Odroczony podatek dochodowy w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym

PODATEK ODROCZONY DLA KSIĘGOWYCH
1. Podatek bieżący (rzeczywisty) a podatek odroczony
2. Zdarzenia mające wpływ na powstanie odroczonego podatku dochodowego
3. Tworzenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4. Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu OPD
5. Ewidencja księgowa ODP na przełomie lat
6. Wpływ podatku odroczonego na wynik finansowy i sprawozdanie finansowe

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.