Kalkulator umów zlecenia

Kalkulator – Umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie 2024


Kalkulator umów zleceń 2024 (umów cywilnoprawnych) to przydatny program przygotowany na bazie arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Szybko rozliczysz umowę zlecenie. Możesz prowadzić bazę zleceniobiorców do 500 osób oraz automatycznie sporządzać i drukować rachunek.

Do pobrania: Kalkulator umów zlecenia 2024

Uwaga: Udostępniana wersja kalkulatora jest programem bezpłatnym, dlatego niektóre funkcje mogą być nieaktywne.

Ograniczenia to: a) kwota wynagrodzenia brutto może być jedynie liczbą nieparzystą, b) część parametrów wyliczeniowych została zablokowana.

Możesz kupić pełną wersję kalkulatora za 49 zł brutto. Napisz do nas https://www.polbi.pl/kontakt, przygotujemy spersonalizowaną wersję kalkulatora.

Jak zainstalować kalkulator umów zlecenia?


 • Kalkulator wynagrodzeń jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel.
 • Pobierz plik kalkulatora i zapisz na swoim komputerze. Program nie wymaga instalacji i jest od razu gotowy do działania po uruchomieniu.
 • Plik należy otwierać bezpośrednio w programie MS Excel, a nie w uproszczonym trybie jako okno przeglądarki internetowej.

Uwaga! W związku z ochroną komputera czasami system Windows może blokować otwieranie plików z tzw. nieznanego źródła – należy wtedy zmienić ustawienia ochrony systemu Windows.

Nowości w wersji kalkulatora dla 2024 roku


 • Uproszczony interfejs wyboru parametrów wyliczeniowych wynagrodzeń
 • Usprawnione wyliczenia dla osób korzystających z preferencji podatkowych, np. do 26 roku życia
 • Obsługa oświadczenia o zwiększeniu stawki opodatkowania

Możliwości „Kalkulatora umów-zleceń 2024 (umów cywilnoprawnych)”


Najważniejsze funkcje programu:

 • prowadzenie bazy danych zleceniobiorców zawierającej dane osobowe oraz numery rachunków bankowych (do 500 osób),
 • automatyczne generowanie wydruku rachunku do umowy zlecenia zawierającego dane ewidencyjne umowy, dane osobowe zleceniobiorcy oraz pełne wyliczenie kwot w ramach rozliczania umowy zlecenia,
 • możliwość korzystania ze prawie 30 schematów predefiniowanych ułatwiających wybór opcji obciążeń związanych z naliczeniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych,
 • walidacja poprawności wprowadzanych danych, w tym numeru Pesel i numeru rachunku bankowego,
 • dwustronne rozliczanie rachunku – brutto – netto lub netto – brutto,
 • swobodne kształtowanie parametrów wyliczeniowych, w tym KUP, KZP, stawek podatkowych, doboru parametrów ZUS, formy rozliczenia podatkowego, itp.
 • możliwość ręcznego wprowadzenia wartości dotychczasowych przychodów, dochodów i podstaw naliczeń ZUS, które wpływają na sposób wyliczenia bieżącego miesiąca.

Parametry i funkcje kalkulatora dla umów zleceń


 

a) Kolory w polach kalkulatora

 • kolory w kalkulatorze zleceń mają charakter pomocniczo – informacyjny,
 • pola edytowalne przewidziane do wprowadzania danych oznaczone są kolorem zielonym (również pola list wyboru parametrów) – pozostałe pola są zablokowane i nie można w nich dokonywać edycji danych czy formuł,
 • w trakcie popełnienia błędu przewidzianego przez program, kalkulator oznaczy błędne pole kolorem krwistoczerwonym – należy natychmiast poprawić błąd bowiem program nie będzie wyliczał danych prawidłowo;

 

b) KUP i kwota zmniejszająca podatek

 • możliwy jest niezależny manualny wybór KUP (20%, 50% lub kwota rzeczywista kosztów),
 • kwota zmniejszająca podatek (100 zł, 150 zł, 300 zł lub 0 zł) jest automatycznie wprowadzana przez program na podstawie wybranego podatkowego schematu rozliczeniowego,
 • kalkulator zleceń i umów o dzieło zgłasza błąd oznaczając pola kolorem czerwonym w wypadku kiedy kwota kosztów rzeczywistych jest większa niż wartość osiągniętego przychodu;

 

c) Ubezpieczenie zdrowotne

 • składka ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2023 jest automatycznie korygowana się w oparciu o algorytmy wyliczeniowe dla roku 2021,
 • składki ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno dla roku 2021 jak i roku 2023 są na bieżąco monitorowane tak, by nie przekroczyły wartości podatku dochodowego wyliczanego dla aktualnych danych z 2023 roku, ale przy zastosowaniu algorytmów wyliczeniowych roku 2021;

