KPA w jednostkach pomocy społecznej

Jak przebiega postępowanie administracyjne w OPS?

Szkolenie online – Jak przebiega postępowanie administracyjne w Ośrodkach Pomocy Społecznej na gruncie regulacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń pomocy społecznej.

Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej. Zajęcia mają pozwolić na ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej i uzyskanie wiedzy o problemach jakie można napotkać przy stosowaniu procedury administracyjnej.

Szkolenia zapozna z zakresem obowiązków organów prowadzących postępowanie administracyjne i pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w takim postępowaniu.

 

Szkolenie - KPA w jednostkach pomocy społecznej

O czym jest szkolenie ze stosowania KPA przez jednostki OPS?


 1. KPA w jednostkach pomocy społecznej, praktyczne przykłady stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.
 2. Zasady postępowania administracyjnego, realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.
 3. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego, analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek
 4. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń, formy rozstrzygnięć, tryb i właściwość podmiotów w sprawach wyłączeń.
 5. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia, charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania, elektroniczna forma załatwiania spraw.
 6. Prawo strony do wniesienia ponaglenia, forma, tryb, termin oraz konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.
 7. Przewlekłość postępowania a bezczynność, problemy i konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 8. Liczenie terminów, obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.
 9. Błędy w procedurze doręczeń i wezwań, doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność, elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.
 10. Metryka sprawy, protokoły i adnotacje, omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.
 11. Zawieszenie i umorzenie postępowania, różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania.
 12. Ustalanie sytuacji dochodowej osoby/rodziny, podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.
 13. Rodzinne wywiady środowiskowe, przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu, metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron,
 14. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.
 15. Analiza orzekania uznaniowego, uznanie administracyjne, zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym, kontrola instancyjna decyzji uznaniowych.
 16. Procedura wydawania decyzji administracyjnej, technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji, uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.
 17. Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania, zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku.
 18. Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej
 19. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

Dla kogo jest szkolenie o KPA w Pomocy Społecznej?


Zajęcia dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) przez jednostki pomocy społecznej (OPS) kierowane jest do pracowników jednostek i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS, pracownicy działów świadczeń rodzinnych).

Jak wyglądają zajęcia o KPA w OPS?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o funkcjonowaniu i stosowaniu KPA w jednostkach pomocy społecznej to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania KPA przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z planowanymi zmianami w zakresie tzw. elektronizacji postępowania oraz stosowania RODO w praktyce OPS.

Podczas zajęć prowadzonych w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia przez OPS-y postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.