załatwiana spraw

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA.

4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

5. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

6. Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

7. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

11. Liczenie terminów

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

12. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

13. Wezwania

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

14. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

15. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

16. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

17. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne.

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym. Problem właściwego konstruowania uzasadnienia decyzji uznaniowych.

18. Procedura wydawania decyzji administracyjnej

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

19. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

20. Składanie odwołania i zażaleń

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz omówienie rozstrzygnięć w tych sprawach.

21. Tryby nadzwyczajne w KPA

Omówienie wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

22. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w poszczególnych sektorach orzeczniczych organów administracji publicznej.

 

Prowadzący webinarium „KPA w administracji publicznej”


Kalmil Miśtal - KPA, szkolenia i webinaria.

Kamil Miśtal

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Więcej o wykładowcy …

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Dzięki uczestnictwu w interaktywnych i zdalnych warsztatach internetowych osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania KPA przez jednostki administracji publicznej.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) przez jednostki opieki społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | 🖥️ 🌐 Webinaria, szkolenia on-line.

KPA w admonistracji. Szkolenie online (webinarium).

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie on-line: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) w administracji publicznej - kontakt.Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

Program

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w organach administracji publicznej.

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA.

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym. Problem właściwego konstruowania uzasadnienia decyzji uznaniowych.

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz omówienie rozstrzygnięć w tych sprawach.

Omówienie wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w poszczególnych sektorach orzeczniczych organów administracji publicznej.

Szkolenie on-line

Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji. Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Co powinieneś zrobić – krok po kroku?


Szkolenia on-line. E-learning. Webinarium: Polbi - Warszawa.

Dokonaj zgłoszenia – zapisz się na szkolenie.

E-mailem potwierdzimy dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępnimy link do szkolenia.

Korzystając z linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Logowanie na webinarium


 

Wirtualna poczekalnia – internetowy pokój spotkań


 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo


 

Stały kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań


 

 

🖥️ 🌐 | WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Szkolenia on-line, webinaria

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium: KPA w administracji


Organizacja szkolenia on-line: KPA w administracji publicznej.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Webinarium, szkolenie online prowadzi Kamil Miśtal.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-03-15

Webinarium: 1 dzień w godz. 10.00-15:30.

Cena dla osoby: 410 zł 310 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł / os. 310 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-01-22 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content