Kalkulator wynagrodzeń / płac brutto – netto

UWAGA – To jest wersja archiwalna kalkulatora wynagrodzeń

Zobacz aktualny kalkulator: Kalkulator wynagrodzeń 2023

 


Kalkulator wynagrodzeń / płac wersja 2020-2021

Kalkulator do przeliczania wynagrodzeń brutto/netto w przypadku umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Kalkulator wynagrodzeń/płac pozwala na ustalanie wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik/zleceniobiorca oraz kwoty całkowitych kosztów pracodawcy. Kalkulator wynagrodzeń/płac brutto-netto wersja 2020-2021 to bezpłatny program dostępny do pobrania i instalacji na komputerze będącym w posiadaniu użytkownika.

 

Kalkulator wynagrodzeń brutto – netto (dwustronny)


 • Kalkulator do dokonywania przeliczeń kwot brutto – netto wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
 • Kalkulator pozwala ustalić zarobki jakie otrzyma pracownik/zleceniobiorca (kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń publicznoprawnych), jak również ogół kosztów pracodawcy/zleceniodawcy oraz umożliwia wydruk wyliczonych danych.
 • Kalkulator wynagrodzeń/płac przelicza dane wg stanu prawnego obowiązującego od 2020 roku.
 • Kalkulator wynagrodzeń działa w zakresie lat 2020-2021.

 

Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto-netto. 2020-2021.

 

Kalkulator wynagrodzeń 2020-2021 (kalkulator 2.0 wersja 1.4)


Zmiany w aktualizacji wersji kalkulatora obowiązujące od 1 września 2021 roku:
1. Dodano nowe pole przeznaczone do wprowadzenia wartości wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe nie jest wliczane do podstawy ubezpieczeń społecznych ale jest w podstawie ubezpieczenia zdrowotnego i podstawy opodatkowania. Również wpływa na wysokość kwoty do wypłaty.
2. Dostosowano wygląd wydruku listy płac/rachunku w związkiem z wprowadzeniem nowego składnika wynagrodzenia brutto (wynagrodzenia chorobowego).
3. Dostosowano wygląd graficzny programu odpowiednio do wprowadzonych zmian.
UWAGA! W przypadku aktualizacji „Kalkulatora wynagrodzeń” należy koniecznie odinstalować poprzednią wersję kalkulatora (nie ma możliwości działania obu wersji jednocześnie).

Plik instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń / płac (brutto – netto)


Kalkulator wynagrodzeń/płac 2020-2021 dla środowiska Windows 7 i nowszego.

Spakowany pakiet instalacyjny kalkulatora wynagrodzeń 2.0 v. 1.4

Pobierz i zainstaluj spakowany zestaw instalacyjny na swoim komputerze.

 

UWAGA! W przypadku instalacji nowej wersji „Kalkulatora wynagrodzeń 2020-2021 (kalkulator 2.0 wersja 1.3” należy koniecznie odinstalować, zarówno poprzednią wersję kalkulatora działającą w latach 2019-2020 jak i wersje kalkulatora z 2021 roku, jeżeli została wcześniej zainstalowana (nie ma możliwości równoczesnego działania obu wersji kalkulatora).

 

Instalacja kalkulatora wynagrodzeń – praktyczne uwagi


W celu instalacji kalkulatora wynagrodzeń brutto-netto należy:

 • pobrać spakowany plik instalacyjny kalkulatora klikając na linku zamieszczonym powyżej i zapisać go na dysku,
 • rozpakować pobrany spakowany pakiet,
 • zapisać „wypakowane” pliki instalacyjne na dysku (uwaga: nie należy instalować „spakowanych” plików – program zgłosi błąd braku plików w trakcie instalacji),
 • po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu Start systemu Windows).

 

UWAGA!

Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora na rok 2020 to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej działającej do 2019 roku! (np. pod Windows 7 można tego dokonać w sposób następujący: klikamy przycisk „Start” – potem „Panel sterowania” – potem „Programy i funkcje” a następnie poprzez kliknięcie PPM na liście programów na kalkulatorze wybieramy z menu „Usuń”).

 

Kalkulator wynagrodzeń – przykładowy wygląd programu


Nowa szata graficzna kalkulatora w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności. Zobacz jak wygląda układ informacji w kalkulatorze wynagrodzeń/płac brutto-netto w wersji beta udostępnionej od 2020 roku.

