Środki trwałe w budowie

Program szkolenia o środkach trwałych w budowie


I. Definicja środków trwałych – w tym środków trwałych w budowie

 1. Środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 2. Środki trwałe w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 3. Środki trwałe wg przepisów prawa podatkowego
 4. Środki trwałe wg zasad przyjętych przez jednostkę

II. Elementy środków trwałych

 1. Części składowe, peryferyjne, dodatkowe ŚT
 2. Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość
 3. początkową środka trwałego
 4. Podział środków trwałych i ich łączenie

III. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych

 1. Remont środków trwałych
 2. Konserwacja środków trwałych
 3. Ulepszenie środków trwałych
 4. Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 5. Mierniki ulepszenia
 6. Ulepszenie w prawie podatkowym
 7. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych)
 8. Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz
 9. pierwszy przyjmowanego do użytkowania

IV. Wycena wartości początkowej wytworzonych ŚT

 1. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 2. Wydatki ponoszone na wytworzenie środka trwałego – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego
 3. Moment rozpoczęcia budowy środka trwałego

V. Koszty związane z budową środków trwałych

 1. Koszty bezpośrednio związane z budową ŚT– przykładowy katalog
 2. Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 3. Wartość zleconych analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 4. Wydatki na usługi podwykonawców zewnętrznych
 5. Wartość zużytych narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 6. Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
 7. Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 8. Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 9. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 10. Wydatkowane środki na wynajmowane nieruchomości zastępczych na czas budowy ŚT
 11. Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 12. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 13. Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 14. Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 15. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 16. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

VI. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania

Wdrożenie do użytkowania środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie.

VII. Środki trwałe ujawnione – sposoby ustalania ich wartości początkowej

Ujawnianie środków trwałych w ewidencji i wprowadzanie do użytkowania w terminie późniejszym niż terminy ustawowe.

VIII. Co dzieje się w przypadkach kradzieży ŚT

Środki trwałe zwrócone po kradzieży - ustalanie wartości początkowej.

IX. Inwestycja długoterminowa

Nieruchomości inwestycyjne – inwestycje długoterminowe.

X. Środek trwały w budowie - zaniechanie inwestycji

Konsekwencje księgowe i podatkowe zaniechania inwestycji w przypadku likwidacji środka trwałego w budowie.

XI. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie

Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie i odpisy pomniejszające z tytułu trwałej utraty wartości.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.