Polbi

KPA w jednostkach pomocy społecznej

Postępowanie administracyjne w OPS na gruncie KPA w sprawach z zakresu świadczeń pomocy społecznej

 

Szkolenie: KPA w jednostkach pomocy społecznej. Kamil Miśtal, Polbi – Warszawa.

 

Cel szkolenia o KPA w OPS


Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej. Zajęcia mają pozwolić na ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej i uzyskanie wiedzy o problemach jakie można napotkać przy stosowaniu procedury administracyjnej. Szkolenia zapozna z zakresem obowiązków organów prowadzących postępowanie administracyjne i pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w takim postępowaniu.

 

Adresaci szkolenia – KPA w jednostkach pomocy społecznej


Zajęcia dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) przez jednostki pomocy społecznej (OPS) kierowane jest do pracowników jednostek i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS, pracownicy działów świadczeń rodzinnych).

 

Główne punkty szkolenia o stosowaniu KPA przez jednostki OPS


KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ W PRAKTYCE

KPA w jednostkach pomocy społecznej, praktyczne przykłady stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej.

Zasady postępowania administracyjnego, realizacja zasad KPA w instytucjach postępowania administracyjnego i w procedurze orzekania w sprawach indywidualnych.

Problematyka wszczęcia postępowania administracyjnego, analiza procedury przyjęcia lub odrzucenia podania; postępowanie z urzędu i postępowanie na wniosek

Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączeń, formy rozstrzygnięć, tryb i właściwość podmiotów w sprawach wyłączeń.

Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia, charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania, elektroniczna forma załatwiania spraw.

Prawo strony do wniesienia ponaglenia, forma, tryb, termin oraz konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

Przewlekłość postępowania a bezczynność, problemy i konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

Liczenie terminów, obliczanie terminów do załatwienia sprawy; problem dni ustawowo wolnych oraz świątecznych, wniosek o przywrócenie terminu.

Błędy w procedurze doręczeń i wezwań, doręczenia w niewłaściwym miejscu i czasie, błąd co do adresata doręczeń, ponowne doręczenie i jego skuteczność, elementy wezwania i jego forma, skutki niezastosowania się do wezwania.

Metryka sprawy, protokoły i adnotacje, omówienie przykładów postępowań, w których metryka sprawy nie musi być prowadzona; okoliczności sporządzania protokołu i adnotacji.

Zawieszenie i umorzenie postępowania, różnice proceduralne między zawieszeniem a umorzeniem postępowania.

Ustalanie sytuacji dochodowej osoby/rodziny, podmioty upoważnione do udzielania informacji o dochodach, jawne rejestry, oświadczenia o stanie majątkowym, rygor odpowiedzialności karnej przy składaniu wyjaśnień.

Rodzinne wywiady środowiskowe, przeprowadzenie oraz sporządzania protokołu, metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uprawnienia organu i uprawnienia stron,

Terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia.

Analiza orzekania uznaniowego, uznanie administracyjne, zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym, kontrola instancyjna decyzji uznaniowych.

Procedura wydawania decyzji administracyjnej, technika konstruowania decyzji administracyjnej, wady formalne decyzji, nieistnienie decyzji, uzupełnienie i rektyfikacja decyzji, sprostowanie błędów i omyłek pisarskich, klasyfikacja błędów nieistotnych.

Składanie odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania, zmiana ostatecznych decyzji dotyczących zasiłku.

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej

Postępowanie uproszczone, mediacja i milczenie w pomocy społecznej.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

 

Warsztatowa forma zajęć z KPA


Podczas zajęć prowadzonych w drodze studium przypadku zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w praktyce prowadzenia przez OPS-y postępowania administracyjnego (obliczanie terminów, skuteczność doręczenia, elementy decyzji, weryfikacja orzekania) oraz zostaną wskazane techniki właściwej interpretacji przepisów.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – KPA w pomocy społecznej


  • KPA w jednostkach pomocy społecznej (OPS), postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń pomocy społecznej
  • Kurs dla pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
  • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
  • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
680 zł780 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/5/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
8 grudnia 2023
Piątek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Kamil Miśtal
Uczymy tego, na czym się znamy.