 

Kalkulator wynagrodzeń 2020-2021

Rys. 1.

 

Kalkulator wynagrodzeń (płac). Umowy o pracę i cywilnoprawne.

Rys. 2.

 

Kalkulator wynagrodzeń (płac). Ustalanie wynagrodzenia jakie otrzymuje pracownik.

Rys. 3.

 

Kalkulator wynagrodzeń/płac brutto-netto 2020-2021 v 1.4

Rys. 4.

 

Kalkulator wynagrodzeń (płac) - bezpłatny program.

Rys. 5.

 

Kalkulator wynagrodzeń. Płace z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Rys. 6.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń brutto/netto i netto/brutto


Kalkulator wynagrodzeń/płac ma charakter dwustronny – przelicza pensje z kwoty brutto na netto i z netto na brutto. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia ustalenie podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych przy przekroczeniu limitu. Kalkulator daje możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodu i swobodę doboru stawek podatkowych. Kalkulator wylicza narzut kosztów ZUS pracodawcy. Umożliwia również wyliczenia wynagrodzeń brutto-netto za nie w pełni przepracowany miesiąc. Możliwość dokonywania wyliczeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Kalkulator daje możliwość wyboru: stawek podatku dochodowego, wartości kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek obowiązujących. Kalkulator umożliwia symulację roczną kosztów wynagrodzeń i narzutów ZUS pracodawcy. Kalkulator działa w zakresie lat 2020-2021.

 

Funkcje kalkulatora wynagrodzeń/płaca brutto/netto (netto/brutto)


Kalkulator przeznaczony zarówno do wyliczeń wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jak również dla wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych.

Kalkulator wynagrodzeń ma charakter dwustronny (od brutto do netto i od netto do brutto).

Kalkulator umożliwia również roczną symulację kosztów wynagrodzeń.

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia płynne, błyskawiczne wyliczanie:

 1. wartości zarobków netto na podstawie wynagrodzenia brutto,
 2. wartości wynagrodzenia brutto na podstawie wynagrodzenia netto,
 3. ustalenie prawidłowej podstawy wyliczania składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadkach przekroczenia limitu u jednego (z uwzględnieniem wynagrodzeń z poprzednich miesięcy) lub wielu pracodawców (wzór proporcji ZUS),
 4. ustalenie procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),
 5. narzutu kosztów ZUS pracodawcy,
 6. sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,
 7. konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych,
 8. wprowadzenia dodatkowych składników pozapłacowych podlegających ozusowaniu i opodatkowaniu,
 9. wprowadzenia dodatkowych składników zwiększających jedynie podstawę opodatkowania a niepodlegających ozusowaniu,
 10. wprowadzenia odrębnej podstawy wyliczenia PPK,
 11. ewentualnego wyliczenia wartości Funduszu Emerytur Pomostowych,
 12. ewentualnego wyliczenia wartości składek PPK obowiązkowych i dobrowolnych,
 13. wartości wynagrodzenia brutto (ograniczonego) w sytuacji pracowników zatrudnionych za wynagrodzeniem stałym w momencie nieprzepracowania przez nich pełnego miesiąca,
 14. błyskawiczne wyliczenie wartości wynagrodzeń dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,
 15. błyskawiczne rozliczenie wynagrodzeń w związku z użycie predefiniowanych schematów rozliczeniowych dotyczących:
  a) studenta do ukończenia 26 roku życia,
  b) członka zarządu zatrudnionego na podstawie powołania przy rozliczeniu ogólnym,
  c) członka zarządu zatrudnionego na podstawie powołania przy rozliczeniu ryczałtowym (do kwoty 200 zł),
  d) zarządzającego zatrudnionego w ramach kontraktu menedżerskiego,
 16. wyliczenie podatku dochodowego według stawek 17% i 32%,
 17. wyboru kosztów uzyskania przychodów,
 18. wyboru kwoty zmniejszającej podatek.

 

Kalkulator wynagrodzeń - Bezpłatne narzędzie.

