Polbi

Kalkulator podróży służbowych

Kalkulator podróży służbowych 2023 – delegacje krajowe


Kalkulator rozliczania kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników. Wyliczanie diet i ryczałtów. Kalkulator automatycznie generuje druk polecenia wyjazdu służbowego oraz wypełnia i umożliwia wydrukowanie dokumentów towarzyszących rozliczaniu wydatków ponoszonych podczas delegacji krajowej.

 

Kalkulator 2023 – Stale podążamy za zmianami w prawie


Udostępniony kalkulator uwzględnia zmiany obowiązujące od 17 stycznia 2023 roku (nowa wysokość diety i nowe stawki przebiegów pojazdów).

 

Pliki instalacyjne kalkulatora podróży służbowych – wersja 2023


Kalkulator krajowych podróży służbowych jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel. Pobierz pakiet instalacyjny kalkulatora podróży służbowych 2023 i zainstaluj na swoim komputerze.

 

Pobierz i korzystaj


Do pobrania: Kalkulator podróży służbowych 2023 (bez makrodefinicji)

 

Instalacja kalkulatora diet i delegacji wersja 2023


W celu korzystania z programu należy:

 1. pobrać plik arkusza kalkulacyjnego (link powyżej) i zapisać go na dysku,
 2. po dwukrotnym kliknięciu program otworzy się w arkuszu kalkulacyjnym Excel i jest już gotowy do użycia (zalecamy pobrany plik potraktować jako wzorzec, który po każdorazowym wypełnieniu należy zapisywać pod innymi nazwami).

 

Kalkulator podróży służbowych 2023 (delegacji krajowych)


 • Kalkulator podróży służbowych (wyjazdów krajowych) umożliwia zautomatyzowane rozliczenie kosztów delegacji służbowej.
 • Kalkulator automatyczne wypełnienie druku rozliczenia kosztów delegacji w ramach polecenia wyjazdu służbowego.
 • Kalkulator służy do rozliczania kosztów (noclegi, przejazdy) oraz wylicza diety i ryczałty na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

 

Kalkulator podróży służbowych (krajowych delegacji i wyjazdów)


Kalkulator podróży służbowych to wysokozautomatyzowany kalkulator kosztów krajowych delegacji służbowych w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel. Kalkulator automatycznie wylicza koszty diet, przejazdów, dojazdów, noclegów i innych kosztów związanych z delegacjami, podróżami i wyjazdami służbowymi pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. Kalkulator pozwala na automatyczne wypełnianie druku delegacji krajowej (polecenia wyjazdu służbowego) i rozliczenie podróży służbowej oraz dokonuje rozliczenia wartości zaliczki udzielonej na wyjazd.

 

Funkcje kalkulatora podróży służbowych


Bezpłatny, zaawansowany kalkulator delegacji krajowych umożliwia w pełni zautomatyzowane rozliczenie kosztów krajowej podróży służbowej oraz automatyczne wypełnienie druku rozliczenia kosztów delegacji w ramach polecenia wyjazdu służbowego. Kalkulator krajowych delegacji służbowych został przygotowany z myślą o osobach niezaawansowanych w obsłudze komputera – cechuje go duża łatwość obsługi, co udało się osiągnąć m. in. dzięki zastosowaniu szeregu formantów. „Kalkulator diet i delegacji krajowych” jest doskonałą pomocą w pracy w działów kadrowo-płacowych.

 

Kalkulator podróży i delegacji krajowych. Przykładowy wygląd ekranu.

Rys. 1. Kalkulator krajowych podróży służbowych. Wygląd programu do rozliczania wydatków ponoszonych podczas delegacji krajowej.

 

 Opcje kalkulatora podróży służbowych (diety, ryczałty, koszty dojazdów)


Kalkulator podróży służbowych (delegacji krajowych) udostępnia automatyczne opcje wyliczeń kosztów krajowych wyjazdów służbowych w arkuszu kalkulacyjnym.

