Polbi

Prawo pracy 2024 – Podsumowanie zmian w Kodeksie Pracy

Prawo pracy, zmiany przepisów, szkolenie

Kompleksowo o prawie pracy – Kodeks Pracy 2024

Podczas szkolenia online Prawo Pracy 2024 omawiamy najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy. Zapraszamy na spotkanie będące podsumowaniem zmian wprowadzonych w ostatnim czasie w prawie pracy. Poznasz nowości 2024 w Kodeksie Pracy i wdrożone do prawa pracy dyrektywy UE. Omawiamy zmiany, które dotyczą spraw pracowniczych m.in.: umów o pracę, zasad pracy zdalnej, urlopów i dodatkowych dni wolnych oraz zasiłków. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy, oraz uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej do pracy w kadrach i płacach.

Szkolenie online podsumowujące zmiany w prawie pracy


 • Zadbasz o najbardziej aktualną wiedzę o prawie pracy oraz poznasz praktyczne rady i eksperckie wskazówki o wdrożeniu i stosowaniu znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy.
 • Porozmawiamy o dodatkowych dniach wolnych od pracy i nowych urlopach.
 • Zaprezentujemy nowe zasady zatrudniania pracowników na okres próbny oraz wypowiadania umów o pracę zawieranych na czas określony.
 • Omawiamy nowości m.in. wprowadzenie instytucji pracy zdalnej, nowe uprawnienia rodziców i opiekunów oraz zmiany w zasiłkach macierzyńskich.
 • Poruszymy temat kontroli trzeźwości pracowników i zasad rozliczania czasu pracy.
 • Wskażemy jakie znaczenie dla praw i obowiązków pracowników i pracodawców mają regulacje wynikające z dyrektyw UE: work-life balance i work-life integration.

Kodeks Pracy 2024 po zmianach – co nowego w przepisach?


Co nowego w prawie pracy w 2024 roku? Sprawdź zmiany i nowości. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza istotne zmiany, w szczególności w zakresie:

 • Umów o pracę na okres próbny i czas określony
 • Elastycznych form zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Informacji o warunkach zatrudnienia
 • Nowych uprawnień rodziców i opiekunów
 • Wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • Dodatkowych dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Dodatkowego urlopu opiekuńczego
 • Zmian w zakresie szkoleń pracowników
 • Pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników

Co obejmuje szkolenie o zmianach w prawie pracy?


 1. Umowa o pracę, brak zakazu zatrudnienia u innego pracodawcy, zmiany w przypadku umów o prace na okres próbny, dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia, wypowiadanie umów na czas określony, ochrona stosunku pracy i wnioski o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę lub wymiaru czasu pracy.
 2. Szkolenia pracowników, polityka szkoleniowa pracodawcy, szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, szkolenie na koszt pracodawcy wliczane do czasu pracy pracownika, obowiązki informacyjne.
 3. Dodatkowe dni wolne od pracy, zwolnienie z powodu działania siły wyższej, dodatkowe 2 dni albo 16 godzin wolne od pracy, prawo do połowy wynagrodzenia, nowy urlop opiekuńczy, dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego, warunki udzielania i korzystania z urlopu opiekuńczego.
 4. Uprawnienia rodzicielskie, rozszerzenie ochrony stosunku pracy, wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego, zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego, łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego, urlop ojcowski i opieka nad dzieckiem do 14. roku życia.
 5. Elastyczne formy zatrudnienia, definicje, wnioski pracownika i warunki niezbędne do zastosowania elastycznej organizacji pracy, zasady ustalania elastycznej organizacji pracy, powrót do poprzedniej organizacji pracy.
 6. Praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy, definicja, porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej, wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej, koszty świadczenia pracy zdalnej oraz zasady bhp w pracy zdalnej.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Implementacja dyrektyw UE do polskich przepisów


W 2023 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie Pracy związane z koniecznością implementowania dwóch dyrektyw:

 • Dyrektywy 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105) oraz
 • Dyrektywy 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Regulaminy pracy, wynagradzania i pracy zdalnej po nowemu


Nowelizacja Kodeksu pracy wymusza dostosowanie lub zredagowanie od podstaw regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania czy regulaminu pracy zdalnej a przy okazji daje możliwość optymalizacji stosowanych rozwiązań, likwidacji rozbieżności w dokumentacji i sprawdzenia, czy zapisy w nich zawarte są zgodne z najnowszymi przepisami prawa pracy.

Jak wygląda szkolenie o zmianach prawa pracy?


 • Zapraszamy na wartościowe zajęcia prowadzone online na żywo w czasie rzeczywistym.
 • Masz bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia i możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.
 • Otrzymujesz bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 2/26/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
28 lutego 2024
Środa, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.