 

d) Ubezpieczenia społeczne

 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia ubezpieczenia emerytalno – rentowego zleceniobiorcy (kolumna D) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2023 wynosi 208.050 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składek emerytalno rentowych (oczywiście w następstwie również wartość samych składek) tak by nie przekroczyć kwoty limitu,
 • kalkulator zleceń radzi sobie również w sytuacji kiedy to bieżący miesiąc jest właśnie miesiącem przekroczenia limitu – składki są liczone jedynie z podstawy ograniczonej do wartości limitu,
 • oczywiście jeżeli bieżący miesiąc jest miesiącem, w którym limit już został już przekroczony w poprzednich okresach to składki emerytalna i rentowa są zerowane,
 • składki ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wyliczają się odpowiednio automatycznie na podstawie wybranego predefiniowanego schematu wyliczeniowego ZUS,
 • istnieje możliwość wprowadzanie sumy dotychczasowych podstaw wyliczenia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z bieżącego miesiąca zleceniobiorcy (kolumna D) – co ma na celu uwzględnienie ewentualnego przekroczenia limitu tejże podstawy, który dla roku 2023 wynosi 17.337,50 zł. Program automatycznie skoryguje wtedy podstawę naliczania składki chorobowej (oczywiście w następstwie również wartość samej składki) tak by nie przekroczyć kwoty limitu;

 

e) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • podatek dochodowy wylicza się automatycznie i odrębnie wg parametrów dla roku 2021 i 2023,
 • kalkulator wylicza podatek automatycznie w oparciu o wybraną stawkę 12%, 17% lub 32%,
 • naliczanie podatku dochodowego może zostać całkowicie wyłączone, jeżeli zostanie wybrany schemat wyliczeniowy, w którym zleceniobiorca korzysta ze zwolnień z podatku, np. ulga 4plus czy osoby do 26 roku życia (program jednocześnie monitoruje czy nie przekroczono kwotę limitu 85.528 zł pod warunkiem, że dane o przychodzie narastająco zostaną wprowadzone ręcznie)
 • istnieją dwie możliwości wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych: według skali i w formie ryczałtowej (wyboru dokonuje się w kolumnie C),
 • w wypadku wybrania rozliczenia ryczałtowego kalkulator zeruje kwotę kosztów uzyskania przychodów, a w samym wyliczeniu dochodu nie uwzględnia również składek ubezpieczenia społecznego,
 • rozliczenie ryczałtowe jest możliwe jedynie do kwoty 200 zł przychodów, w wypadku próby przeliczenia wynagrodzenia dla przychodu wyższego kalkulator zgłosi błąd oznaczając pola kolorem czerwonym;

 

f) Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest wyliczana dla roku 2023;

 

g) PPK zleceniodawcy i zleceniobiorcy

 • program umożliwia wyliczenie i uwzględnienie przy ustalaniu rachunku kwot przekazywanych w ramach PPK, zarówno dla zleceniodawcy jak i dla zleceniobiorcy,
 • w wypadku zleceniobiorcy koniecznym jest wybranie odpowiednie wartości stawki PPK z listy lub wybranie polecenia „Brak” (kolumna C) – Program automatycznie wyliczy wartość PPK zleceniobiorcy i potrąci ją w wynagrodzeniu netto,
 • w wypadku zleceniodawcy zrezygnowano jednak z automatyki wyliczeń i kwotę przychodu z tytułu PPK należy wprowadzić manualnie;

 

h) Koszty funduszy (FP i FGŚP) zleceniodawcy

 • program umożliwia automatyczne wyliczanie kosztów Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bądź też ograniczenie ich wyliczania. W celu zaprzestania wyliczania jednego bądź obu funduszów przygotowano odrębne pola (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów zleceniodawcy”);

 

i) Ubezpieczenie wypadkowe

 • ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną składką o zmiennym oprocentowaniu ustalanym indywidualnie. W celu jej wprowadzenia ustanowiono odrębne pole, w którym wysokość stopy procentowej wprowadza się ręcznie koniecznie w wartości procentowej (kolumna C w tabeli „Narzutu kosztów zleceniodawcy”);

 

j) Wynagrodzenie osób do 26 roku życia oraz innych osób korzystających z ulg podatkowych

