Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA w jednostkach pomocy społecznej

Szkolenie on-line dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Webinarium dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Szkolenie: KPA w jednostkach pomocy społecznej. Kamil Miśtal, Polbi – Warszawa.

 

Cel szkolenia online – KPA w OPS


Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej.

 

Adresaci szkolenia


Zajęcia dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) przez jednostki pomocy społecznej (OPS) kierowane jest do pracowników jednostek i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS).

 

KPA W OPS – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Kodeks Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej. KPA w OPS.

 

1. KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

2. Zasady postępowania administracyjnego.

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

3. KPA – nowe zasady załatwiana spraw.

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego.

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

5. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń.

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

6. Pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

7. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia.

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu.

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

11. Liczenie terminów.

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

12. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

13. Wezwania.

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

14. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

15. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

16. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny.

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

17. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu.

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

18. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji.

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

19. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne.

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

20. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych.

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

21. Procedura wydawania decyzji administracyjnej.

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

22. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych.

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

23. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

24. Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania.

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

25. Zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku.

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

26. Podpis zaufany w KPA.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

27. Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej.

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

28. Należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

29. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie.

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 

Prowadzący zajęcia „KPA w pomocy społecznej”

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Warsztatowa forma zajęć


Podczas zajęć prowadzonych w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia przez OPS-y postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

 

Organizacja szkolenia


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: KPA w ośrodkach pomocy społecznej.KPA w pomocy społecznej

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: KPA w ośrodkach pomocy społecznej.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program


Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Warsztaty dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

 

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

 

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

 

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

 

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

 

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

 

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

 

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

 

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

 

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

 

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

 

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

 

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

 

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

 

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

 

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

 

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

 

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

 

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

 

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

 

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

 

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

 

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

 

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

 

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

 

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 


KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Szkolenie dotyczące stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez ośrodki pomocy społecznej (KPA w OPS).

 

Organizacja webinarium: KPA w OPS


Organizacja szkolenia on-line: KPA w OPS.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania KPA przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z planowanymi zmianami w zakresie tzw. elektronizacji postępowania oraz stosowania RODO w praktyce OPS.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) przez jednostki opieki społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content