Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA w jednostkach pomocy społecznej

Szkolenie on-line (webinarium) dotyczące stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez ośrodki pomocy społecznej (KPA w OPS).

Szkolenie on-line dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Webinarium dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

KPA w jednostkach pomocy społecznej


Szkolenie prowadzi  Kamil Miśtal


Szkolenie: KPA w jednostkach pomocy społecznej. Kamil Miśtal, Polbi – Warszawa.


Webinarium, interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00 – 15:30

Cena 410 zł za osobę (VAT zw.)

 

Cel szkolenia online – KPA w OPS


Celem internetowego spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej.

 

Adresaci szkolenia


Webinarium dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) przez jednostki pomocy społecznej (OPS) kierowane jest do pracowników jednostek i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS).

 

KPA W OPS – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ | Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej. KPA w OPS.

 

1. KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

2. Zasady postępowania administracyjnego.

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

3. KPA – nowe zasady załatwiana spraw.

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego.

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

5. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń.

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

6. Pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

7. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia.

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu.

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

11. Liczenie terminów.

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

12. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

13. Wezwania.

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

14. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

15. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

16. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny.

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

17. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu.

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

18. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji.

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

19. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne.

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

20. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych.

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

21. Procedura wydawania decyzji administracyjnej.

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

22. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych.

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

23. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

24. Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania.

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

25. Zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku.

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

26. Podpis zaufany w KPA.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

27. Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej.

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

28. Należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

29. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie.

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 

Prowadzący webinarium „KPA w pomocy społecznej”

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Warsztatowa forma zajęć


Podczas internetowych zajęć prowadzonych w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia przez OPS-y postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Dzięki uczestnictwu w interaktywnych i zdalnych warsztatach internetowych osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania KPA przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z planowanymi zmianami w zakresie tzw. elektronizacji postępowania oraz stosowania RODO w praktyce OPS.

 

Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej. Polbi – Warszawa, Kamil Miśtal.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) przez jednostki opieki społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

KPA w jednostkach pomocy społecznej (OPS). Szkolenie online (webinarium).

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja szkolenia


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: KPA w ośrodkach pomocy społecznej.Koordynator szkolenia – KPA w pomocy społecznej

Wirginia Łyjak

Polbi Contact Center: 721 547 750

e-mail: wirginia@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: KPA w ośrodkach pomocy społecznej.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program


Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Warsztaty dla OPS prowadzi Kamil Miśtal.

 

Wskazanie praktycznych przykładów stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

 

Realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

 

Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA od 2019 roku.

 

Analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej wszczęcia postępowania.

 

Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

 

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

 

Uwagi na temat podpisu elektronicznego i podpisu osobistego oraz o elektronicznej formie załatwiania spraw; omówienie kwestii funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

 

Problem organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

 

Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność urzędnicza. Szkody wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

 

Obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

 

Doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność.

 

Elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

 

Elementy metryki oraz protokołu i adnotacji; omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

 

Różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania; forma prawna rozwiązania kwestii wpadkowych.

 

Podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

 

Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron, ochrona danych osobowych w wywiadzie środowiskowym, błędy w protokole wywiadu.

 

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

 

Definicja uznania administracyjnego. Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym.

 

Problem właściwego argumentowania podjętego rozstrzygnięcia wraz z podaniem przykładów decyzji, w których można odstąpić od uzasadnienia.

 

Technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji.

 

Argumentacja organu wyższego stopnia w kontroli decyzji administracyjnych, wskazanie schematu postępowania organu II instancji.

 

Uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

 

Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego.

 

Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń.

 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dotyczące podpisu zaufanego.

 

Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania.

 

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

 


KPA w jednostkach pomocy społecznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

 

Organizacja webinarium: KPA w OPS


Organizacja szkolenia on-line: KPA w OPS.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content