Kalkulator delegacji służbowych daje to możliwość:

 1. ustalenia w kalkulatorze delegacji krajowych czasu trwania podróży służbowej w oparciu o wprowadzone przez użytkownika dane początku i końca delegacji (dzień rozpoczęcia podróży służbowej i dzień zakończenia delegacji),
 2. wyliczenia przez kalkulator delegacji krajowych zmniejszeń wartości diet w wypadku finansowania przez pracodawcę częściowego lub całkowitego kosztu wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej,
 3. obliczenia za pomocą kalkulatora delegacji krajowych przekroczenia limitów finansowania przez pracodawcę kosztów wyżywienia pracownika i uwzględnienie wartości kosztów wyżywienia w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w podstawie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 4. wykazania w kalkulatorze delegacji krajowej kosztów dojazdu pracownika w oparciu o poniesione wydatki na komunikację publiczną i wykorzystanie przez pracownika prywatnego pojazdu do celów służbowych (program dostosuje odpowiednią stawkę przejazdu za 1 km w zależności od rodzaju wykorzystanego pojazdu i pojemności silnika),
 5. prezentacji za pomocą kalkulatora delegacji ustalenie kosztów noclegów z ewentualnym uwzględnieniem przekroczenia obowiązującego limitu,
 6. ustalenia ryczałtowego kosztu noclegów poniesionych podczas podróży służbowej,
 7. ustalenia kosztów przejazdów miejscowych na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych,
 8. ustalenia zryczałtowanych kosztów przejazdów miejscowych,
 9. sumowania innych kosztów poniesionych,
 10. rozliczenia otrzymanej zaliczki na podróż służbową uwzględniając koszty wyliczone przez kalkulator delegacji krajowych,
 11. ustalenie ewentualnej nadwyżki poniesionych kosztów w stosunku do obowiązujących limitów i wykazanie jej jako składnika opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podstawy składek ubezpieczeń społecznych o zdrowotnych,
 12. automatycznego wypełnienia druku rozliczenia kosztów krajowej podróży służbowej na druku polecenia wyjazdu służbowego,
 13. wydruku przy użyciu opcji kalkulatora delegacji standardowego, poprawnie graficznego druku polecenia wyjazdu służbowego wraz rozliczeniem kosztów delegacji służbowej.

 

Kalkulator podróży służbowych (delegacji krajowych). Rys. 2.

Rys. 2. Kalkulator podróży służbowych. Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów delegacji służbowej.

 

Kalkulator delegacji krajowej – swoboda doboru parametrów


Kalkulator krajowych podróży służbowych dodatkowo pozwala użytkownikowi wprowadzać wartości danych różnych od obowiązujących, określonych przepisami prawa limitów.

Swoboda doboru wartości parametrów w kalkulatorze delegacji krajowych dotyczy:

 1. wartości diety (domyślnie ustawiona zgodnie z rozporządzeniem),
 2. wartości rzeczywistych kosztów wyżywienia pracownika,
 3. wartości przekroczenia limitu kosztów noclegów,
 4. wartości diety przyjętej do ryczałtowego rozliczania kosztów noclegów i przejazdów miejscowych,
 5. wartości stawek przyjętych do rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych dla określonego rodzaju pojazdu (domyślnie ustawione są wartości zgodnie z rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej),
 6. danych firmy delegującej pracownika,
 7. danych pracownika odbywającego krajową podróż służbową,
 8. celu podróży służbowej i innych elementów występujących na druku polecenia wyjazdu służbowego.

 

Dokumenty – druk polecenia wyjazdu służbowego, rozliczenia delegacji


Program „Kalkulator krajowych podróży służbowych” automatycznie wypełnia i umożliwia wydrukowanie podstawowych dokumentów towarzyszących rozliczaniu wydatków ponoszonych podczas delegacji krajowej.