 • kalkulator potrafi zastosować ograniczenie wyliczenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia,
 • kalkulator w wypadku takich osób nadal monitoruje wyliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wartości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • kalkulator zaprzestaje wyliczenia PIT-0 w sytuacji przekroczenia przez kwotę narastająco przychodów wartości limitu 85.528 zł (kwota narastająco mus zostać wprowadzona manualnie),
 • kalkulator nie uwzględnia jednak w wyliczeniach miesiąca, w którym zostaje przekroczony limit 85.528 zł – wyliczenia w takiej sytuacji z założenia są błędne!
 • Kalkulator po wybraniu odpowiedniego podatkowego schematu predefiniowanego umożliwia zaprzestanie wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które korzystają z innych ulg podatkowych, np. osób, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczki, czy rodziców sprawujących opiekę nad minimum 4 dzieci;

 

k) Obsługa bazy danych zleceniobiorców

 • w programie można prowadzić bazę danych zleceniobiorców w celu automatycznego sporządzania rachunków do umowy zlecenia,
 • dane w bazie danych zawierają informację o: nazwisku i imieniu, numerze Pesel, adresie zamieszkania i numerze rachunku bankowego zleceniobiorcy,
 • poprawność numeru Pesel jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • poprawność numeru rachunku bankowego jest automatycznie sprawdzana – program zgłosi błąd w wypadku wpisania błędnego numeru,
 • dane nazwy miejscowości i województwa wprowadzą się automatycznie na podstawie numeru kodu adresowego;

 

l) Automatyczna generacja rachunku do umowy zlecenia

 • w programie można automatycznie wygenerować rachunek do umowy zlecenia na podstawie wartości rozliczanych w arkuszu kalkulatora umowy,
 • program automatycznie wprowadza dane zleceniodawcy,
 • program automatycznie wprowadza dane zleceniobiorcy na podstawie baz danych zleceniobiorców,
 • program podpowiada odpowiednio zawężone do miejscowości dane Urzędu Skarbowego do wprowadzenia na rachunku,
 • daty i numery umowy wprowadza się ręcznie wraz z przedmiotem wykonywanego zlecenia,
 • wyliczenie kwoty obciążeń podatkowych oraz kwot do wypłaty generuje się automatycznie na podstawie danych kalkulatora,
 • numer rachunku bankowego do przelewu program wprowadza na podstawie danych z bazy zleceniobiorców,
 • kwota słownie jest generowana automatycznie przez program;

 

m) Schematy predefiniowane dla ZUS i PIT

 • kalkulator automatycznie wylicza wszelkie kwoty obciążeń ZUS i PIT dla wybranych parametrów wyliczeniowych,
 • w celu usprawnienia pracy z kalkulatorem przygotowano 19 schematów rozliczeniowych dla odpowiedniego wyboru obciążeń składkami społecznymi i zdrowotnymi zleceniobiorców w zależności od ich statusu wyliczeniowego,
 • wprowadzono również 9 schematów wyliczeniowych związanych z rozliczeniem dla podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • każdy schemat wyliczeniowy predefiniowany zawiera dokładny opis konkretnej sytuacji,
 • niezależnie od schematów predefiniowanych istnieje również kilka pól wyboru do dalszej niezależnej konfiguracji parametrów wyliczeniowych, tak by pokryć możliwościami automatyki wyliczeniowej jak najwięcej przypadków rozliczenia umów cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć


Kalkulator umów zleceń 2024 ma na celu pomóc osobom zajmującym się wyliczeniami płacowymi zleceniobiorców w trakcie sporządzania rachunków do umów zleceń w 2024 roku. Oczywiście nie należy go traktować jako programu kadrowo-płacowego.

Rola kalkulatora do umów-zleceń to wspomaganie procesu sporządzania rachunków do umów-zleceń i ich późniejsza weryfikacja oraz wydruk czy też wykorzystanie dla obliczeń „na szybko” przy nowo zatrudnianych osobach.

Można go używać do szacowania łącznych kosztów zleceniodawcy przy zatrudnianiu zleceniobiorców.

Istnieje możliwość by przy użyciu odpowiednich narzędzi Excel’a kalkulator mógł dokonywać obliczeń od kwoty netto do brutto (instrukcję jak w łatwy i prosty sposób można to wykonać załączono bezpośrednio w programie).

Jak wygląda kalkulator wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne)?


Kalkulator Umów Zlecenia – Widok Z1

 

Kalkulator Umów Zlecenia – Widok Z2

Kalkulator Umów Zlecenia – Widok Z3

 

Polbi – Szkolenia i kursy


Jesteśmy przekonani, że nasze kalkulatory ułatwią Państwu pracę. Jednocześnie zapraszamy na szkolenia i kursy poruszające problematyką rozliczania wynagrodzenia, tworzenia list płac, wyliczania godzin nadliczbowych, spraw związanych z urlopami, ustalania stawek podatkowych przy różnych formach rozliczeń podatkowych czy składek ZUS. W szczególności polecamy szkolenia z kategorii:

Księgowość | Prawo pracy, ZUS | Podatki – CIT, PIT, VAT