Dyrektywa o równości i przejrzystości wynagrodzeń. Transparentność i równość płac dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę.

TRANSPARENTNOŚĆ I RÓWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ

Szkolenie online o jawności płac dostarcza wiedzy o nowych regulacjach mających zagwarantować wyrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Szkolenie o transparentności wynagrodzeń zapoznaje z nowymi prawami pracodawców i pracowników zawartymi w dyrektywie unijnej o jawności płac oraz daje odpowiedź na pytania, jaki jest cel dyrektywy, na czym ma polegać transparentności i równość wynagrodzeń oraz kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Program szkolenia online - Jawność i równości płac


1. Dyrektywa UE 2023/970 - definicje, pojęcia, nowe obowiązki

 • Wyjaśnienie pojęć dyrektywy o równości płac i przejrzystości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
 • Przegląd zapisów dyrektywy i wynikających z nowych regulacji obowiązków dla pracodawcy.
 • Zakres stosowania przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 roku.
 • Pracodawcy, których dotyczy dyrektywa, terminy wprowadzania przepisów.

2. Przejrzystość wynagrodzeń przy rekrutacji

 • Prawo do informacji o wynagrodzeniu przed zatrudnieniem.
 • Dostępność informacji dla kandydata.
 • Przejrzystość ustalania wynagrodzeń oraz polityka wzrostu wynagrodzeń.

3. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej

 • Zobligowanie pracodawców do przedstawianie organom państwowym informacji dotyczących działań w zakresie zwalczania negatywnych działań związanych z nierównością płacową,
 • Zróżnicowanie obowiązków sprawozdawczych w zależności od liczby zatrudnionych.
 • Omówienie zakresów jakie należy raportować.

4. Obowiązki pracodawcy w procesie wartościowania, pozwalające spełnić wymogi dyrektywy

 • Identyfikacja problemów związanych z luką płacową (nierównościami płacowymi), oraz obowiązkowa współpraca w celu rozwiązania problemów z przedstawicielami pracowników.
 • Obowiązek oceny systemu wynagrodzeń, z przedstawicielami pracowników (obowiązkowe elementy oceny).

5. Kryteria porównywania (wartościowania) pracy i faktyczny zakres ich identyfikacji

 • Wartościowanie pracy wg założeń dyrektywy.
 • Umiejętności zawodowe (Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, Krajowe Standardy Klasyfikacji Zawodowych, Klasyfikacja zawodów i specjalności).
 • Kompetencje miękkie (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Instytut Badań Edukacyjnych).
 • Zakres odpowiedzialności (kodeks pracy, kodeks cywilny, definiowanie odpowiedzialności przez pracodawcę, opracowania UE oraz ILO).
 • Kryteria niedyskryminujące pod względem płci pracowników (ilość i jakość świadczonej pracy przez pracownika, wymiar etatu).

6. Zwiększenie ochrony prawnej i odszkodowania

 • Ochrona praw pracowników.
 • Odszkodowania lub zadośćuczynienie dla pracowników.
 • Zasada równości wynagrodzeń - dowody wykonywania takiej samej pracy lub pracy o takiej samej wartości.
 • Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia.

7. Rekomendacje, co do dokumentacji dotyczącej pracy

 • Kompletowanie dokumentacji.
 • Przekazywanie informacji.
 • Wartościowanie pracy.

8. Zakres i sposób prowadzenia „projektu opisywania i wartościowania stanowisk pracy”

 • Przykład schematów wartościowania.
 • Przekazanie instrukcji dostosowania systemu płacowego do dyrektywy o równości płac i przejrzystości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/29/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
30 września 2024
Poniedziałek, w godz. 9:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Małgorzata Machaj
Uczymy tego, na czym się znamy.