KPA w jednostkach pomocy społecznej

Kodeks Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej. KPA w praktyce funkcjonowania OPS.
1. KPA w jednostkach pomocy społecznej
2. Zasady postępowania administracyjnego
3. KPA – nowe zasady załatwiana spraw
4. Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego
5. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń
6. Pełnomocnictwo
7. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje
8. Prawo strony do wniesienia ponaglenia
9. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu
10. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
11. Liczenie terminów
12. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia
13. Wezwania
14. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
15. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne
16. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny
17. Rodzinne wywiady środowiskowe, ich przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu
18. Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji
19. Analiza orzekania uznaniowego. Uznanie administracyjne.
20. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych
21. Procedura wydawania decyzji administracyjnej
22. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych
23. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
24. Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania
25. Zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku
26. Podpis zaufany w KPA
27. Zarządca sukcesyjny w pomocy społecznej
28. Należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej
29. Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.