 

Bezpłatny kalkulator do wyliczania wynagrodzeń (zarobków / płac)


Kalkulator ma uniwersalne zastosowanie dzięki swobodzie doboru parametrów przeliczania płac pracowników/zleceniobiorców.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala na płynną (powoduje natychmiastowe przeliczenie pozostałych danych) zmianę następujących parametrów:

 1. możliwość zmiany wartości naliczania kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych(w tym możliwość ustawienia zerowych lub rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów),
 2. możliwość wyłączania naliczanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2),
 3. łatwe przełączanie stawek podatkowych (17% lub 32%),
 4. możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),
 5. możliwość włączenia/wyłączenia naliczania składki ubezpieczenia chorobowego dla umów cywilnoprawnych,
 6. możliwość wyłączenia naliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego,
 7. możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),
 8. możliwość wyłączenia naliczania wartości Funduszu Pracy i FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),
 9. istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,
 10. istnieje możliwość włączenia naliczania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
 11. istnieje możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, zarówno obowiązkowych i dobrowolnych,
 12. możliwość dopisania dodatkowych składników pozapłacowych do podstawy ZUS i podatku dochodowego,
 13. możliwość automatycznego wprowadzenia wartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w aktywnym roku rozliczeniowym,
 14. możliwość indywidualnego ustalenia podstawy naliczania składek PPK,
 15. możliwość wprowadzenia ilości godzin przepracowanych w sytuacji nieprzepracowania przez pracownika pełnego miesiąca (w wypadku zatrudnienia za wynagrodzeniem stałym),
 16. możliwość wydruku „Listy Płac” lub „Rachunku do umowy” zawierających wszelkie dane wyliczeniowe zgrupowane w bardzo przejrzystej formie.
 17. możliwość wprowadzenia wartości wynagrodzenia chorobowego obok wynagrodzenia zasadniczego,
 18. możliwość skorzystania z predefiniowanych schematów rozliczeniowych dla:
  a) studenta do ukończenia 26 roku życia,
  b) członka zarządu zatrudnionego na podstawie powołania przy rozliczeniu ogólnym,
  c) członka zarządu zatrudnionego na podstawie powołania przy rozliczeniu ryczałtowym (do kwoty 200 zł),
  d) zarządzającego zatrudnionego w ramach kontraktu menadżerskiego.
Kalkulator umożliwia płynną symulację kosztów wynagrodzeń i narzutu ZUS pracodawcy dla całego roku (istnieje możliwość ograniczenia symulacji wyłącznie do wybranych miesięcy) w zakresie wynagrodzeń do 9.000 zł brutto (bez możliwości ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych w wypadku przekroczenia obowiązującego w danym roku limitu).

 

Zastosowanie kalkulatora wyliczania wynagrodzeń / płac


Program do wyliczania wynagrodzeń (zarobków/płac) ma bardzo uniwersalne zastosowanie.

Kalkulator wynagrodzeń/płac może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do łatwego wyliczenia wynagrodzeń netto pracowników/zleceniobiorców wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy/zleceniodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych),
 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych,
 • jako pomoc dla szybkiego ustalania wartości wynagrodzenia brutto dla zadanej wartości wynagrodzenia netto,
 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika,
 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych i składek PPK,
 • jako kalkulator ustalania wynagrodzenia w wypadku niepełnego miesiąca przepracowanego przez pracownika.

 

Informacje końcowe


„Kalkulator wynagrodzeń/płac” jest narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia brutto-netto a również netto-brutto (przy płynnej zmianie różnych opcji wyliczeniowych) – został stworzony jako pomoc dydaktyczna do użytkowania w ramach zajęć na kursach kadrowo-płacowych i księgowości. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym.

System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej.

Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach. Autor programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu użytkowania programu – proszę wziąć pod uwagę, że pełni on wyłącznie rolę pomocniczą i używacie go Państwo na własne ryzyko.

 

Pozostałe kalkulatory


 

Prawa autorskie – bezpłatny kalkulator wynagrodzeń


Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.

Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

Polbi – Polecamy również nasze kursy i szkolenia. Znajdź coś dla Siebie!

 

KURS KADROWO-PŁACOWY – Kadry i Płace od podstaw do specjalisty. Internetowe szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Certyfikat zawodowy.


EXCEL – Kursy praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych – optymalizacja funkcji arkusza kalkulacyjnego.


PRAWO PRACY, ZUS – Szkolenia dotyczące kodeksu pracy oraz tematyka ubezpieczeń społecznych i składek ZUS, zasiłków, program Płatnik.

 

Kontakt


Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)