Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

KPA w jednostkach pomocy społecznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA w jednostkach pomocy społecznej

Szkolenie on-line dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Webinarium dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Szkolenie: KPA w jednostkach pomocy społecznej. Kamil Miśtal, Polbi – Warszawa.

 

Cel szkolenia online – KPA w OPS . Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej.

 

Adresaci szkolenia. Zajęcia dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) przez jednostki pomocy społecznej (OPS) kierowane jest do pracowników jednostek i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS).

 

PROGRAM SZKOLENIA


KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ. KPA W OPS.

 

1. KPA w jednostkach pomocy społecznej

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

 

2. Zasady postępowania administracyjnego

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

 

3. KPA – nowe zasady załatwiana spraw

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA.

 

4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

 

5. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

 

6. Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

 

7. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

 

8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

 

9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

 

10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

 

11. Liczenie terminów

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

 

12. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

 

13. Wezwania

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

 

14. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

 

15. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

 

16. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

 

17. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

 

18. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

 

19. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

 

20. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

 

21. Procedura wydawania decyzji administracyjnej

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

 

22. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

 

23. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

 

24. Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

 

25. Zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

 

26. Podpis zaufany w KPA

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

 

27. Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

28. Należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

 

29. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 

Prowadzący zajęcia „KPA w pomocy społecznej”

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Warsztatowa forma zajęć. Podczas zajęć prowadzonych w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia przez OPS-y postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

 

Organizacja szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: KPA w ośrodkach pomocy społecznej.KPA w pomocy społecznej

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Sygnaliści - Whistleblowing.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

Program


Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Warsztaty dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

 

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

 

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

 

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

 

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

 

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

 

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

 

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

 

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

 

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

 

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

 

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

 

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

 

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

 

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

 

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

 

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

 

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

 

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

 

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

 

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

 

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

 

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

 

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

 

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

 

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 


KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

KPA W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

  • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
  • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
  • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto.

Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

Szkolenie dotyczące stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez ośrodki pomocy społecznej (KPA w OPS).

 

Organizacja webinarium: KPA w OPS


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Efekty, rezultaty szkolenia. Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania KPA przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z planowanymi zmianami w zakresie tzw. elektronizacji postępowania oraz stosowania RODO w praktyce OPS.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie). Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) przez jednostki opieki społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z zakresu stosowania KPA w jednostkach pomocy społecznej to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content