Dokumenty generowane w kalkulatorze to:

 • druk polecenia podróży służbowej (druk polecenia wyjazdu służbowego),
 • druk rozliczenia kosztów krajowej podróży służbowej (druk delegacji krajowej).

 

Arkusz kalkulacyjny Excel – współpraca z kalkulatorem delegacji


Program „Kalkulator krajowych podróży służbowych” jest arkuszem kalkulacyjnym programu Excel, w którym wykorzystano rozwiązania oparte na złożonych formułach, formantach i makrodefinicjach.

Arkusz nie jest zabezpieczony hasłem i wszystkie formuły i komórki mogą podlegać reedycji.

 

Licencja na użytkowanie „Kalkulatora krajowych podróży służbowych”


Program „Kalkulator krajowych podróży służbowych” jest arkuszem kalkulacyjnym programu Excel, który można pobrać ze strony www.polbi.pl i użytkować w codziennej pracy całkowicie bezpłatnie.

Żadne formuły ani komórki nie zostały przez autora poblokowane, tak więc mogą one podlegać edycji i dostosowaniu do potrzeb użytkownika.

Jednak autor programu (Maciej Derwisz) zwraca się do użytkowników z prośbą o informowaniu o ewentualnych błędach w działaniu programu i możliwościach jego usprawnień  lub o ewentualnie poczynionych zmianach w programie, które zwiększyły jego funkcjonalność i chcielibyście nimi się Państwo podzielić. Informacje proszę kierować na adres: biuro@polbi.pl

 

Zastosowanie kalkulatora delegacji krajowych i diet


Kalkulator krajowych podróży służbowych zdecydowanie ułatwia i przyśpiesza pracę związaną z rozliczeniem kosztów krajowych podróży służbowych oraz wypełnienia i wydrukowania odpowiednich dokumentów w działach kadrowo-płacowych, księgowości i rachubie.

 

Pojęcia, definicje, regulacje prawne


Pojęcie podróży służbowej odnosi się do wyjazdu pracownika na wyraźne polecenie pracodawcy w celu realizacji zadań służbowych i wykonania zaplanowanych działań. Podróż służbowa nazywana jest także delegacją. Podróż służbowa mająca miejsce na obszarze kraju nazywana jest podróżą krajową.

Z tytułu podróży krajowej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej udokumentowanych biletami lub fakturami, zwrot kosztów noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Pracodawca określa właściwy do odbycia podróży krajowej środek transportu, a także jego rodzaj i klasę. Na wniosek pracownika pracodawca może również wyrazić zgodę na przejazd pojazdem niebędącym własnością pracodawcy.

Zakres regulacji prawnych związanych z krajowymi podróżami służbowymi (delegacjami krajowymi) zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Przydatne dane i wskaźniki – ryczałt samochodowy, kilometrówka

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:

1) samochodu osobowego:

a) o poj. skok. do 900 cm3 – 0,89 zł,

b) o poj. skok. pow. 900 cm3 – 1,15 zł,

2) motocykla – 0,69 zł,

3) motoroweru – 0,42 zł.

 

Limit, w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

 • 300 km – do 100 000 mieszkańców,
 • 500 km – ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców,
 • 700 km – ponad 500 000 mieszkańców.

 

Koszty używania pojazdów do celów służbowych są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator krajowych podróży służbowych” jest zaawansowanym narzędziem rozliczeniowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia kosztów krajowych delegacji pracowników. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. Jest to program bezpłatny. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako dodatkową pomoc w codziennej pracy przy wyliczeniach.

 

Prawa autorskie


Kalkulator krajowych podróży służbowych jest programem całkowicie bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej. Odpłatne rozpowszechnianie programu, odpłatne zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Kontakt


Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

 

POLECAMY RÓWNIEŻ NASZE SZKOLENIA


POlecamy szkolenie - Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.

SZKOLENIA POLBI – PODRÓŻE SŁUŻBOWE, WYJAZDY I DELEGACJE 2023