logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy – PUP. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym na stronie | ➡️ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2020 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 195 225 tys. zł.  Szczegółowe informacje o wysokości środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok i zasadach ich podziału na stronie internetowej MRPiPS | ➡️ KFS 2020.

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – ŚRODKI NA SZKOLENIA


Wsparcie szkoleń przyczyniających się do podniesienia kompetencji zawodowych.

Dofinansowanie na poziomie od 80% do 100% całkowitej wartości szkolenia.

Wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Urzędy Pracy.

 

KFS - Dofinasowanie szkoleń.

Korzystając z oferty naszych szkoleń możesz uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – priorytety wydatkowania środków


Priorytety wydatkowania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – KFS (tzw. „puli ministra – 80%” czyli kwoty 195 225 tys. zł) to w roku 2020:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (20% środków KFS czyli kwoty 48 806 tys. zł) na rok 2020:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez  co  najmniej  15  lat  prac  w  szczególnych   warunkach  lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych  u  pracodawców,  którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 

KFS 2020 – składanie wniosków o przyznanie środków


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2020. Środki dla pracodowców na dofinanswanie szkoleń i kursów.

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia przez niego działalności.

 

Gdzie uzyskać formularz wniosku o środki z KFS?


Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2020 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.

 

Zasady składania wniosków do WUP i ich wzory


Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS? Zobacz również | ➡️ szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Do kogo kierowane jest wsparcie z KFS?


Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS 2020) mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

✅  Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Możesz liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy osobom ubiegającym się o środki z KFS na szkolenia w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Polbi, Warszawa – Zadzwoń do nas:  22 629 13 88  lub napisz:  biuro@polbi.pl

 

Polbi – Warszawa. Prowadzimy szkolenia kursy i warsztat.

Placówka oświatowa

 

KFS 2020 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przeznaczenie środków


Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2020) pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Zawody deficytowe – Barometr zawodów


KFS - Mapa zawodów deficytowych. Barometr zawodów.Jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach z  podziałem trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe jest prezentowana w „Barometrze zawodów”.

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Zobacz szczegóły na stronie | ➡️ Barometr zawodów.

 

 

Wysokość udzielanego wsparcia dla przedsiębiorców


Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie szkoleń podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Wybierz z oferty edukacyjnej Polbi interesujące Cię szkolenie i ubiegaj się o wsparcie finansowania z KFS.

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019. Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe kursów i szkoleń. Polbi - Warszawa.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – instrument polityki rynku pracy


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór wydawanego dokumentu


Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z przepisami MEN. Certyfikat, dyplom uczestnictwa w szkoleniach – wzór dokumentu wydawanego słuchaczom po zajęciach w POLBI.

Wzór zaświadczenia Polbi.

POLBI – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Uczestnikom organizowanych przez nas zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.|  ➡️ Więcej informacji …

Do pobrania | ➡️  Wzór zaświadczenia (plik JPG)

Do pobrania | ➡️  Wzór zaświadczenia (format PDF)

 

 

Do pobrania


Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019. KFSPlan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 | ➡️  Dokument PDF.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 - KFS.Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 | ➡️ Dokument PDF.

 

 

Wykaz aktów prawnych


 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) – (Rozdział 14 – Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich: art. 69a, 69b i art. 70).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 639); Tekst jednolity rozporządzenia.
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2016 poz. 2155).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

 

OBJAŚNIENIA


 

Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

 

Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Przeciętne wynagrodzenie – obowiązujące w dniu podpisania umowy o finansowanie działań w ramach KFS, przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale.

 

Liczba zatrudnionych – Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

 

Kurs – pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu. Kurs ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy. Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych.

 

Instytucja szkoleniowa – podmiot któremu Pracodawca zleci lub powierzy przeprowadzenie kursu, egzaminu lub kształcenia. Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 

Wniosek o przyznanie środków z KFS – pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

Pomocy de minimis – należy przez to rozumieć pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro lub 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego, w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.   Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis.  Zasadę tę stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:  rybołówstwa i akwakultury  (objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000);  produkcji podstawowej produktów rolnych;  przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;  działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich;  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.